Honko konstruerar ny ekonomisk roll

av Kaj Bärlund Forum 1979-09, sida 28, 23.05.1979

Taggar: Personer: Jaakko Honko Teman: utbildning

bokspalten Honko konstruerar ny ekonomisk roll

Jaakko Honko, rektor för Helsingin Kauppakorkeakoulu, har gett ut en bok ”Suomalainen talousrooli”, i vilken han bl a behandlar konkurrensläget på världsmarknaden och vad detta innebär för Finland. Ekon mag Kaj Bärlun anmäler boken för Forum.

WW)” ”En ny ekonomisk roll för Finland” är som begrepp rätt krävande. Man väntar sig lätt någonting särskilt nytt och spännande vid definitionen av ett dylikt begrepp. Rektorn för Helsingin Kauppakorkeakoulu Jaakko Honko har klarat sin definitionsuppgift tillfredsställande. Boken innehåller intressanta tankar, särskilt som helhet betraktad. Å andra sidan är största delen av de funderingar som framförs ingalunda särskilt färska eller omstörtande. Sist och slutligen är det, som Honko själv noterar, frågan om att stärka Finlands internationella konkurrenskraft, främst vad gäller näringslivet. Ett rollbyte skulle enligt författaren ge oss bättre förutsättningar att klara oss i de nya utmanande =:konkurrenssituationerna. Detta skulle i form av en förbättrad sysselsättning återspegla sig i vanligt folks liv och leverna. Den konstruktion Honk 2 bygger upp baserar sig på nägra centrala utgångstankar, som är värda att citeras ord för ord. ”På världens väldiga totalmarknader borde vi inte leta efter de stora efterfrågesektorerna, utan nischer. Enligt min uppfattning borde vi hellre söka vara stora på världshandelns smala sektorer, än en liten marginalleverantör på marknaderna för massprodukter. Den förstnämnda är i många hänseenden i en bättre position än den sistnämnda. Den som är en stor leverantör på sitt eget område kan ofta med egna åtgärder direkt påverka marknaden, bl a i fråga om efterfrågan och = prissättning, samt via dessa kapacitetsutnyttjandet. På så sätt är det möjligt att uppnå bla en jämnare sysselsättning än vad som är möjligt för en liten marginalleverantör på världsmarknaden, so vanligen saknar de nämnda påverkningsmöjligheterna.” Enligt

Honkos uppfatt ning borde Finland således söka uppnå samma slags monopolfördelar som de stora industriländernas stora enheter. På så sätt kunde vi trygga vår ekonomiska konkurrenskraft. Ett sådant tänkande noterar inte den fria konkurrensens idéer särskilt högt, men bygger säkerligen på en grundlig erfarenhet. Också ett litet monopol är bättre än deltagande tillsammans med de starkare i ”den fria konkurrensen” — som inte existerar. Eftersom marknaderna fungerar på de stora och starka enheternas villkor.

Finland I vimlet

Det säger sig självt att det krävs mycket av oss finländare för att vi skall finna de efterfrågesektorer vi är ute efter i världsmarknadernas vimmel — särskilt som vi inte är de enda som är ute och letar. Vi måste med hela vår kropp och själ störta in i världsekonomins virvlar, för att spana efter uppdykande möjligheter så att vi vid ett lämpligt ögonblick kan utnyttja dem på bästa möjliga sätt — lönsamt.

Honko ser vägen ur nuvarande läge rätt långt i företagsledningens åtgärder. Företagsledningen bör wutveckla sin egen förmåga att leda företaget såväl på världsmarknaderna som internt. För att nå därhän bör den motiveras för sitt arbete bättre än nu. Motivationsförbättringen skulle ske så att företagsledarna skulle lämnas mera pengar i handen efter skatten, och vidare borde de värderas som bättre finländska medborgare än vad nu är fallet. Företagsledningens förbättrade motivation skulle återverka på företaget, och via alla framgångsrika företag på hela samhället.

”Frågan om hur företagarandan i var och en av oss får nytt liv och motivationen blir bättre är …ingalunda oberoende av ompgivningsfaktorer, varvid man särskilt bör beakta verkningarna av samhörighet och nationell identitet”. Hur man skall öka den nationella identitetskänslan och förbättra samhörigheten säger Honko ganska litet om. Mot den här problematikens be handling kan man också, enligt min mening, rikta den skarpaste kritiken vad hela boken beträffar.

Till allas bästa

Det stämmer säkert att vi i ett litet land som Finland behöver en samfälld anspänning av alla tillgängliga krafter, om vi vill ha framgång i den internationella konkurrensen samt nå sysselsättnings- och inkomstbildningsmålsättningarna. För att verkligen kunna skapa en grund för den anspänningen av våra resurser, behöver vi i varje fall en bred uppslutning bakom tanken att anspänningen verkligen sker till allas bästa. Jag är övertygad om att en samstämmighe på den punkten — som är central för att vi skall lyckas ”byta roll” — inte ka nås utan djupgående reformer för demokratisering av den ekonomiska beslutsprocessen, Därför bör också i ett program för skapande av en ny ekonomisk roll för Finland nödvändigtvis intas en plan för uppbyggnad a ekonomisk demokrati. Författarens trots allt begränsade infallsvinkel medför alltså att boken också innehåller svagheter. Konstaterandet av dem minskar i alla fall inte bokens värde som debattinlägg och uppfordrare till debatt. Boken inrymmer vissa nya tankekonstruktioner, vilket gör att den skiljer sig till sin fördel från en del färska politiskt färgade pamfletter. Fastän Honko mycket kraftigt talar för ett öppet finländskt folkhushåll, sluter han inte ögonen för de argument, som skulle motivera en slutnare ekonomi. I Honkos modell kommer studien av den slutna ekonomin in i bilden först, om vi förlorar striden i den öppna ekonomin. Det är självfallet godtagbart att en så olikartad roll — Finland såsom sluten ekonomi — ägnas en egen mässa, och Honko behöver knappast beskyllas för att han lämnat den att framföras av andra. Kaj Bärlund

Jaakko Honko: Suomalainen talousrooli (Weilin + Göös 1979).

FORUM 9/79

Utgiven i Forum nr 1979-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."