Utgiven i Forum nr 1988-18

Installationsgolv

av Claus Laurén Forum 1988-18, sida 27, 17.11.1988

Taggar: Teman: datorisering

Text: Claus Laurén

INCA enheter nom att bara.

Ventilerad golv oc mikroklima ringen kan man i dag förvänta sig e allt snabbare spridning av den typ av installationsgolv, som redan tidigare förekommit i rena datorhallar. Ett av skälen bakom detta är, att skatboet av sladdar och kablar börjar växa även det normala kontoret över huvudet.

Under de senaste åren har systemet med installationsgolv utvecklats snabbt, och innefattar i dag även sofistikerade anläggningar för luftbehandling. Bland annat har man skapat indivuduella friskluftsventilatorer, så att kontorsarbetaren i praktiken kan bestämma sitt eget idealklimat, även i ett kontorslandskap.

Detta gäller inte bara människor; även maskiner kan få sina ”behov” av värme eller kyla tillgodosedda. Dessutom kan överskottsvärme och eventuella luftföroreningar avledas vid själva källan, vilket givetvis bidrar till att skapa en drägligare luftmiljö.

Vad är ett installationsgolv?

Installationsgolvet är en dubbel konstruktion, där ett upphöjt golv bestående av lätt frigörbara plattor vilar på ett system av konsoler, som i sin tur vilar på betonggolvet. I mellanrummet kan alltså slacdar dras, och frisklufts- och värmesystem byggas upp. Den ursprungliga idén var dels, att eliminera kabeltrasslet i själva rummet, och dels

Pp: grund av den tilltagande datorise enheter.

”ventilagegolv" bygger på att enskilda rums klimat utformas med ett rumsaggregat, FAT — Fan Air Terminal — som Suger upp och distribuerar så mycket luft som behövs. Extra

Schematisk bild av golvventilationssystemet. Ritningen visar INCAS zonluftbehandingsenhet, cirkulationsschemat under golvet, samt FA kan lätt anslutas gegolvplattorna är frigör att möjliggöra maximal flexibilitet vis å vis elektronikens placering.

Vad man alltså nu har satsat på är att även sköta luftbehandlingen under golvet. Det system som byggts upp av det italiensk/svenska företaget Hiross International torde vara ett av de mest avancerade på marknaden. Det kombineras dessutom med diverse andra inredningsarkitektoniska system för att göra det moderna kontoret bekvämare och flexiblare. I och med att luftbehandlingen kommit in i bilden har man börjat tala om ”ventilagegolv”. och produken bär namnet INCAS.

Avancerat klimatsyste — Att hus blir sjuka, beror bl a på att andeen friskluft är för liten och att luftkanalerna blir nedsmutsade, säger Thomas Widegren, som är VD för Hiross Scandinavia AB. — Traditionella — ventilationssystem är som regel baserade på luftkanaler. | kanaerna fastnar med tiden smutspartiklar i orm av damm, sporer, bakterier och annat sådant. Redan efter ett par år kan personalen börja må dåligt, vilket leder till att frånvarofrekvensen ökar och arbetskapaciteten sjunker. Att ha låg ventilationsintensitet och Iiten andel uteluft skapar helt enkelt ett dåligt inomhusklimat.

Det system som Widegren själv företrädet och tror på, bygger på att ett centralt luftaggregat förbehandlar uteluften. De filtreras och värms samt distribueras därefter i ett vertikalt schakt inom fastigheten.

Friskluften tas in från luftschaktet i varje rum, där ett lokalt aggregat finfiltrerar luften ytterligare en gång, för att därefter värma eller kyla den. Sedan distribueras luften ut i avgränsade zoner under installationsgolvet. Ca 5 000 m? luft omsätts per timme totalt i systemet, som kallas INCAS (Infinite Conditioned Air Supply).

— Vår teknik att förlägga ventilationen under golvet medför att INCAS, till skillnad från traditionella system, så gott som ljudlöst kan omsätta luften mer än tio gånger per timmedl) i ett 10 m? stort kontorsrum. Samtidigt är andelen friskluft ständigt mycket hög, hävdar Thomas Widegren.

Individuella luftbehandlare

Det enskilda rummets klimat utformas med hjälp av ett speciellt rumsaggregat, som kallas FAT (Fan Air Terminal). Detta är utrustat med dubbeltermostat samt spjäll. Aggregatet reglerar på så vis det individuella klimatet, genom att suga upp och distribuera så mycket luft som behövs | rummet för tillfället.

Frånvaron av kanaler öppnar möjligheten att bygga upp ett dels effektivt och dels lättstädat ventilationssystem, påpekar Thomas Widegren.

forsättning på sid 32

INCAS-enheten kan anslutas till installationsgolvet på två olika sätt, De frigörbara golvplattorna vilar på ett system &v konsoler.

Utgiven i Forum nr 1988-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."