Utgiven i Forum nr 1998-06

IVO:s Gullspång fusioneras med Stockholm Energi: Ivo tar krafttag om Sverige

Forum 1998-06, sida 25, 16.06.1998

Taggar: Teman: företag

IVO:s Gullspång fusioneras med Stockholm Energi:

IVO TAR KRAFTTAG OM SVERIGE

IVO-ÄGDA GULLSPÅNG OCH STOCKHOLM ENERGI GÅR SAMMAN TILL NYA BIRKA KRAFT. FUSIONEN GÖR IVO-NESTE TILL DET MEST ATTRAKTIVA BÖRSNOTERADE ENERGIBOLAGET I NORDE et var en lång och besvärli förhandlingsprocess so ledde fram till beslutet at fusionera svenska energi bolagen Gullspång (ägd av IV0) och kommunalt ägda Stockholm Energi. Det fusionerade bolaget, med arbetsnamnet Nya Birka Kraft, blir en av tre stora aktörer i svensk elindustri, jämnstor med Sydkraft. ”Fusionen skall ännu godkännas av Stockholms kommunfullmäktige, I men den breda politiska koalitionen bakom uppgörelsen betyder att fusionen nog ter sig säkerställd”, säger nya energijätten IYONestes koncernchef Heikki Marttinen till Forum. ”Det nya bolaget kommer att ha cirka 800 000 kunder, och dess kraftförsäljning blir nästan lika stor som TVOs i Finland”, fortsätter han. Framledes finns en viss sannolikhet att Stockholms stad i något skede säljer hela sin andel i Nya Birka Kraft till IVO, vilket då blir en tilläggsinvestering på kanske närmare 20 mrd kronor för IVO-Neste.

Börsintroducering

En effekt av affären blir att kraftigt öka TVO-Nestes attraktion för aktiemarknaden, då koncernen förbereder en börslistning senare under året, förutsatt att börsklimatet förblir gynnsamt. ”Mera exakt kan tidpunkten ännu inte anges” säger Mart- | tinen. Tack vare Gullspång- även funderar på en börslistning i Stockholm? ”Det är en fråga som längre fram kan bli aktuell, men som ännu inte har studerats”, säger Marttinen.

Det finns starka skäl som talar för en sådan listning rätt snart. Och det att IVO-Neste får en så stark position i Sverige gör det också nödvändigt att ompröva koncernens beslutsstrukturer. IVO-Neste får nämligen ett politiskt

Stockholm Energifusionen kommer IVO-Neste att kunna börsintroduceras som det mest intressanta marknadsnoterade energibolaget i Norden, jämsides med Norsk Hydro som inte är så stort på kraftmarknaden.

Betyder då fusionen att IVO-Neste

FORUM NR 6/9 tillsatt förvaltningsråd. Det skall ledas av HIM-tjänstemannen Ilkka-Christian Björklund, vars nominering har väckt en hel del kritik. Snarast har han dock plockats dit eftersom han har bedömts som harmlös på denna post.

Men Gullspång-Stockholm Energifusionen gör det nog helt orimligt att det finns ett förvaltningsråd utesiutande bemannat av finländska politiker som har inflytande över 800 000 svenska elabonnenters villkor. Varför tror sig finländska politiker vara berättigade till sådant inflytande? Det finns nu all anledning att snarast möjligt avskaffa detta helt överflödiga organ, en kvarleva från gammal statsbolagsideologi, innan detta väcker en kraftig reaktion i Sverige, bland företagets | svenska elabonnenter, och affärsverksamheten till fogas verklig skada. | Därtill blir det viktigt för IVO-Neste att utöver en snar svensk börslistning även kalla någon möjligast prominent svensk till kon cernstyrelsen.

Konkurrenskraf ”Min uppfattning är att delprivatiseringen av IVONeste ger koncernen en betydande konkurrensfördel” säger Heikki Marttinen. Och detta gäller uttryckligen gentemot huvudkonkurrenten, svenska statsägda kraftjätten Vattenfall. Om man nu inom IVONeste agerar med stör skicklighet, ger börsintroduktionen en mycket stor potentiell konkurrensfördel på den svenska marknaden, där ingen annan stor konkurrent, varken Vattenfall, Sydkraft eller Graninge, visar det minsta intresse att attrahera svenska aktieplacerare. Sydkraft och Graninge har båda starkt cementerat utländskt ägande.

Om man vill inom IVO-Neste kan man t.ex. kanske liera sig med Wallen > forts. på 5. 49

Utgiven i Forum nr 1998-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."