Utgiven i Forum nr 1971-05

Japan och det syntetiska papperet

av Nils J. Lindberg Forum 1971-05, sida 12-13, 17.03.1971

Taggar: Orter: Japan Teman: papperindustrin

Intresset för syntetiskt papper är mycket stort i Japan. Detta intresse har snabbt smittat av sig på övriga papperstillverkande länder i världen. Helt säkert finns det också av futurologiska skäl orsak för papperstillverkande länder i Europa att uppmärksamt följa med utvecklingen i Japan. Man bör emellertid alltid ha i minnet det faktum att det är synnerligen speciella, lokala skäl som framtvingat utvecklingen där.

Följande faktorer är ägnade att påskynda utvecklingen för syntetiskt papper i Japan e Det är naturligtvis främst den skriande bristen på naturlig fiberråvara inom det egna landets gränser och de alltmer tilltagande svårigheterna att få tillräckliga mängder utifrån, som påverkar utvecklingen. Den överavverkning, som sedan en tid tillbaka pågått i Japan, har lett till en skövling av Japans begränsade grönområden och detta har gjort de naturvårdande myndigheterna aktiva.

e En starkt pådrivande kraft är även behovet av att bygga ut den petrokemiska industrin i Japan. En stor syntetpappersindustri skulle på ett avgörande sätt motivera en sådan utbyggnad i en ekonomiskt lönsam skala och ge denna industri internationell konkurrenskraft. .

e Industrins färskvattenresurser är redan i dag synnerligen långt utnyttjade och en ytterligare utbyggnad stöter på svårigheter i detta hänseende.

e Avfallsvattenproblemet har i ett tättbefolkat land som Japan antagit helt andra proportioner än i andra papperstillverkande länder och massa- samt pappersindustrin har fått en mycket stark opinion mot sig.

12

Referat från ett möte i Stockholm 27.1.71 anordnat av Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningen. I mötet deltog tre japanska fackmän. Tryckpapperssektorn ägnades en speciell uppmärksamhet.

Japan och detsyntetiska papperet

Av tekn.lic. Nils J. Lindberg

Det är en allmän uppfattning att en övergång till syntetiskt papper skulle vara en lösning på alla dessa problem.

I det följande skall vi se att en sådan industri ingalunda är problemfri. Det främsta bekymret är hur syntetpapperet prismässigt skall klara sig i konkurrensen med naturfiberprodukter.

Förutom den ekonomiska sidan av saken bör man även beakta den sekundära förorening som uppstår då man skall göra sig av med syntetpappersavfallet.

Prognoser för syntetpappersproduktionen I Japan

I fackpressen har man sett många olika prognoser rörande utvecklingen på syntetpappersområdet i Japan. Uppskattningarna av produktionskapaciteten har varierat mellan 3 och 5 miljoner ton för slutet av detta årtionde.

Representanterna för Yano Economic Research Co. betecknade vid Stockholmsmötet dessa prognoser som alltför optimistiska. Förklaringen till att sådana övedrivna prognoser publicerats ligger i det faktum att bl a Resources Survey Council sett som en viktig uppgift att med alla medel stimulera intresset för syntetpapper.

De japanska föredragshållarna koncentrerade sig främst på tryckpapperssektorn och konstaterade att tillverkningen i Japan år 1978 enligt de senaste kalkylerna uppskattas till 1,1 miljoner ton. Det är uppenbart att det i denna siffra ingår även omslagspapper med tryckningsegenskaper. Gränsdragningen mellan tryck- och omslagspapper blir allt oklarare då det är fråga om syntetpapper.

Den »potentiella efterfrågan» på syntetpapper i Japan beräknas enligt dr I n a g a ki vara ca 2,5 miljoner ton år 1978. Det är uppenbart att tillgången på syntetiskt papper kommer att stanna långt under denna siffra.

Enligt Yano Economic Research Co.s beräkningar kommer utvecklingen på syntetpappersområdet i Japan under de närmaste åren att vara förhållandevis långsam, men efter 8—10 år kommer tillväxthastigheten att vara av en helt annan storleksordning.

Priset och prisutvecklingen för syntetiskt papper

Priset för syntetiskt tryckpapper är i dag ca tre gånger högre än priset för motsvarande naturpapperskvalitet.

Q-Kote 100 kostar 40,5 p per m? i dag, äkta konsttryckpapper 13 p per m? och maskinbestruket, träfritt papper 10,5 p per m?.

Enligt optimistiska beräkningar kommer det syntetiska papperet att år 1975 vara endast 50 9/o dyrare än motsvarande naturpapperskvalitet.

