Utgiven i Forum nr 1988-02

Iskunnande är en framtidsbusiness

av Ragnhild Artimo Forum 1988-02, sida 12-13, 04.02.1988

Taggar: Bolag: Wärtsilä Teman: företag

Wöärtslö Marine:

Text: Ragnhild Artimo

ISKUNNANDE ÄR EN FRAMTIDSBUSINESS

Wärtsilä Marine satsar på arktiskt specialkunnande. Antarktisfördraget, som skall förnyas 1991, har klart aktiverat denna sektor. Wärtsilä Marine deltar i konstruktionen av två antarktiska forsknings- och servicefartyg - et australiskt och ett engelskt. Och dotterbolaget Laivateollisuus skall bygga det nya nationella forskningsfartyget för Antarktis-expeditionen.

essa färska projekt utgör dock bara D isbergets topp. Sovjetunionen ha varit och kommer även de närmaste åren att vara Wärtsilä Marines största ”iskund”.

— Utvecklandet och exploaterandet av Sibirien, som faktiskt grovt taget sträcker sig över halva jordklotet, har bara börjat, säger Henrik Segercrantz, marknadsföringschef vid Wärtsilä Marines affärsenhet för isgående fartyg, Arktisk Sjötransport. — Både utvecklandet och utnyttjandet av detta område handlar i hög grad om en fungerande effektiv sjöfart.

Det betyder att Sovjetunionen har ett växande behov av Isgående fartyg, isbrytare och arktiska marina enheter för oljeutvinning.

Perestrojkan har effekter också på denna sektor — Den sovietiska omstruktureringen har lett till att antalet organisationer och personer som är involverade i anskaffningsbesluten för fartyg är större än förut, antalet kunder har ökat.

— Från januari detta år skall de sovjetiska rederierna vara självbärande, vilket ställer dem inför nya krav. De är nu aktivt med och besluter om sina anskaffningsbehov.

-— Problematisk — även för skeppsbygg 1 nadsindustrin — är obalansen I vår östhandel där som känt det låga världsmarknadspriset på oljan är av betydelse. Men — potentialen när det gäller specialfartyg för de ökande sibiriska behoven är stor.

Sin första atomisbrytare Taymyr levererar

Wärtsilä Marines Helsingforsvarv i vår — därefter installeras reaktorn i Leningrad. Dess systerfartyg levereras 1989.

För dessa fartyg levererar Helsingforsvarvet 1990 en skolningssimulator i full skala till Leningrad. Anläggningen är avsedd för skolning av den kommande fartygspersonalen. I praktiken är anläggningen en fullständig kopia av styrnings- och övervaknings Wärtsilä skall delta i konstruktionen av två krävande forsknings- och servicefartyg, ett för engelska National Environment Research Council (stora bilden) och ett som byggs av australiska Carrington Slipway (ovan).

centralerna för fartygens maskineri. Med den kan man simulera alla situationer som anknyter till maskineriets användning på artyget. Värdet av kontraktet är nästan 40 Mmk.

Arktiskt kunnande exportvara

Wärtsiläs experter har sedan mitten av 70alet deltagit i flera olika länders forskningsexpeditioner till Antarktis. Kring årsskiftet aviserades Wärtsilä Marines deltagande i vå prestigeladdade projekt på detta område: bolaget skall delta i konstruktionen av vå antarktiska forsknings- och servicefaryg.

Ett avtal gjordes med den brittiska ingenjörsbyrån Burness, Corlett & Partners gälande offertkonstruktionen av ett nytt engelskt antarktisfartyg — beställare är statliga National Environment Research Council. Wärtsilä Marines andel av konstruktionsarbetet inkluderar alla delar som är centrala med tanke på isgång — skrovdesign, stålkonstruktion, propeliern och axellinjen samt modellprov i isförhållanden. Detta kombinerade frakt, forsknings- och passagerartransportfartyg, som skall bli 90 m lång, skall användas för service- och persontransporter till de brittiska forskningsstationerna I Antarktis samt för forskningsuppdrag i Södra Ishavet.

Det andra färska kontraktet gäller ett nytt isbrytande forsknings- och servicefartyg för Australien och byggs av Carrington Slipway Pty i Newcastle, Australien, för P & O Polar, och tas i bruk av australiska staten 1989. Wärtsilä Marine svarar för konstruktionen av fartyget och övervakar byggandet. Fartygets längd blir ca 92 m, dödvikten 3 200 DWT och effekten ca 10000 kw. Isbrytningsförmågan blir på över en meter.

I de aktuella projekten har Wärtsiläs under årtionden utvecklade specialkunnande på den arktiska sjöfartens område kompletterats av dotterbolaget Laivateollisuus Knowhow då det gäller forskningsfartyg. (Se även artikel i Forum 1/88.)

