Utgiven i Forum nr 1988-11

IVO-experiment i Kopparnäs

av Bjarne Nyman Forum 1988-11, sida 25, 16.06.1988

Taggar: Teman: solkraft

vetvis i experimentsyfte. Avsikten är att undersöka solkraftens praktiska möjligheter på våra nordliga breddgrader. Projektet leds av Imatran Voima i samarbete med Neste, Åbo universitet, Statens tekniska forskningscentral VTT och Tekniska högskolan.

Enkel teknik

Kraftverkets huvudbeståndsdelar är indus riellt producerade solpaneler, som skall pla ceras ut i rader på ställningar. Den totala panelytan blir 300 m? och kommer att ha effekten 30 kW under en solrik dag i juni. Största delen av panelerna är fastmonterade och följer alltså inte solens rörelser på himlavalvet. En av panelerna kormmer doci att med hjälp av datorstyrning vara optimalt riktad mot solen under alla tider på dygnet och under året. Denna panel byggs för att ge jämförelsedata. I övrigt är kraftverket mycket enkelt. Förutom den datorstyrda panelen kommer inga rörliga delar att finnas i kraftverket. Behovet av underhåll blir därmed minimalt.

I otakt med behovet

Det största problemet med solkraften är att den ger mest elektricitet när behovet är minst. Under de kalla och mörka vintermånaderna, när elkonsumtionen kulminerar, går solkraftverket på tomgång eller kanske inte alls.

För att kunna dra nytta av solkraft i större skala måste elektriciteten kunna magasineras — och det blir dyrt, särskilt lagrigen av elenergi över sommaren för användning under den kalla och mörka årstiden.

Solkraftverket i Ingå kommer dock att ha en viss lagringskapacitet för dygnsvariationerna. Elektriciteten som produceras dagtid kan lagras i en ackumulator med kapaciteten 400 kWh. Den består av 220 serie’opplade batterier.

Lagringskapaciteten är föremål för Neses intresse för projektet, eftersom oljebolaget även är verksamt i batteribranschen.

Fes första solkraftverk byggs gi FÖRUN, 11/1988

Solkraft i Finland?

Text: Bjarne Nyman

IVO-experiment i Kopparnäs

Världens nordligaste solkraftverk kommer att byggas i Ingå, ca 60 kilometer väster om Helsingfors. Det är fråga om ett kraftverk med kapaciteten 25 MWh/år, som skall kopplas in i riksnätet. Kraftverket beräknas kosta 37 miljoner mark, varav ca hälften är direkt forskningsutgifter.

Experimenten med solkraft i Kopparnäs, Ingå, leds av tekn lic Matti Heikkilä vid IVO. Som världens nordligaste solkraftverk har projektet möjligheter att bli ett referensoblekt i EG:s energiforskningsprogram.

Marginellt bidrag till riksnätet Jämfört med den totala elkonsumtionen i Finland är solkraftverkets bidrag till riksnätet marginellt. Den energimängd som kraftverket producerar är tillräcklig för att täcka behovet för två eluppvärmda hus, i det fall att energin lagras över sommaren för användning under vintern.

Även om man tänker sig att i framtide kanske kunna halvera den behövliga panelytan säger det sig självt att solkraften inte kan få någon avgörande betydelse för elproduktionen i landet, åtminstone inte så länge konsumtionen står på dagens två eller till och med högre. I liten skala och för udda ändamål på platser som inte täcks av riksnätet är situationen annorlunda. Typiska exempel är fyrar ute i havsbandet och väderleksstationer i ödemarken.

För villa- och sommarstugeägare kan det även ha ett visst intresse att experimentera med solkraft. Men i dagens läge kräver tekniken att plånboken skall vara välfylld. Priset på solpanelerna ligger nämligen på ca 3 000 mark per kvadratmeter. L 25

Utgiven i Forum nr 1988-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."