Utgiven i Forum nr 1971-05

Internationellt samarbete en trumf

Forum 1971-05, sida 18-19, 17.03.1971

Taggar: Bolag: Saab-Valmet Personer: Juhani Linnoinen Teman: industri

Juhani Linnoinen, VD f »Tendensen går överallt mot ökat internationellt inslag i företagsbilden och jag misstänker att detta drag blir allt mera markant. Konkurrensen kräver ett stort mått av forskning, tekniskt kunnande och marknadsföring som små företag inte kan klara av på egen hand. Dessutom — med ökat utländskt inslag i företagsstrukturen — sprids idéer och kunnande över hela landet. Vi kan ta vårt eget företag som exempel på det. r Saab-Valmet:

Internationellt samarbet en trum e Det är ett ungt garde som sköter vår yngsta storindustri, Saab-Valmet-bilfabriken i Nystad sysselsätter idag 780 personer, varav drygt 100 tjänstemän. Bland arbetarna är medelåldern 27 år, bland tjänstemännen 29 år. Den finländska personbilen själv har nyss fyllt I år.

1 e Bas för ett ungt team vid denna unga bilindustri är från och med mars dipl.ing. Juhani Linnoinen, 38 år. Sedan fabriken startade i november 1969 har han fungerat som teknisk direktör, nu efterträder han Väinö Nurmimaa som VD för Saab-Valmet i Nystad.

Forum 5/7 — Vår besättning här är ingalunda tyngd av åren, men trots det anser jag att vi redan nu har en rätt stor kunskap och erfarenhet samlad inom fabriken och det är viktigast, ideér och vilja till ändringar och förbättringar. När fabriken startade, skolades ju den tekniska personalen vid Saab-fabriken i Trollhättan. Nu sker skolningen här i våra egna utrymmen. Och redan under den här korta tiden som vi har producerat personbilar har vi åstadkommit många förbättringar i produktionen. Det har varit förbättringar som också har övertagits av Trollhätte-fabriken.

FORUM: — Vilka förbättringar syftade Ni nyss på — På det monteringstekniska området har vi uppfunnit ett och annat, på måleri- och svetssidan likaså. Det gäller främst kostnadsbesparande moment och till och med rent kvalitativa framsteg. Och det som vi kommer på meddelas Trollhättefabriken liksom de meddelar oss allt nytt de kommer på. Sam sarbetet går ut på att idéerna är gemensamma, produktione likadan: slutprodukten, personbilen skall vara exakt densamma, oavsett om den är ihopsatt i Sverige eller i Finland. Vid en rundtur i den moderna fabriken lägger man idag märke till att kontrollen vid de långa banden med blivande personbilar är minutiös. Dipl.ing, Linnoinen förklarar — Vi har utarbetat ett lönesystem som tar hänsyn till kvaliteten och inte bara till kvantiteten. Vi kräver en absolut toppprodukt, i vilken kvaliteten byggs in redan på bandet och inte först efter kontrollen.

— Personbilen testas första gången på en rulltestanordning inne i fabriken. Där startas den första gången, karossen står stilla men hjulen rusas upp till en fart av 90 km/tim. En del av rulltestanordningen är konstruerad:så, att förhållandena motsvarar gropig väg. Innan bilen godkänns för försäljning, får varje bil köra igenom en testbana med kurvor, skakprov, gropar, backprov, slalombana. Kontrollen är minutiös. Ett svaj någonstans och bilen tas in i fabriken igen.

— Produktionsprogrammet utarbetas två gånger om året tillsammans med marknadssidan. Vi tillverkar samma modeller som Trollhätteverkstäderna: Saab 95, Saab 96 och Saab 99. Den första bilen kom från fabriken den 13 november 1969. I början var takten endast fyra personbilar per dag. Produktionstakten har ökats successivt så att den idag är 64 tillverkade bilar om dagen och den 27 januari i år kom den 10 000:nde bilen ut. År 1971 kommer vi att sätta ihop 15 000 bilar. Cirka 1000 av dem blir Saab 95, 3 000 Saab 96 och 11 000 Saab 99. Två tredjedelar kommer att gå på export, resten marknadsförs här av Scan-Auto. Det sistnämnda företaget sköter helt försäljningen här. Både Saab-Valmet och Scan-Åuto är självständiga bolag, som har samma aktieägare, Saab och Valmet på 350/50-basis. Av de två tredjedelar av produktionen som nu går på export stannar största delen i mellersta och norra Sverige. Fraktkostnaderna härifrån är inte större än från Trollhättan om en bil levereras någonstans norrom Norrtälje.

