Utgiven i Forum nr 1980-05

Hundraårsjubilaren TFiF

av Holger Ström Forum 1980-05, sida 11, 19.03.1980

Taggar: Organisationer: TFiF

innnan i0Uv wR0R

Hundraårsjubilaren TFi ww Tekniska Föreningen i Finland, som denna vår begår sitt hundraårsjubileum med bla en tredagarsfest 28—30 mars, kan säkert göra anspråk på att vara en av de stabilast etablerade svenskspråkiga föreningarna i vårt land. Med ett stadigt medlemsunderlag, som mer eller mindre automatiskt förnyas genom återväxt från två högskolor, och en sund ekonomi, baserad inte bara på medlemsavgifter utan också avkastningen från en egen affärsfastighet i Helsingfors centrum, kan föreningen med tillförsikt möta framtiden.

TFiF har i detta nu i runt tal 2400 medlemmar, av vilka drygt 1800 ordinarie, resten huvudsakligen sk yngre medlemmar, dvs studerande vid Tekniska högskolan i Helsingfors och kemisk-tekniska fakulteten vid Äbo Akademi. Enligt en prognos från medlet av sjuttiotalet skulle det finnas anledning att räkna med viss minskning av nettomedlemstalet från medlet av åttiotalet. Men ännu vid sekelskiftet skulle antalet ordinarie medlemmar vara ca 1500, dvs ett trehundratal mindre än för närvarande.

Denna prognos utgick ifrån mer eller mindre nolltillväxt under hela sjuttiotalet. Men den spådomen har visat sig alltför försiktig. I själva verket fortsatte medlemsantalet att öka praktiskt taget i samma takt som tidigare, dvs med ett par hundra per decennium. Därtill har åldersfördelningen bland medlemmarna utvecklats gynnsamt under de två senaste årtiondena. Mer än hälften av medlemmarna är sålunda vid tiden för föreningens 100-årsjubileum yngre än 45 år, mot endast 37,6 procent tjugo år tidigare. Samidigt har andelen medlemmar i pensionsåldern minskats från 18,8 ill 17,3 procent.

Det hundraåriga skeende som ligger bakom dagens verklighet kan här endast antydas. Under denna id har föreningen från att ha varit den praktiskt taget enda och allenarådande sammanslutningen för tekniskt utbildade personer förändrats ill en uttalat svenskspråkig förening för företrädesvis högskoleutbildade ingenjörer och arkitekter. Den har nu ett intimt samarbete med två finskspråkiga tekniska före FORUM 5/8 ningar som inte existerade vid dess tillkomst, men nu har vuxit förbi TFiF, nämligen Suomen Teknillinen Seura och Insinööriliitto. Därjämle har de svenskspråkiga läroverksingenjörerna bildat sitt eget Driftingenjörsförbundet i Finland (DIFF). Tillsammans med i huvudsak dessa tre samarbetspartners delar nu TFiF uppgiften att dels bevaka ingenjörs- och arkitektkårens gemensamma ideella och ekonomiska intressen, dels att göra den egna kåren medveten om sina förpliktelser gentemot människan och samhället.

Specifikt för TFiFs vidkommande har varit att denna utveckling skett parallellt med att föreningens förbindelser med den miljö där dess medlemmar utför sin dagliga gärning byggts ut och förstärkts. Föreningens och dess avdelningars företagsbesök och exkursioner, samt å andra sidan företagens beredvillighet att genom föredrag, demonstrationer mm belysa sin verksamhe och sina problem, har utgjort ryggraden i föreningens praktiska programverksamhet. Och unde framför allt de senaste decennierna har föreningen gjort mycket för att sammanföra representanter för humanistiska och andra icke-tekniska discipliner med tekniskt dominerade åhörare, och på detta sätt bidra till den tvärvetenskapliga dialogen.

De goda förbindelserna mellan föreningen och företagen har int minst tagit sig uttryck i stor generositet från de sistnämndas sida. Det är till avgörande del denna välvilliga inställning från ett stort antal företags och företagsledares sida som ligger bakom det faktum att föreningen i början av sextiotalet kunde realisera sin gamla dröm om ett eget hus. Och utan minsta tvivel var det samma företags och personers insatser som hjälpte föreningen ur svårigheterna, när den opåräknat tunga belastningen av stigande byggoch administrationskostnader höll på att bli övermäktig i medlet av sextiotalet.

Det är också på sin plats att i dessa rader erinra om Tekniska Föreningens roll i samband med skapandet av Forum för ekonomi och teknik. Det var från TFiF och dess organ Tekniskt Forum, tidigare Tekniska Föreningens i Finland Förhandlingar, som initiativet wutgick till den genom tiderna största rationaliseringen inom = finlandssvensk teknisk och ekonomisk fackpress. Fyra tidskrifter, samtliga med små upplagor och stora svårigheter att hävda sig på annonsmarknaden och i konkurrensen om läsvärt stoff, sammanslogs från början av år 1968 till en enda, vars livskraft då bedömdes som betryggande. Och som åtminstone tillvidare visat sig infria förhoppningarna.

Holger Ström 0 1

Utgiven i Forum nr 1980-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."