Utgiven i Forum nr 1980-19-20

Invecklad produktutveckling

av Maria Planting Forum 1980-19-20, sida 22-24, 17.12.1980

Taggar: Teman: produktutveckling

Rogers Patscentre Architects är ett team arkitekter, ingenjörer och forskare som planerat den hypermoderna ”uppfinningsfabriken” Patscentre i Cambridge i England. Samma team står bakom Centre Pompidou i Paris,

PA Internationals specialitet:

Invecklad produktutveckling

Produktutveckling är en inveckiad process. Idéer finns det gott om, men vägen är lång mellan idé och färdig produkt och ännu längre mellan idé och försäljningssuccé. Vad är det som krävs för att en god idé skall bli en bra produkt en produkt som blir framgångsrik också på internationell marknader e När rörläggaren Leo Larikka uppfann den s k T-Drillmetoden visste han att det var en revolutionarande uppfinning för hela rörbranschen. Hans uppfinning, som han sedermera patenterade, är en metod som sköter både borrning och uppkragning av rör. Metoden spar tid och materialkostnader och betydde ett snart farväl till vanliga T-rördelar, minskad lodtid och följaktligen också minskad gasförbrukning.

Leo Larikka hade inte själv resurser att exploatera sin idé i så stor omfattning som han visste skulle vara möjligt, så han sålde hela sitt företag till G A Serlachius Ab.

På Serlachius insåg man också att idén var revolutionerande, men man visste samtidigt att produkten som sådan inte var ”färdig”. Det krävdes ytterligare produktutveckling för att göra TDrillmetoden attraktiv för större marknader. Företaget ville dessutom veta hu 2 stor marknaden för metoden i verkligheten var, och vilka marknader det skulle löna sig att satsa på.

Serlachius kopplade in konsultföretaget PA International både på marknadsundersökningen och själva produktutvecklingsarbetet.

Produktutveckling som konsultjobb

Marknadsundersökningar, — personalrekrytering, organisationsutveckling är exempel på ”traditionella” uppdrag för konsultföretag. Produktutveckling hör sällan till bilden, även om många företag upplever sina största problem just på det området.

PA International, sannolikt världens näststörsta konsultföretag (etta ligger amerikanska Booze Allen), har ändrat den bilden. Företaget har satt en ny dimension i konsultverksamheten genom att erbjuda produktutveckling och lansering av nya produkter som lika viktig tjänster som de traditionella — managementkonsultering, personalrekrytering osv.

PA International är en världsompännande konsultorganisation grundad i England år 1943. Idag har företaget dotterbolag i över tjugo länder — bla i Finland — en omsättning i fjol på ca 55 M GBP (ca 484 M FIM) och drygt 1 600 anställda sammanlagt.

– Vår styrka är att vi är internationella samtidigt som vi är ”lokala” i alla de länder där vi är verksamma, framhåller George Ramsay, VD för PA International-Finland Oy. — Internationella är vi i det avseendet, att vem som helst av hela PA-gruppens drygt ettusen konsulter när som helst kan kopplas på vilket som helst konsultuppdrag, oberoende av vilket land det gäller. Lokala är vi genom all projektansvaret alltid bärs av en infödd konsult.

PA International erbjuder konsulttjänster inom fem huvudsakliga områden; företagsledning, kommersiell tilllämpning av vetenskap och teknologi, ADB-tillämpning, personalservice samt utbildning av företagsledare. Dessutom är företaget indelat i fyra industriella divisioner som betjänar följande branscher: Olja & gas, banking & försäk FORUM 19-— 20/8 e — Vår styrka är att vi är lokala i alla länder där vi är verksamma, samtidigt som vi är internationella, framhåller VD George Ramsay på PA International-Finland Oy.

ringsväsen, gruvdrift och järnvägar.

Enheterna är organiserade så, att varje Iokalkontors kunder kan utnyttja hela PA-gruppens internationella know-how och resurser. De lokala kontorens verksamhet stöds av olika projektgrupper och tack vare dessa grupper kan PA även erbjuda sina tjänster i länder där man ännu inte är etablerad.

Från EF till PA

PA International-Finland Oy har verkat i vårt land sedan år 1964, t o mi fjol under namnet EF Management Consultants Oy. EF var ursprungligen ett svenskt bolag som år 1967 köptes av PA International och år 1979 tog också den finska enheten det internationella namnet.

FORUM 19-— 20/80

Där EF var känd främst som konsult i företagsledningsfrågor och personalrekrytering, håller PA på att profilera sig som stark på produktutveckling och tjänster som ansluter sig till det. Av årets fakturering, ca 4,5 Mmk, kommer nästan hälften att utgöras av konsultarvoden för produktutveckling.

Samarbetet med Serlachius var inte den första fjädern i hatten för PA i Finland, men nog den mest omtalade. Andra företag i vilka PA varit inkopplad för liknande skräddarskydd produktutveckling är bla Partek, Hartwall och Wärtsilä.

En orsak till att just T-Drillprojektet gavs så stor offentlighet står säkert alt finna i att projektet var väldigt omfattande och engagerade både olika slags resurser och ett flertal konsulter från PA Internationals olika divisioner. = TDrillprojektet, med allt vad det innebar av marknadsundersökningar, marknadsanpassning av produkten samtidigt med den regelrätta produktutvecklingen och även lansering, är ett representativt exempel på vad PA kan klara av.

