Utgiven i Forum nr 1994-12

Hundraåriga ALGOL litar på företagssjälens styrka

av Christian Schönberg Forum 1994-12, sida 20-21, 06.10.1994

Hundraåriga

ALGO litar på företagssjälens styrka

Christian Schönberg

VD Magnus Bargum utgår från att de’ grund och botten människorna som gör företaget.

Förstärk först företagets goda sidor innan du ger dig in på att åtgärda de sämre! Hypotesen har väglett ekonomiemagister Magnus Bargum under hans 18 år inom ledningen för jubilerande Algol.

20

Oy Algol Ab:s grundare Albert Goldbeck-Löwe

H undraåriga Oy Algol Ab har nyligen firat sitt stora jubileum med en fermitet som kan få betydligt yngre marknadsaktörer att uppleva sig som gamla gubbar. En stark företagsidentitet, långsiktig planering och en bra produktmix har lotsat flerbranschföreaget med mild, men ändå fast hand genom decenniers konjunkturväxlingar. — Vi som numera jobbar i bolaget är givetvis glada att få vara med i svängen just i detta sammanhang, säger Magnus Bargum men påpekar att man ju de facto står på axlarna av många företrädare som gjort detta jubileum möjligt. Varken de första decennierna i bolaget historia eller rigsåren var någon dans på rosor. Vi är fullt medvetna om våra företrädares avgörande roll i sammanhanget.

Företaget har en egen själ

Magnus Bargum som f.ö. är största aktionäri bolaget undviker i det längsta att tala om sin egen person och ledarfilosofi, eftersom han anser det vara oklokt att försöka tala om för andra hur de borde göra. Han för i stället smidigt in samtalet på själva företaget, dess identitet, själ och målsättningar, men skyggar inte för att erkänna att dessa långt går hand i hand. Han refererar till den ”inbyggda klokheten” i bolaget som uppstått under många släktled och som hela tiden förs vidare till nya generationer algoliter. Bargum anser det dock vara viktigt att den som tar över helhetsansvaret för ett företag först försöker identifiera bolagets starka sidor och förbättra dem, framom att plocka fram de i och för sig mera lättåtkomliga svagheterna.

— Den osynliga andan (anden) hjälper oss i vårt dagliga arbete vilket gör att vi rätt markant skiljer oss från månget nygrundat bolag. Måhända kan det av en dei anställda uppfattas som en belastning, vilket vi alla också bör vara väl medvetna om. Men om vi lyckas knyta ihop alla osynliga trådar på rätt sätt handlar det nog om en styrka i alla fall, menar Bargum.

— Normalt försöker man inom företagsvärlden se så långt in i framtide som det bara är möjligt, men denna milstolpe gör det däremot möjligt för oss att ta en titt också en smula bakåt i tiden. I vissa situationer kan en avsiktlig långsamhet i beslutsprocessen ha förskonat oss från alltför impulsiva och oövervägda åtgärder. Ägaransvaret för ju dessutom med sig ett långsiktigt tänkande i alla situationer. Lönsamhet är ju ett begrepp som måste ses över en längre period som inte enbart omfattar en konjunkturtrend. Minst en upp- respektive nedgång i cykeln bör finnas med.

Företagsledningen får enligt hävd inte uppfatta sig enbart som en adminstrativ funktion eller kontrollerande instans inom företaget utan böriallra högsta grad ta aktiv del av den operativa verksamheten. Konsulterna, det moderna företagets nya gurufigurer, lyser däremot med sin frånvaro i de algolska korridorerna.

— Visst finns det en uppsjö av konsulter med goda yrkesmässiga erfarenheter att plocka fram svagheter inom bolaget och sedermera åtgärda och systematisera dem på ett förtjänstfullt sätt. men jag tror att ytterst få kan nå så djupt som till företagets själ, vilket har gjort att vi i relativt ringa omfattning nyttjat denna väg till möjlig framgång.

