Utgiven i Forum nr 1979-09

Ingenjörer i Lilla Hanken

av Mats Kockberg Forum 1979-09, sida 24-25, 23.05.1979

Taggar: Organisationer: Svenska handelshögskolan Teman: utbildning

Rektor Joel Rehnström (tv) och ingenjör Tom Wiberg är överens om att Svenska Handelsläroverkets satsning på en ettårig företagsekonomisk kurs för studerande med facklig grundexamen är lyckad och ger merkantil färdighet i kon centrerad form.

språkspal

TNC AKTUELLT (1979):1 förmedlar den sorgliga nyheten att nestorn bland vårdarna av teknikens språk i Sverige och TNCs skapare John Wennerberg nyligen avlidit 93 år gammal. Redan före andra världskriget ivrade han för ett ledigt, Jlättfattligt men terminologiskt konsekvent tekniskt språkbruk. Bemödanden välkända också i Finland genom hans i Teknisk Tidskrift regelbundet återkommande logiskt snarfyndiga TNC-spalt och de sedan 1942 utkommande numrerade TNC-publikationerna.

När TNC föddes, var Wennerberg redan 50 år, men språkintresset hade han odlat sedan ungdomen och fortsatte med kunniga kommentarer till det tekniska språkvårdsarbetet ännu ef 2 te ter fyllda 90 år. I Sverige uppskattas hans långa livsverk som en naturligt värdefull parallell till Erik Wellanders berömda och också hos högt skattade språkliga rättesnören som bla Riktig svenska.

Elektroniska lexikon presenterar amerikanska tidskriften Electronics som en av morgondagens tillämpningar av mikroelektroniska kalkylatorer. Inkodning av den sökta termen sker på ett tangentbord, varefter en termmotsvarighet på datorns ”inre språk” uppenbarar sig i indikatorfältet. Tillsatser för olika språk kan lätt fogas till huvudapparaten.

Sådana termdatorer lär redan stå att få hos två tillverkare och kostar USD 225 eller mindre än två 500-lappar i våra sedlar. Svenska

Ingenjörer

I Lilla Hanken

Goda erfarenheter har man vid Svenska Handelsläroverket i Helsingfors haft av en ettårig företagsekonomisk kurs för personer med teknisk grundexamen. Under det premiärläsår som i dagarna avslutas har inalles 16 studeranden fortbildat sig på de merkantila området.

NW” Av eleverna på den första kursen är 14 läroverksingenjörer, en byggmästare och en tekniker. Medelåldern är 25,5 år. Undervisningen omfattar 30 veckotimmar. På programmet står bla affärsverksamhet och marknadsföring med sammanlagt åtta veckotimmar, redovisning och handelsmatematik med sju lektioner samt samhälleliga ämnen med sju föreläsningar. I läroplanen anslås dessutom åtta timmar för språkundervisning, vartill man har möjlighet till tillvalsämnen i ADB och maskinskrivning.

— Beslutet att arrangera kursen fattades mot bakgrunden av att det fanns ett konkret behov bland personer med facklig grundutbildning att sätta sig in i företagsekonomisk problematik. Vi strävar till att un tidskriften Modern Elektronik förfasar sig över att TNC troligen kommer att kalla det nya donet språkdosa eller översättardosa. ”Ja, nog är de bättre termer än elektroniskt lexikon i fickräknarformat, som MEs egen rubrik lyder”, replikerar TNC. Vi instämmer gärna. Moderna kläder har ju så få fickor, att de är lätt räknade även utan elektroniska hjälpmedel.

Textöversättarnas påfallande ovilja att besvära sig med svenska termmotsvarigheter kanske småningom avtar när redaktörer och andra skriftställare slipper söka fram och bläddra i ohanterliga tekniska uppslagsverk. Är man det minsta osäker på en terms betydelse är det ju bara att slå ner några tangenter för att prompt få den korrekta termmotsvarizheten serverad i lysande datorbokstäver.

der ett år ge ett koncentrat av merkonomutbildningen, omtalar rektor Joel Rehnström vid Svenska Handelsläroverket i Helsingfors.

Varför är just handelsläroverken = skickade att meddela denna slags undervisning, en annan möjlighet vore ju tex att införa företagsekonomiska ämnen på de tekniska läroanstalternas program — Jag tror att vi har bättre resurser. Lärarkåren är specialiserad, och dessutom har vi det rätta andliga klimatet att ge ekonomisk utbildning.

Välmotiverat elevmaterie — En del av de studerande på kursen har sökt sig hit i första hand för att de efter sin fackliga grundutbildning inte fått arbete, men största delen går nog här för att skaffa sig behövlig mer I dag ger sig ytterst få översättare tid att slå upp betydelsen av främmande facktermer. Ogenerat serveras inte bara tum, fot, acres, miles etc. Läsaren får därtill hålla till godo med allt från exempelvis potassium, sodium, carbon, tungsten och silicon till iodine-alcohol kerosene och paraffin. Av vilka troligen bara det sista ämnets beskaffenhet hälsas med glatt igenkännande. Och också den glädjen ibland ett misstag.

Säkert hade läsarna haft större behållning av texten ifall vetat att det rörde sig om idel kända ämnen dvs kalium, natrium, kol, wolfram, kisel, jodsprit och petroleum — närmare och rättare sa7t fotogen i de två sista fallen — kerosene och paraffin.

Finlandssvenskans petroleum är i de flesta andra språk bara en synonym till råolja. Vårt petroleum kal FORUM 9/7 kantil komplettering till sin tekniska examen. Det för med sig att elevmaterialet är välmotiverat, och lärarna finner det både krävande och stimulerande att undervisa vid den företagsekonomiska kursen, säger Rehnström.

Den nya given av Lilla Hanken uppskattas också av de studerande. Fortbildningen upplevs som meningsfull -—— den ger viktiga färdigheter för yrkeslivet.

-— Jag är själv ute för att få en allmän insikt i ekonomi. Kursen är väl upplagd med betoning på redovisning, marknadsföring och handelskorrespondens, konstaterar ingenjör Tom Wiberg, som tillägger att också handelsjuridik, administration och investeringskalkyler är någonting som det är bra att känna till då man ger sig ut i arbetslivet.

Erfarenheterna av den första kursen är alltså goda. På basen av de erfarenheter man fått försöker handelsläroverket nästa läsår ytterligare utveckla kursen. Man riktar sig inte bara till personer med teknisk utbildning, utan också till exempelvis farmaceuter, agrologer och hushållslärare. O lar svenskarna fotogen, britterna paraffin och amerikanarna kerosene. Våra finskspråkiga bröder säger petroli, men bör varnas för England där petrol betyder bensin. Silicon, nämligen grundämnet kisel (silicium, Si) kan ge översättaren litet huvudbry emedan det snarlika silicone(s) är en samlingsbenämning — på svenska silikoner — för ett otal månggreniga organiska kiselföreningar. Ofta med vitt skilda fysikaliska egenskaper.

Slutligen må nämnas att hydrogen, oxygen och nitrogen, motsvarande svenskans väte, syre och kväve numera anses vara så välkända vetenskapliga begrepp att det bara borde främja vetenskaplig kunskapsspridning om de inte skulle översättas till de språk som gett dem egna benämningar. Också ett sätt att se på saken!

Kai Finell

FORUM 9/79

Utgiven i Forum nr 1979-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."