Utgiven i Forum nr 2014-03

Instabilt djupvatten ger turbulent klimat

av Ragnhild Artimo Forum 2014-03, sida 36, 27.03.2014

VETENSKAP

Instabilt djupvatten ger turbulent klimat

HAVET SOM KLIMATMOTOR. Atlantens vattenmassor är i ständig rörelse. Avsvalna > 2

NADW!. Kallare vatten har större densitet än varmt, och fungerar som kolsvalg.

RAGNHILD ARTIMO TEXT

X För 125 000 år sedan strövade vildhästar, bisonoxar, elefanter och andra växtätare omkring i Europa, ostörda av människor.

Klimatet liknade det idag, eller snarare det som väntas mot slutet av seklet: lite varmare, i synnerhet i kring Nordatlanten. Havsytan var några meter högre än nu, vattnet mindre salt. På djupet levde bland annat foraminiferer, encelliga amöbadjur, med skyddande kalkskal, men av föga imponerande storlek. De skulle komma att tjäna vetenskapen långt efter sin död.

De kallades till vittnen då ett internationellt forskarteamlett av E1RIK VINJE GALAASEN senaste år utförde havsbottenundersökningar utanför Grönlands sydspets.

Talrika av de små krypen som levde för 116-128 000 år sedan återfanns i de upp till 40 m långa sedimentkärnor som lyftes ombord på MARION DUFRESNE och analyserades vid Bjerknessenteret i Bergen. Sedimentpelarnas sammansättning och kolisotoper i foraminiferernas skal blev faktapixel i bilden av klimatfluktuationer under förra mellanistiden.

Klimatspår med ‘sekelprecision’. Borrningsplatsen utanför Grönland är unik genom att sedimentlagren i området bildas så geologiskt snabbt: 35 mm per 100 år, eller tiofal FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3201 digt snabbare än på andra kända forskningsplatser.

Dessa sedimentprov har gett möjlighet att studera mellanistidens klimat på sekel- i stället för millennienivå.

Proven, som också visar vilka arter som levde i de övre vattenlagren, dokumenterar att flera korta klimatomkast inträffade under perioden. Förändringarna skedde på under 100 år.

Undersökningen visar avsevärda förändringaridjupvattencirkulationeniNordatlanten — en drivande faktor i jordens klimatsystem — under mellanistiden. Rapporten har publicerats i Sciencei februari.

Vad kan den användas till? En viktig slutsats i rapporten är att Nordatlantens djupvatten inte varit så stabilt som forskarna hittillstrott.

Enligt Galaasen har mellanistidens klimat relevans vid uppgörandet av klimatmodeller för utvecklingen från nuläget fram till seklets slut. Parallellerna mellan idag och 125 000 år tillbaka är flera.

Den arktiska havsisen krymper, och smältvatten minskar tillsammans med ökad nederbörd salthalten i havens ytlager.

Detta kan försvaga djupvattenformationen och bromsa de stora vertikala havsströmmarna, med klimatändringar som följd.

JORDENS ‘VATTENRADIATOR ms Termohalin cirkulation (THC) kalllas den storskaliga vertikala havsvattencirkulation som via temperatur- och salthaltskillnader påverkar det globala klimatet. THC fungerar som vattenradiator: upptar och avger värme. = Golfströmmens värme ackumuleras via solstrålning (uppvärmning av ytvattnet) och tillförsel av sötvatten (nederbörd, smält is). sm Nordatlantiska driften - en del av den varma Golfströmmen - ger Västoch Nordeuropa varmare klimat än breddgraderna förutsätter. När havsströmmen når Island och Grönland har vattnet kylts ner, salthalten och densiteten ökar, och den sjunker tusentals meter mot havsbottnen och bildar Nordatlantiska djupvattnet, NADW. sm Denna dynamik är en förutsättning i för att de globala havsströmmarna fortsätter sin cirkulation.

ytvatten sjunker mot bottnen och formar Nordatlantiska djupvattnet,

Havsdynamiken påverkar luftströmmarnaiatmosfären. En varmare havsyta upptar mindre koldioxid ur atmosfären, vilket i sin tur matar fortsatt uppvärmning. Varmt havsvatten har lägre densitet än kallt, och fungerar dåligt som kolsvalg.

Den globala uppvärmningen väntas ge både starkt ökad nederbörd och extrem torka, med stora geografiska variationer.

Turbulent vs stabilt klimat. Enligt senaste IPCC-rapporten bedöms de stora havsströmmarna och djupvattensformationen vara stabila, vilket innebär långsamma klimatändringar. Rönen om mellanistidens klimat ifrågasätter dock detta.

Galaasen menar att en störning i havens strömningsdynamik kan nå en brytpunkt: havsströmmarna blir instabila och ”gaker börjar hända” med snabba klimatomvälvningar som följd. En turbulent utveckling medger kortare förberedelse- och anpassningstid.

Varmare, saltlösare ytvatten kan bromsa havsvattencirkulationen, inklusive Golfströmmen. En potentiell följd är då kyligare klimat i Väst- och Nordeuropa och den amerikanska östkusten. Galaasen utesluter ändå en dramatisk nerkylning som ifilmen The Day After Tomorrow. I denledde en klimatkollaps på bara veckor till en ny istid.

Utgiven i Forum nr 2014-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."