I ett föredrag vid Ekman-dagarna i Stockholm lämnade dir. Ingmar Eidem uppgifter, som väl överensstämmer med de ovanstående. Om priset för bestruket, normalt tryckpapper sätts till 100, kostade det syntetiska papperet 400 år 1968 och beräknas kosta 150—200 år 1974 samt 140—190 år 1980. Kapitalkostnadsfaktorn för anläggningar med internationell konkurrenskraft uppskattas på följande sätt:

Forum 5/71

Kapitalkostnadsfaktorn: kapitalkostna i dagens läge, ca Icke integrerad fabrik för blekt sulfat, årsproduktion ca 260 000 ton Integrerat kraftlinerbruk

Icke integrerat finpappersbruk, årsproduktion 70 000—390 000 ton Etenkracker, 250 000 årston Polyetenfabrik, 100 000 årston Filmblåsning, 10 000 årston Pappersbeläggning, 10 000 årsto 970 mk/t 1380 mk/ 1215—1 380 mk/t 730 mk/ 970 mk/ 405— 810 mk/t 650— 810 mk/t

Typiska anläggningar av internationell konkurrenskraft. Skillnaderna i kapitalkostnader mellan naturpapper och syntetiskt papper är således inte så stora som man vanligen föreställer sig.

Huru kommer syntetpapperet att påverka pappersindustrin?

Japans pappersproduktion var år 1969 11,3 miljoner ton. Tillväxthastigheten var för papper 12 9/0 och för kartong 15 ‘/o. Konsumtionen för papper och kartong beräknas vara ca 18 miljoner ton år 1978. ”

Av en total konsumtionsökning på närmare 7 miljoner ton mellan åren 1969 och 1978 kommer plastindustrins andel att i gynnsammaste fall vara knappt 2 miljoner ton medan den konventionella pappersindustrins andel av tillväxten kommer att vara ca 5 miljoner ton.

Man kan således säga att det syntetiska papperet inte ens i Japan kommer att ha något avgörande inflytande på konsumtionen och konsumtionsökningen för naturpapper under detta årtionde.

  • Denna siffra, sam lämnades av de japanska experterna förefaller att vara tagen starkt i underkant.

KOMMENTAR

De japanska experterna besvarade en fråga rörande exportplanerna för syntetpapperet på följande sätt: »För närvarande finns inga allvarliga planer. Endast i Japan finns det i dagens läge ett trängande behov av att utveckla dessa kvaliteter i större skala. Om vi lyckas väl inom vårt eget land, kan frågan övervägas på nytt. Det som emellertid mycket intresserar japanska industrin är export av know-how. I dag importeras nio gånger mera know-how än vad som exporteras. En export av syntetpapperspatent är en mera realistisk möjlighet än export av färdigt syntetpapper i större skala».

Japans behov av fiberråvara i olika former och även färdigt naturpapper kommer att öka starkt under de närmaste åren oberoende av alla syntetpappersplaner. De japanska föredragshållarna förutspådde en starkt ökad pappersimport från Skandinavien.

Framtiden för syntetpapper inom olika sektorer

Också om totalbilden för hela pappersindustrin är gynnsam och hotet från syntetpapperet i dag förefaller avlägset, finns det branscher där konkurrensen kommer att kännas mycket snart.

Främst kommer naturligtvis sådana sektorer att drabbas, där. prisfrågan inte är av primär betydelse. Syntetpapperet lämpar sig utmärkt väl för posters, tryckning av dyrare broschyrer och annat dylikt annonsmaterial. Cigarrettförpackningar, flaskoa etiketter har redan i viss utsträckning övergått till syntetpapper, likaså faximilepapper.

Inom förpackningsbranschen är utsikterna goda och här är utvecklingen beroende av »cost v.s. performance». Tidningspappersbranschen kommer at vara mycket litet utsatt för konkurrensen från syntetpapperets sida.

Av speciellt intresse för oss är frågan huruvida tidskriftspapperet kan komma i farozonen till följd av den up grading som småningom äger rum där. Forts. på sid. 28

Här må därför endast-kort anföras några av de slutsatser ma kan dra av de lämnade informationerna + tillverkningen av syntetiskt papper befinner sig fortfarande på experimentstadie e tillverkningskvantiteterna är anspråkslös e tillverkningskostnaderna för syntetiskt papper är tills vidare minst tre gånger högre än för av massaved framställt pappe tillverkningen av syntetiskt papper är trots detta tills vidare inte ekonomiskt lönand e den växande bristen på fiberråvara i Japan motiverar Inten sifierade ansträngningar på att utveckla tillverkningsmeto Av John-E. Thomé FINPAP

Forum 5/7 derna för syntetiskt pappe e årsproduktionen av syntetiskt tryckpapper i Japan beräknas år 1978 uppnå 1 miljon ton och om andra ändamål medräknas möjligen 2,5 miljoner to e det oaktat växer behovet av papper tillverkat av massaved med 2 miljoner ton inom samma tidsperiod, 1971—197 e import i ökad omfattning av papper till Japan är trolig, enär konsumtionen växer med 10/0 per år.

JE. Thom 13

Utgiven i Forum nr 1971-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."