Utgiven i Forum nr 2007-06

Inga äkta hedgefonder i Finland

av Patrik Lindfors Forum 2007-06, sida 35, 18.06.2007

Taggar: Bolag: Finlands Fondförening Personer: Markku Savikko Teman: investeringar

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2887

KAPITA inga äkta hedgefonder -i land

Hedgefonderna har fått hård kritik internationellt för att ta för stora risker. De inhemska hedgefonderna är mindre riskbenägna än de utländska förebilderna.

PATRIK LINDFORS TEXT

X De hedgefonder som marknadsförs i Finland kan inte på alla punkter jämföras med de största internationella hedgefonderna. Många av de utländska fonderna använder en betydande del belånat kapital för sina investeringar. I Finland är skuldandelen begränsad till 10 procent, allt för att begränsa risktagningen. Finansinspektionen övervakar att fondbolagen inte använder en större belåning än detta.

Renodlade hedgefonder tar i regel in nytt kapital endast vid vissa tidpunkter. De inhemska hedgefonderna däremot är i princip kontinuerligt öppna för nytt kapital.

”Vi har inga äkta hedgefonder i Finland. Närmast handlar det om specialplaceringsfonder. Däremot kan fondernas placeringsstrategi följa principerna för hedgefonder”, Säger MARKKU SAVIKKO Som är vd på FINLANDS FONDFÖRENING.

Inhemska specialplaceringsfonder har trots begränsningarna gällande skuldsättningen ändå möjlighet att göra högriskplaceringar med hjälp av derivat.

Det som skiljer en ren hedgefond från en aktiefond är att riskerna hos en hedgefond baserar sig på portföljförvaltarens bedömning av om ett enskilt bolag antingen är över- eller undervärderat på börsen. Det resultat som en ren hedgefond presterar uppstår av mellanskillnaden i det skedet när den övriga marknaden värderar bolaget i fråga till “rätt nivå på börsen. Därför får förvaltaren en mycket framträdande roll i en hedgefond. Det är en orsak till att förvaltningsavgifterna för hedgefonder vanligtvis är höga.

Offentlig information. Det finns många olika typer av hedgefonder och de kan förutom aktier placera i bland annat räntor och valutor. Målsättningen är att fonden ska ge avkastning oberoende av kapitalmarknadens rörelser. Framgången är helt beroende av förvaltarens förmåga att bedöma vilka bolag elle 2 [=] I & & fu] o A tillgångar som värderas för högt eller för lågt på marknaden.

Förvaltarna arbetar med offentlig information, och därför är det den personliga analysförmågan som avgör om förvaltaren lyckas prickarättellerinte. Hedgefondernatariregel ut en stor provision, och den måste förvaltaren motivera med att han eller hon kanidentifiera och dra nytta av felvärderingar på marknaden före andra upptäcker samma sak.

Atthitta bolag somär fel värderade på börsen är ytterst komplicerat, förutsatt att man inte har tillgång till illegal insiderinformation. Det har bidragit till att flera av de fonder som i dag marknadsförs som hedgefonder i praktiken är aktiefonder, som investerar i bolag utan att förvaltaren kan argumentera för att företaget är fel värderat.

”Många hedgefonder följer den allmänna börsutvecklingen, det vill säga stiger och sjunker i takt med det allmänna börsindexet. Värdeutvecklingen i en ren hedgefond borde i stället basera sig på mellanskillnaden som uppstår då felvärderade bolag värderas rät på börsen. Avkastningen i en hedgefond ska alltså vara oberoende av den allmänna börs utvecklingen”, säger DANIEL PASTERNACK som är vd på bankirfirman EUFEX.

Kritik mot risktagning, Antalet hedgefonder har ökat rejält under de senaste åren och det totala antalet rör sig i dag kring 13 000 globalt. Skillnaderna mellan fonderna är stora när det gäller storlek, placeringsstrategi och risktagning.

Hedgefonderna har fått rejält med kritik under de senaste månaderna. G8-ländernas ledare har diskuterat möjligheterna att på en global nivå reglera hedgefonderna. Inom EU är det framför allt Tyskland som velat införa regler för hedgefonderna. På sin höjd väntas kraven leda till någon form av frivillig uppförandekod för fonderna.

Mängden kapital i hedgefonderna beräknas i dag uppgå till totalt cirka 2 000 miljarder dollar. Kritiken mot fonderna baserar sig på risktagningen i placeringarna i kombination med den enorma mängden kapital.

Utgiven i Forum nr 2007-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."