Utgiven i Forum nr 1988-15

Home Shopping Network — bara en dagslända?

av Erkki Olin Forum 1988-15, sida 50, 06.10.1988

Taggar: Teman: ekonomi

Förbud mot anbudskartell

I lagen om konkurrensbegränsningar behandlar 5 $ sk anbudskarteller, som bl a förekommer inom byggnadsbranschen. Paragrafen lyder:

I näringsutövning får inte tillämpas något avtal eller i samförstånd med andra näringsidkare något annat arrangemang som vid anbudstävling om köp eller försäljning av en vara eller tillhandahållande av en tjänst innebär att 1) någon skall avstå från att ge anbud 2) någon skall ge ett högre eller lägre an bud än någon annan, eller att 3) samråd mellan anbudsgivarna vid e sådan anbudstävling annars skall förekomma i fråga om anbudssumman, förskott eller kreditvillkor.

Överdirektör Purasjoki understryker att denna form av konkurrensbegränsning är en viktig fråga för hela näringslivet.

—Jag skulle framför allt uppmana alla som är engegerade i köpverksamhet vid företagen att vara extra på alerten härvidlag, och informera konkurrensverket om de tycker sig skönja att de är offer för anbudskarteller. Finländarna har av hävd visat alltför stor ”förståelse” för det ta osunda fenomen. [L dem den nya lagen gör det lättare att komma åt och i framtiden förebygga. Man kan säga att konkurrensverkets mandat och verksamhetsidé finns inskriven i lagpaketet.

Vilka är då brotten som skall bekämpas — och bovarna — Bakom lagtextens begrepp ”skadliga konkurrensbegränsningar” döljer sig flera huvudkategorier, säger Matti Purasjoki. — En av de till sina effekter viktigaste är missbruk av dominerande marknadsposition, särskilt då denna används för att förhindra nyetableringar Ii branschen eller för att slå ner återstående konkurrens. Näringsstyrelsen har register på de företag som innehar dominerande marknadsposition — observeras bör att listan är offentlig. Men dominerande marknadsposition är alltså inte i sig självt lagstridigt — det är missbruk som skall beivras. För de stora företagen i denna kategori fungerar vanligen respekten för samhällsopinionen som en broms — men inte i alla fall. T ex Valio är värd uppmärksamhet så att det inte blir konsumenterna som betalar nedläggningar och sammanslagningar av mejerier, utan att Valio i stäl let satsar egna resurser, och framför allt höjer sin effektivitetet.

— Svåra att bena ut är också lokala monopol, där ett tacksamt exempel är Helsingfors Telefonförening, vars prissättning rönt kritik bland både institutionella och personkonsumenterna — HTF framhåller gärna att de har landets nästlägsta tariffer, men den intressanta frågan är: kunde de vara ännu lägre med HTF:s effektivitet och färdigt utbyggda nät? Kommunala vatten- och energiverk är en annan a priori intressant grupp. Energipriserna är ett sätt för kommunerna att dra in mera skattemedel ”under annat namn”.

Purasjoki konstaterar, att staten ofta står

Avitalsvite olagligt

Lagens 6 $ är enligt Purasjoki kryptiskt formulerad, särskilt på svenska, och behandlar sanktioner i horisontella pris- och marknadsuppdelningskarteller. Paragrafen stadgar att avtalsvite eller förlust av säkerhet i avtal mellan näringsidkare gällande sådana karteller är ogiltiga, d v s att den part som bryter mot dem inte får dömas att betala skadestånd eller annan påföljd.

—Det har varit vite som hållit ihop karteller, och att angripa problemet just den vägen torde vara unikt i världen. Givetvis kommer tolkningen att vålla en del problem: vi har ju avtalsfrihet, och frågan hur gamla avtal skall behandlas är inte helt utredd.

Det är två typer av konkurrensbegränsande avtal som är förbjudna: anbudskarteller å ena sidan, och bruttopriser — varvid föregående handelsled bestämmer vad nästa handelsled skall ta i pri — å andra sidan. L bakom sk tjänstepriskarteller som tyst bolagsman, och är en ”nyckelgestalt” i konkurrensfältet genom uppsjön av yrkesutövningstillstånd som kontrolleras av staten — .axiförare, fastighetsmäklare, begravningsbyråer osv. Kan alltså staten i något fall komma att sitta på de åklagades bänk i en konkurrensrättegång? Ja.

Massivt arbetsfält

Som exempel på de ärenden konkurrensverket kommer att behandla nämner överdirektör Purasjoki också horisontella prisavtal ”där den mest ineffektivas kostnader tas som utgångspunkt”, — prisdiskriminering ”som är följden av prislistor med inbygg rabattmån som beviljas de starka men inte de svaga köparna”, vissa företeelser inom handeln — ”centralhandelns andel i priserna ökar samtidigt som deras insats minskar” — sockermonopolfrågan där “den nya sockerlagen medför en viss liberalisering, men ännu inte går tillräckligt långt på denna väg”, och avreglering, ett massivt arbetsfält, inte minst på lantbrukssidan, men inte hopplöst — ”trafikministeriet har visat gott exempel och att det går att montera ner föråldrade regleringar, i detta fall på radiosektorn”.

Vad står först på agendan för det färska ämbetsverket — Det viktiga är att från starten få verksamheten att löpa, och att s a s anfalla på alla fronter. Vi vill att näringslivet skall veta att vi finns — och att vi inte är Inställda på en rofylld tillvaro. Det gäller att jobba hårt, att gå på djupet med ekonomisk analys och ta itu med hårdhandskarna för att eliminera skadeeffekterna av existerande konkurrensbegränsningar, säger Purasjoki. .

Skadliga konkurrensbegränsninga 1 lagens 78 konstateras att konkurrensbegränsningar skall anses ha skadliga verkningar om de på ett sätt som är oacceptabelt för en sund och fungerande konkurrens 1) påverkar prisbildningen 2) hämmar eller är ägnade att hämma effektiviteten inom näringslivet 3) hindrar eller försvårar någon annans näringsutövnin 4) leder till missbruk av dominerande ställning på marknaden elle 5jär oförenliga med en internationell överenskommelse som förpliktar Finland.

Paragrafen fortsätter: ”Såsom missbruk av dominerande ställning på marknaden anses bl a att en affärsidkare utan sakskäl avstår från ett affärsförhållande, använder sig av affärsvillkor som inte bygger på god handelssed och som begränsar kundens handlingsfrihet, tillämpar en prissättningspraxis som är oskälig eller uppenbart syftar till att begränsa konkurrensen, och att han utnyttjar sin dominerande ställning på marknaden i syfte att begränsa konkurrensen vid produktion eller marknadsföring av andra nyttigheter” L 46

TEKNIK 6 TRAFIK e EKONOMI

OLOF MORING

Det behövs en ingenjör i huvudstadens fullmäktige! SFP i Helsingfor 19 15/1988 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1988-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."