FORUM: — Tendensen inom bilvärlden är ju den att modellerna byts mycket ofta, detta väl främst av försäljningspolitiska skäl. Varför ser den bil ni tillverkar likadan ut år ut och år in?

LINNOINEN: — Vi vänder oss inte alls till den, kundkrets som skriker efter »den senaste modellen» utan efter hög kvalitet och säkerhet. Vi anser att förbättringarna och förändringarna skall göras i n o m bilen, inte så mycket utanpå. Saab fäster större vikt vid att konstruera tex en anordning som under körningen torkar lyktorna än att ändra en detalj i kylargrillen. För vår del är det viktigast, att den finländska bilen är konstruerad för våra grusvägar och svåra vinterförhållanden.

FORUM: — Har de planer som uppställdes då Saab-Scania och Valmet skrev under kontraktet förverkligats?

Forum 5/71

LINNOINEN: — Ja. De produktionssiffror vi kan uppvisa idag, förutsattes då kontraktet om samarbete skrevs under. De utvidgningar av fabriken, de skolningsåtgärder som äger rum, sker helt enligt utritat mönster och vi är glada att vi har kunnat följa schemat. Det som gläder oss mest är, att slutprodukten, personbilen har lyckats slå igenom både i Sverige och Finland. När det år 1969 såldes 1700 Saabar i Finland, var antalet sålda bilar år 1970 4 420. I år räknar vi med att nå en försäljningssiffra på 6 000. Det sägs att vi spelar på »fosterländska strängar», att det är prestige att ha en inhemsk bil ligger det något illa i det.

FORUM: — Det sägs att servicen inte har utvecklats lika snabbt som själva fabriken och produktionen?

LINNOINEN: — Det är möjligt, att servicekapaciteten på alla orter i början inte var tillräcklig men snabba expanderingar har gjort att Scan-Åutos serviceorganisation idag kan möta kraven.

FORUM: — Hur ser Ni på uppgiften att ställa Er vid rodret i det här skedet?

LINNOINEN: — Det är intressant och krävande. Jag har varit med om att utarbeta produktionsprocessen och -tekniken hittills, så den är inte främmande. Nu gäller det att planera framtidsutvecklingen, hålla produktionskostnaderna nere och rationalisera effektivt.

FORUM: — Idag är ju en personbil till 20 procent »finländsk», hur mycket mera inhemsk kan den bli?

LINNOINEN: — Vi räknar med att kunna göra den betydligt mera inhemsk. Nu är ju åtskilliga delar finländska: vindrutor, ringar, ackumulatorer, skumplastdelar, elektriska kablar och en del gummi- och plåtdetaljer. Och dessutom som den allra senaste underleveransen bromstrummor som Högfors tillverkar. Hur stor del i procent räknat, som vi kommer att kunna nå, är idag svårt att säga men andelen blir väsentligt högre än idag. Saab-Valmet-fabriken i Nystad sysselsätter alltså cirka 780 personer, men räknar man in underleverantörer så stiger siffran till över 2 000 i arbetsplatser räknat. Tillsammans med våra och Saabs resurser skall denna underleverantörkår utvidgas vidare. Och förutom till Nystad-fabriken sker idag underleveranser direkt till Sverige, till Trollhättefabriken. Dipliing. Linnoinen säger till FORUM att det finns ett starkt intresse bland tillverkarna att fungera som underleverantörer, men bristfälliga kunskaper om metoder och kostnadskalkylering i mindre företag sätter ännu käppar i hjulen. Tillverkningen måste ske i stora serier för att bli lönsam, menar han. — Tendensen går överallt mot ökat internationellt inslag i företagsbilden och jag misstänker att detta drag blir allt mera markant. Konkurrensen kräver ett stort mått av forskning, tekniskt kunnande och marknadsföring som inte små företag kan klara av på egen hand. Dessutom — med ökat utländskt inslag i företagsstrukturen — sprids idéer och kunnande över hela landet. Vi kan bara ta vårt eget företag som exempel på det.

— Och det att utländska intressen blandas in i finländska bolag betyder inte att våra vinster »sugs ut», detta förhindrar ju vår lagstiftning i och för sig. Den bas, fifty-fifty som SaabValmet fungerar på är en lycklig lösning — vi har enbart positiva erfarenheter av samarbetet. Den får bli vår ledstjärna också i fortsättningen.

FORUM: — Vad är nyckeln till en lönsam bilindustri i Finland?

LINNOINEN: — För det första naturligtvis att varan säljer bra. Men för att den sålda varan skall ge så mycket vinst som möjligt, kräver en bilindustri här så mycket förädlingsarbete som möjligt per enhet. Det vill säga arbetarens insats per vagn skall vara stor — som den är i bilar av hög kvalitet. C 19

Utgiven i Forum nr 1971-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."