Utgiven i Forum nr 1980-13

Information = marknadsföring?

av ThF Forum 1980-13, sida 07, 10.09.1980

ledaren

Information = marknadsföring?

FASTÄN DET BLIVIT BÄTTRE. lider värt samhälle alltjämt av en påtaglig olust all informera öppet och allsidigt. Framförallt då man skall informera om någonting negativt, eller då informationen klart kan tolkas som en avsikt att påverka — manipulera. Manipulation. eller propaganda som det hette förr i uden, är någonting fult. och egentligen är det bara politiker som sysslar med sånt under valtider. och då är det ursäktligt.

Vad man tycks ha svårt att acceptera är att öppen manipulation eller propaganda ofta är önskvärd och nödvändig, för att inte tala om att det är en fullt legitim verksamhet, antingen den sedun är kommersiell eller ideell till sin natur. Och ytterst är det ändå så, att manipulativa element ingår mer eller mindre klart i all informationsverksamhet, för man får väl utgå iUrän att information och informerandet bör ha ett sylte. Man försöker ju bygga uppen viss önskvärd beredskap eller avlocka en viss reaktion hos mottagaren mer eller mindre explicil. Kanske kunde man omskriva det hela något. oc ga att både samhället och dess institutioner samt näringslivet har ett behov av att marknadsföra sig sig själva och erkänna detta behov och verka i entighet därmed.

Om man jämför läget i Finland med Sverige kan man konstatera alt benägenheten hos den offentliga förvaltningen till öppen påverkan — marknadsföring — är mycket större i Sverige och att den ofta antar reklammässiga former, vilket innebär att den kan styras mycket effektivare ur avsändarens sida sett. I Finland föredrar man ofta obetalda former eller indirekta former, genom att man vänder sig till media eller olika opinionsbildare. Vad man tydligen inte insett eller velat

FORUM 13/8 erkänna är, att detta inte alltid är tillräckligt och ingalunda en garanti för att ett budskap får en riktig utforming, ullräckhg spridning och kontinuitet. Bra exempel på omraden där den offentliga förvaltningen skulle kunna använda sig av omfattande samhällelig information! reklam är energifrågor, sociala tjänster. hälsovards- och lagstiftningsfrågor som berör allmänheten, och andra frågor av vitalt intresse för samhället. där den enskilda individens insats kan vara betydelsefull. om beteendet får tillräcklig uppslutning. vilket är troligt genom den sk massmediaefTekten. "

I de ovannämnda frågorna varierar graden av manipulation betydligt. I vissa fall är det frägan om praktiskt taget vätdefri information, i andra fall försöker man klart päverka värden, normer h beteenden. Men den olTentliga förvaltningen borde inte bara begränsa sig till dylika frägor. Man borde också tilllämpa öppen och betald information i andra typer av frågor för att deklarera de politiska makthavandes ståndpunkt eller uppfattning. Bra exempel på frågor av allmän natur som den offentliga förvaltningen kunde ha informerat om via aännonser eller annan form av reklam är Valco och kärnkraftverken. I dessa frägor har man förlitat sig på att media informerar eller läter bli att informera. Tyvärr är det så, all i mänga kritiska frågor ser man helst att media inte informerar, och använder sig ofta av information för att åstadkomma en slags självcensur. Man informerar media och opinionsbildare. under förutsättning all de håller tyst. Man skapar alltså en upplyst exklusiv klubb. Straffet för den som bryter mot klubbens oskrivna regler ä uteslutning, m a o diskriminering. Man beskär pressfriheten på detta sätt.

Dylikt beteende är heller inte ovanligt inom näringslivet och tillämpas ofta tiksom också ett stämplande av den som ställer närgångna frågor om r ageller negativa fenomen, för att inte tala om kritik. Man undviker att ge svar. och önskar ingen dialog eller självständigt tänkande.

Ett posilivt exempel på hur både näringslivet och den offentliga förvaltningen kan handla är arbetsgivarnas annonsering om sin ståndpunkt i sjöfartsstrejken. Visserligen var det en partsinlaga, men den gav en klar uppfattning om hur den ena parten såg och bedömde situationen.

Närmegslivet kunde å sin sida också mycket effektivare utnyttja möjligheten alt genom företagsannonsering informera om sina förelag och deras verksamhet samt konsekvenserna och betydelsen av denna verksamhet. Trovärdigheten för näringslivet skulle öka avsevärl om man vågar säga sin uppfattning i kritiska frågor som har mera än en sida. Au man inte bara sticker huvudet i busken när det bläser eller försöker hålla skölden blank med självgodheter när det gär bra. I dag räcker det inte med att bara marknadsföra varor och tjänster, utan man måste också vara beredd att marknadsföra åsikter, uppfattningar och värderingar. Men en dylik marknadsföring har det goda med sig att missförstånd. kannstöperi, och politisk spekulation minskar.

Det finns ingen anledning att vara rädd för kritik eller tro att de makthavande är ofelbara, utan istället bör man öppet väga informera och debattera, även om man gör det för all påverka.

ThF OO

Utgiven i Forum nr 1980-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."