Utgiven i Forum nr 1980-13

Hur många DI och arkitekter skall utbildas på 80-talet?

av Maria Planting Forum 1980-13, sida 25, 10.09.1980

Taggar: Teman: utbildning

Hur många nya studerande borde tas in till diplomingenjörs- och arkitektutbildningen i vårt land på 1980-talet? DIAKTA80 — ett forskningsprojekt som genomförts vid Tekniska högskolan — försöker ge svar på frågan. Projektets slutrapport presenteras i dagarna för undervisningsministern. e DIAKTASO är ett omfattande forskningsprojekt, vars huvudsyfte var att komma fram tll en rekommendation om hur många studerande som årligen borde tas in vid landets tre tekniska högskolor och två fakultet för diplomingenjörs- och arkilektutbildning.

Projektet. som utfördes på uppdrag av undervisningsministeriet. inleddes i Juni 1979 och slutfördes i april 1980. Rapporten har därefter gält för utlåtande till olika instanser. bla har arbetsmarknadsorganisationerna sagt sitt i saken.

Den slutliga rapporten offentliggör under senare hälften av september. Tvä alternativ

DIAKTA80-projektets — mellanrapport, som publicerades i maj, presenterade två olika alternativa intagningstal till tekniska högskolor och fakultet på 80-talet.

På basen av längtidsprognoser som sträcker sig 10-20 år fram I tiden, kom utredningen fram till att arbetskraftsbehovet under denna tidsperiod skulle diktera en minskning av antalet intagna per år. Den nuvarande intagningssiffran I 750 borde sänkas till mellan 1 000 och I 300. Samtidigt påpekas det dock alten så drastisk nedskärning inte är att rekommendera, emedan arbetskrafts FORUM 13/8 behovet på ännu längre sikt efier 20 år inte är känt.

Det andra alternativet som presenterades i mellanrapporten förespråkar däremot en ökning av antalet intagna per år med 150 från nuvarande ca 1 750 till I 900 studerande. Motiveringen till det senare alternativet stär al finna t teknologins ständigt ökande betydelse i samhället. Enligt mellanrapporten borde teknologins frammarsch bla bemötas med ökad utbildning. En annan orsak till att antalet borde höjas. är det stora tryck från de inträdessökandes sida som utövas varje är utbud och efterfrågan av studieplatser står inte i rimlig proportion till varandra,

Att öka eller minska på de intagnas antal är dock inte det viktigaste sättet att nå balans mellan utbud och efterfrågan. Det som man däremot, enligt rapporten, borde försöka uppnå, är en ökad efterfrågan på de färdigutbildade diplomingenjörerna och arkitekterna.

Mellanrapportens egentliga rekommendation stannade på en ”gyllene medelväg” 1600 nya studerande per år. rekommendationen grundade sig utom på synpunkter om arbetskrafisbehovet, också på synpunkter som berör undervisning och forskning vid de tekniska högskolorna och fakulteten.

Istället för aut öka kvantiteten ärligen intagna, borde man koncentrera sig på grundutbildningens kvalitet, på förtsättningsutbildning och forskning.

DI Keijo Mäkelä, DIAKTA$80projektets huvudansvariga. kan ännu inte tillhandahålla det shuliga undersökningsresultatet, d v s den siffra som tekniska högskoleutbildningssektionen enats om att skall stå som den definitiva rekommendationen för hur många studerande som skall tas in per år.

Keijo Mäkelä anser dock inte att undersökningens främsta resultat är själva siffran, ovasett om den sedan ä 1000, 1300, 1 600 eller I 900,

Projektets huvudsakliga resulta är att vi fäll bela enorma problem komplexet att ta form, att vi lärt oss att man kan närma sig det ur flera olika synvinklar, säger Keijo Mäkelä.

  • Ett annat resultat var att vi utvecklade ett schema för uppskattning av avbetskrafisbehovet som kan användas också i framtiden, och som säkert också kommer all användas.

Enligt Mäkelä har man tre utgangspunkler I rapporten då man behandlar utbildningsbehovet 9 cen uppskattning om hur stor del diplomingenjörerna och arkitekterna ulgör av hela den akademiskt utbildade arbetskraften och om denna andel eventuellt borde höjas.

9 cn kartläggning av hela utbildningssystemets untdervisningsresurser och om resursernas möjligast effektiva användning. I deta sammanhang behandlas också frågan om hur de olika enheterna kunde utvecklas.

Ö cen prognos av arbetskraftsbehovet ända fram till 1990, räupporien omfattar säledes en uppskattning om hur många diplomingenjörer och arkitekter från vart utbildningsprogram och från varje högskola eller fakultet som behövs fram till 1990. (Det är så man kommit Fram ull silfran I 000-11 300)

En av de frågor som vi ständigt stötte på under projektets gång, var kompletteringsutbildning för diplommgenjörer och arkitekter, säger Keijo

Mäkelä. — I slutrapporten poängleras vikten av denna flere ganger i olika sammanhang.

Kanske är det just det som är DIAKTA80-projekiets centrala resultat cn impuls till en kraftig satsning på ulveckling av kompletterande ubildning för de redan utexaminerade?

Maria Planting 25

Utgiven i Forum nr 1980-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."