Utgiven i Forum nr 2008-02

Ingen snabb lösning i sikte

av Catherine Reilly Forum 2008-02, sida 40, 28.02.2008

Taggar: Orter: USA Teman: finanskris

EE] FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2088

Catherine Reilly är chief economist på Pohjola Kapitalförvaltning.

Vi behöver få svar på fyra frågor för att veta hur allvarlig den pågående finanskrisen är. I väntan på svar är det vettig att vara försiktig.

Ingen snabb lösning i sikte

Finansmarknaden har fortsatt vara extremt nervös efter årsskiftet. Investerare gillar fortfarande placeringar med låg risk och förhållandet mellan risk och avkastning har varit omvänt. Statsobligationer, som har mycket låg risk, gav så hög avkastning som 2 procent i januari. Å andra sidan sjönk värdet på kinesiska aktier med 24 procent. Mellan de två ytterligheterna har samma tendens fortsatt; ju större risk desto lägre avkastning.

Investerare vill inte ta risk eftersom de är osäkra på hur situationen på marknaden och i ekonomin kommer att utvecklas. Investerarna behöver få svar på fyra frågor innan de återvänder till marknaden.

För det första behöver vi information om hur stora nedskrivningar bankerna är tvungna att göra på grund av finanskrisen. Hittills har vinstprognoserna för de största bankerna i USA och Europa sjunkit med 200 miljarder euro i jämförelse med augusti 2007 när finanskrisen började. Ingen vet precis hur stora nedskrivningar bankerna kommer att göra totalt, men största delen av beräkningarna rör sig mellan 200 och 400 miljarder.

En annan stor fråga gäller situationen för försäkringsbolag som är specialiserade på att försäkra obligationer (så kallade monoline insurers). Dessa försäkringsbolag

Myndigheterna i USA försöker koordinera en rädd ningsoperation. De har bråttom, eftersom kreditvärderingsinstituten redan har börjat sänka värde ringarna på bolagen.

För det tredje, är situationen på tillväxtmarknaderna en stor fråga. Hittills har tillväxten i Kina, Ryssland och Indien fortsatt starkt trots att tillväxten i USA, Europa och Japan redan börjat avta. Några ekonomiska bedömare har förutspått att den starka tillväxten i Asien och Östeuropa skulle kunna kompensera för den långsammare tillväxten på de utvecklade marknaderna i Europa och Nordamerika.

Å ena sidan är den ekonomiska situationen på tillväxtmarknaderna bättre än någonsin; de har ett överskott i bytesbalansen, en växande inhemsk marknad och drar nytta av högre priser på råvaror. Å andra sidan exporterar de mycket till de utvecklade marknaderna, och sannolikt kommer det att bromsa tillväxten.

Slutligen råder det en stor osäkerhet gällande bolagens vinster. Än så länge har inga större förändringar skett i vinstprognoserna för bolag utanför finanssektorn. Analytikerna förutser att vin sterna i Europa kommer att stiga me 9 procent i jämförelse med år 2007. Om man litar på vinstprognosern verkar aktierna vara verkligt billiga.

har traditionellt haft det högsta Om man litar på Men det beror på att de flesta inveskreditbetyget, ARR. Som följd vin stpr 0 gn oserna terare inte tror på prognoserna. Det av subprime-krisen i USA har . skulle inte vara första gången som dessa bolag gjort förluster. Nu verkar aktierna analytikerna är för optimistiska. hotar kreditvärderingsinstitut- vara verkli gt Osäkerheten på marknaden komen att sänka kreditvärderingar- > ,.. mer att fortsätta, eftersom vi behöver na om försäkringsbolagen inte billiga. Men det tid för att få svar på våra frågor. Så fårin nytt kapital, i b eror P å att d e småningom kommer viatt få se om Det i sin tur skulle för- J investerarna nu är alldeles för förorsaka stora problem för ban- fle sta investerare siktiga eller om situationen är ännu kerna, som möjligtvis skul- M A sämre än väntat, Så länge som vi inte in le vara tvungna att göra yt- tetror på är säkra är det förnuftigt att vara förterligare nedskrivningar. progno serna. siktig. m

Utgiven i Forum nr 2008-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."