På PA talar man inte gärna om kostnader för produktutvecklingsarbetet. Dels gäller det affärshemligheter, dels varier summorna naturligtvis från fall till fall. Vissa summor nämndes dock — en feasibility study för en ny produkt kostar ca 10 000 GBP (ca 90 000 FIM) medan en marknadsundersökning kan kosta allt mellan 10 000 och 40 000 GBP (mellan 920 000 och 360 000 FIM). Konsultarvodena varierar mellan 2 000 och 3 000 mark per dag.

Innovationer kan styras – Vi utgår från att innovationer och

Chefen för Patscentre, Gordon Edge, framför den moderna byggnaden som för närvarande håller på att byggas ut ytterligare. Inne i den gräsklädda’ kullen i bakgrunden finns företagets akustiska laboratorium uppfinningar kan styras, säger Gordon Edge, chef för PA Internationals forsknings- och teknologienhet Patscentre i Cambridge i England. — 1 motsats till den uppfattningen att uppfinnare är övernaturliga väsen som helst skall lämnas i fred så mycket som möjligt för all kläcka och utveckla sina idéer, anser vi alt uppfinnandet — kalla det produktutveckling — är en disciplinerad verksamhet som skall bedrivas systematiskt och som bör ges så stränga restriktioner som möjligt.

Patscentre (PA Technology and Science Center) är hela PA-gruppens teknologiska hjärta. I denna hypermoderna ”uppfinningsfabrik” verkar närmare 200 kvalificerade ingenjörer, forskare och konsulter med bäde kreativ förmåga och kommersiell erfarenhet med främsta uppgift att utveckla nya, eller bättre, produkter och processer för sina kunder.

Det unika är inte endast den koncentrerade know-how som finns på Patscentre och inte heller den systematiska inställningen till produktutvecklingsprocessen som man finner här. Det mest iögonenfallande är Patscentres sammankoppling av management- och teknologi. i varje genomfört projekt är den ena aspekten lika framträdande som den andra.

Patscentre genomför uppdrag av företag som antingen vill finna nya produkter eller som vill diversifiera till nya marknader likaväl som kunder som har tekniska problem som de själva saknar resurser att klara av. Det kan gälla allt från leksaker till parkeringssystem, från kolsyremaskiner tll mikromätare.

PA Design Unit, som verkar inom vänd 2 — I början är chanserna fifty-fifty att vi skall lyckas med ett produktutvecklingsprojekt, framhåller Bob Whelan.

Patscentre, står för att de utvecklade produkterna ges en estetisk och ergonomiskt riktig utformning.

Finns det garantier?

Vad finns det för garantier för att ett produktutvecklingsprojekt skall lyckas — Till en början är chanserna Aftyfifty, säger Bob Whelan på Patscentre. — Det är ett hyfsat utgångsläge för de projekt som vi tar itu med. Ju mer vi tränger in i projektet, tex genom att avgränsa produktens marknader och på olika sätt simulera den färdiga produkte — Vi utgår alltid från en sk feasibilitystudy för att utröna om det lönar sig att satsa på en ny produkt, säger Clive Wilson.

för att kunden skall få en så realistisk bild som möjligt av den, dess större blir chanserna att nå ett lyckat resultat.

Bob Whelan är idag inkopplad på ett omfattande projekt som skall utröna hur biokemiska processer i framtiden kan utnyttjas inom olika branscher. Ett uppdrag som grundar sig på antagandet att biokemiska processer, som fordrar lite energi, inom en snar framtid kommer att få enorm betydelse.

— Vi börjar alltid med en sk feasibility study, d vs en undersökning som skall visa om det överhuvudtaget löna sig att satsa på en ny produkt och hur denna produkt skall vara utformad för att klara av marknadskraven, framhåller Clive Wilson som själv varit med om att administrera ett stort antal världsomfattande feasibility studies.

— Är det vår uppfattning att projektet inte har någon framtid, säger vi ifrån i ett tidigt skede, påpekar han. — Det finns många exempel på företag som utvecklat vad man trott varit goda produkter men som p g a feltolkning av marknadskraven misslyckats totalt vid lanseringen…

— En feasibility study är oerhört viktig innan man sätter igång ett omfattande -—- och säkert också kostsamt — — produktutvecklingsprojekt, säger Wilson. — Att först bestämma kraven och förväntningarna på den nya produkten betyder att man minimerar riskerna med själva utvecklingsarbetet.

Produktutveckling är en invecklad process. Idéer finns det gott om, men finns det resurser att utveckla dessa idéer?

PA — ett av vårt lands ca 150 konsultföretag — erbjuder andliga resurser i form av internationell och teknologisk know-how.

I många fall skulle det vara en god placering att utnyttja konsulttjänster för att ta reda på idéernas genomförbarhet, istället för att spendera miljoner på utveckling och lansering av en produk som visar sig vara en total flop på större marknader.

Maria Planting

VÄND ER MED FÖRTROENDE TILL VÅRT NOTARIAT I FRÅGA O 9 köp och försäljning av värdepapper 9 värdepappersförvaltning Ö olika placeringsärenden e till förvaltningen hörande juridisk service

Tag kontakt med notariatet, tel. 644 121 eller med något av våra filialkontor 24

FORUM 19-— 20/80

Utgiven i Forum nr 1980-19-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."