Logistiken i högsätet

Algol verkar i en bransch där långsiktigheten och kontinuiteten, dvs. de etablerade förbindelserna såväl till utländska leverantörer som till den egna kundkretsen är livsviktiga. En del kontrakt. med vissa genomförda modifikationer. är fortfarande i kraft sedan de undertecknades på 1920-talet. Ett oavbrutet samarbete under decennier har skapat ett förtroendekapital, som dock måste vinnas om och om igen.

— Vårt företag har en given och tydlig plats i kedjan. Gränserna mellan vad industrin gör, vad vi bör göra och vad kunden vill göra flyter hela tiden. Den mittersta delen i transaktionen — lokalservicen för kundkretsen — som vi representerar är traditionellt klar och varaktig. Det mesta hänger egentligen på att logistiken med dess ständigt växande krav på investeringar i traditionella lagerutrymmen och hanteringsutrustning fungerar till belåtenhet. Den avgjort största investeringspressen under de närmaste tio åren ligger på att behärska varuströmmarna med den datateknik som dagens fantastiskt snabba utveckling kräver.

Men pendeln svänger. För en tid sedan ansåg man distributionen vara enbart en logistisk prestation, medan man i dag allt oftare kommer tillbaka till att varan prompt skall finnas tillgänglig på lager och dessutom att den skall förbehandlas. formuleras förpackas i den skräddarsydda form som kunden önskar. Algol bedriver alltså inte en verksamhet som kunde rubriceras ”förädlad spedition” utan gör en mervärdesinsats som långt kan påminna om produktion. Standardmått förvandlas till specialmått. standardvara till individuell slutprodukt. I denna typ av sammansättningsverksamhet gäller det att också axla fullt ansvar för slutproduktens kvalitet.

Lyckad produktmix balanserar riskerna

Det kan förefalla något förvånansvärt att ett och samma företag i dagens specialiserade näringsliv väljer att samtidigt verka inom så många branschområden av skiftande karaktär. Hos Algol ser man däremot ingen anledning att frångå sina kärnområden råmaterial och halvfabrikat, maskiner, anläggningar och den något udda men nog så viktiga hälsovårdssektorn. Företaget kommer att ”hållas vid sin läst”, dvs. behålla dagens goda produktmix som jämnar ut konjunkturer, ger en balanserad säkerhet kanske utan stjärnresultat men med en behärskad lönsamhet på längre sikt.

En av hemligheterna i det framgångsrika bolaget (de två senaste årens svaga resultatutveckling till trots) ligger i stort på en långt decentraliserad verksamhetsidé.

Algol består av fem välfungerande och självständiga resultatenheter med långt drivet ekonomiskt och operativt ansvar för alla funktioner mellan råvaruinköp

Algols centralkontor och -lager Esbo omfattar 7 hektar egen mark. mark.

Stjärnan Algol lyser över företajets moderna uvudkontor fom stod kl inflyttningsklart vid årsskiftet 1988-89.

och lagerhållning samt försäljning av den färdiga produkten.

— På grund av stora skillnader mellan branscherna i huset är det inte möjligt att på ett effektivt sätt centralisera inköpseller försäljningsfunktionerna, profitcentertänkandet är i det närmaste totalt. Personligen aktar jag mig mycket för att blanda mig i sådant som hör till divisionschefernas operativa ansvarsområden, konstaterar Bargum.

Säger vi Nej till EU tackar Sverige säkert Ja

Dagens stora frågeämne EU utgör i sig inget större problem för Algol. Oberoende om Finland blir fullvärdig medlem i EU eller ej kommer konkurrensen knappast att öka dramatiskt. Utländska företag har även tidigare kunnat etablera sigi landet och någon större begränsning av importvaror har inte heller existerat. Vissa varor kommer visserligen att bli dyrare, närmast från länder som ligger utanför EU-EEC området och på så sätt hamnar utanför EU:s tullmurar.

fortsättning på sid 2 21

Utgiven i Forum nr 1994-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."