Nya tillväxtområden

En (troligen temporärt) aktiverad marknad ; nu forskningsfartyg för Antarktis- utgör projekt: det sk Antarktisfördraget går ut 1991 och många nationer — bla Finlan — har fått bråttom att med olika projekt do- kumentera sitt vetenskapliga intresse för kontinenten, Men Segercrantz bedöme 2/1988 FORUN denna marknad som volymmässigt marginell för Wärtsilä.

— Men den arktiska offshoreverksamheten generellt kommer att vara föremål för intensiva satsningar fram mot slutet av seklet. De områden där den största aktiviteten emotses är Barents hav och de västsibiriska kustområdena samt kustområden i norra Alaska och Kanada.

Wärtsilä har av hävd en grundmurad ställning då det gäller arktiskt marinkunnande — vilka är de viktigaste konkurrentländerna — De länder som genom sitt geografis a läge har intresse för saken — såsom tex Kanada. Hur Wärtsilä profilerar sig i konkurrensen är beroende av såväl know-how- som makroekonomiska och tom handelspolitiska aktörer — Wärtsilä Marines viktigaste vapen i konkurrensen är vårt specialkunnande och under årtionden ackumulerade erfarenhet på detta område, i kombination med en akiv produktutveckling, säger Segercrantz. — Bolagets affärsenheter som handhar utvecklingen av olika fartygstyper kan smidigt kombinera utvecklingsarbetet med sitt specialkunnande, och på det sättet stärka förejagets konkurrenskraft. Här är WARC, Wärtsiläs arktiska forsknings- och utvecklingsenhet i nyckelställning då det gäller att experimentera fram nya lösningar och koncept. Vårt islaboratorium har också globalt sett unika testmöjligheter: inte bara genom att vara en av världens största isbassänger 2/1988

FORUM

Henrik Segercrant utan också genom att den finländska vintern erbjuder möjligheter till prov i full skala.

— Ser vi på skeppsbyggnadsindustrin internationellt, inverkar idag den låga dollarkursen på nybeställningsaktiviteten i väst. Vidare är de nationella subventionerna — protektionism I sino prydno — ett svårt och svårlöst problem.

Segercrantz konstaterar också att handelspolitiska faktorer i vissa fall inverkar på konkurrenssituationen — Då det gäller isbrytare och forskningsfartyg är trenden ofta den, att nationell självkänsla förutsätter att isbrytaren byggs i hemiandet. Det är fallet t ex med det australiska forskningsfartyget — men som fallet visar, finns det möjligheter att komma med i sådana projekt med know-how och expertövervakning i byggnadsskedet. .

Wärtsilä Marin Ö Wärtsilä Marine ägs till 70 Y av Wärtsilä och 30 24 av Valmet. Omsättningen 1987 är över 2 mrd mk.

9 Wärtsilä Marine inkluderar följande produktionsenheter i Finland: Helsingforsvarvet, Åbovarvet, Kotka reparationsvarv, Åbo reparationsvarv, Pikisfabriken (hyttmoduler), Ylivieskafabriken (rörsystem) samt dotterbolaget Laivateollisuus. 9 Wärtsilä Marine inkluderar följande affärsenheter: Arktisk Sjötransport, Passagerarfartyg, Marinteknik, Olje- och gasteknik, Projektexport, Fartygsreparation och Engineering.

$ Utomlands har företaget dotterbolag och intressebolag i Kanada, Norge och USA. Wärtsilä Marine äger minoritetsandelar i varvet Sterkoder Mekaniska Verksted A/S i Kristiansund i Norge samt i reparationsvarvet Kimet A/S i Nordnorge. 9 Wärtsilä Marine sysselsätter ca 8 000 personer.

9 Orderstocken gällande fartygsnybyggen per 20.1.1988 inkluderar för Åbovarvet 4 kryssningsfartyg, 3 bilbassagerarfartyg och ett pråmmoderfartyg; för Helsingforsvarvet 2 atomisbrytare och 1 kryssningsfartyg, och för Laivateollisuus 1 maxisegelbåt (se separat artikel), 11 arktiska tankfartyg, 2 forskningstartyg, 2 passagerarubåtar, 1 dykarstödfartyg, 1 svetsningshabitat, 1 oljebekämpningsfartyg, 1 lotskutter och 1 kryssningsyacht. Totalt uppgår orderstocken för nybyggen till ca 9,5 mrd mark.

Isbrytartåg

Wärtsiläs ”isbrytartåg”, ett nytt koncept som bygger på att fraktfartygen ”skuttar” isbrytaren.

et 4 och jättetanker ärtsilä Marines enhet Arktisk SjöVW oso är idag världens ledande enhet för arktisk fartygskonstruktion och utveckling. Enheten består av tre avdelningar: marknadsföring och projekt ledning; produktplaneringen som även skö Text: Ragnhild Artim ter motköpen med SEV-länder; samt WARC, Wärtsilä Arctic Research Center, som svarar för produktutveckling, forskning och test ning WARC:s islaboratorium med den nästan vänd 13

Utgiven i Forum nr 1988-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."