Månadens person Christian Ramm-Schmidt

av Janne Salonen Forum 1998-06, sida 36-38, 16.06.1998

Taggar: Personer: Christian Ramm-Schmidt

CHRISTIAN RAMM-SCHMIDT,

VD, BALTIC BEVERAGES HOLDIN ntra med rätt god ”Det finns stora befolknings inkomstnivåer t.ex. i Uralområdet. Vi täcker nu relativt väl and, så det är nog en naturlig riktning.

västra amföretaget Baltic Beverages

Holding, BBH, med affärsidé at investera i och utveckla lokal bryggerier inom det forna

Sovjet, grundades år 1991 med dåvarande svenska Pripps och finländska Hartwall som hälftenägare var. Numera är Pripps en del av Pripps-Ringnes, en nordisk bryggerikoncern i norska Orklas ägo.

Andliga fäder till BBH var dels Hartwalls förre VD Erkki Bäckman och styrelseordförande Gustav von Hertzen, och dels BBH:s tidigare VD Henrik Therman som drog igång företaget och var VD fram till oktober 1997. BBH gick in i estniska Saku-bryggeriet år 1991, välkänt för de flesta finländska turister till Estland, och i lettiska Aldaris 1992. År 1993 blev man delägare i största bryggeribolaget i koncernen, Baltika i S:t Petersburg. Övriga bryggerier i BBHgruppen är litauiska Kalnapilis, Yarpivo i Jaroslavl nära Moskva, ukrainska Slavutych och Taopin iTula. 1997 förvärvades Donskoye Pivo i södra Ryssland. samt en andeli det litauiska bryggeriet Utenos Alus.

T alla de baltiska länderna har BBH:s koncernbolag mer än hälften av marknaden, och är även marknadsledande i Ryssland, med närmare 20 procent av totalmarknaden. I Ukraina är BBH nu näststörst. BBH-bryggeriernas totala försäljningsvolym översteg 600 miljoner liter år 1997 jämfört med Hartwalls ölförsäljning på ca 200 och PrippsRingnes’ ca 340 miljoner liter i Sverige och Norge. Med andra ord har BBH:s ölförsäljning redan blivit större än moderbolagens, och BBH:s betydelse kommer ytterligare att öka eftersom tillväxten ännu är mycket hög. BBH kan inom kort komma att klättra upp bland de tio största bryggerikoncernerna i Europa. Den ryska konsumtionen av öl ligger vid ca 20 liter per år och person, jämfört med ca 90 liter för Finland. Det finns således en avsevärd tillväxtpotential, som realiseras till stor del redan genom den höjning av tiliverkningens volym och kvalitet som har kunnat genomföras i BBH:s bryggerier.

BBH:s ökande betydelse framgår även av att t.ex. Hartwalls 50-procentiga andel i BBH:s koncernvinst reda 1997 stod för över hälften av Hartwalls totala resultat. Det är också BBH som

FORUM NR 6/9 är huvudorsaken till att Hartsvall-aktien har över tiofaldigats under de senaste fem åren. Hartwalls aktieägare kan fråga sig i vilken utsträckning företagets VD har förtjänat sina tiotals miljoner i optionsvinster tack vare denna kursutveckling, då det främst är andra personer som har stått bakom BBH:s succé.

BBH:s växande betydelse för Hartwall medför också en förhöjd risknivå. Nu talas det om en devalveringsrisk för rubeln. Om denna realiseras kan resultatutvecklingen för detta år bli mindre lysande. Grundfrågan för BBH måste dock vara, som VD Christian Ramm-Schmidt säger nedan, om man har eller inte har tilltro till utvecklingen i Ryssland. Tillfälliga bakslag bör inte inverka på denna grundinställning, på vilken hela företaget bygger. RammSchmidt är VD sedan oktober 1997. Före det var han chef för Fazer Konfektyr (choklad och annan godis). Uppgiften är nu att bygga på BBH:s hittillsvarande framgång.

JS: Hur stor organisation är BBH ”Totalt sysselsätter BBH-bryggerierna ungefär 6 000 personer, men koncernorganisationen har hållits mycket liten och flexibel, ca 13 personer av olika nationalitet. Det här är rätt mycket en virtuell. kontorslös organisation. Nästan alla är ständigt på resande fot, och man kan fråga sig om detta hade varit möjligt utan mobiltelefoner. Vi experimenterar också med satellittelefoner på orter där mobilnätet inte är väl utbyggt”

Kommer man att kunna expandera lika kraftigt som hittills ”Sedan starten har tillväxten varit kring 100 procent per år, och fortfarande fortsätter den mycket kraftig trots att det inte längre är fråga om en årlig fördubbling av affärsvolymen. Tillväxten har två komponenter: den ena är konsumtionsökningen från de existerande bryggerierna vilka bygger ut oc jäsande ölmarknad i öst ökar produktionen så mycket tygen håller. Och utöver detta tittar vi på förvärvsmöjligheter. På ganska kort tid har BBH blivit marknadsledare i Ryssland: ensamt har Baltika en andej på ca 17 procent av totalmarknaden, och då

Christian Ramm-Schmidt i korthe » Född: 1946 i Helsingfor » Utbildning: dipl.ekon., Svenska handelshögskolan 1970 » Karriär: Victor Ek 1970-72, försälj.chef; Rank Xerox 1973-76, produktgruppschef;

Valitut Palat, 1977-78, marknadschef; ServiSystems 1979-84, marknadsdir.; Fazer 1984-97, VD för olika divisioner, senast hela konfektyrgruppen; Baltic Beverages Holding AB 1997, VD » Styrelseuppdrag: styrelseordf. i bryggerierna Aldaris, Kalnapilis, Sfavutich; styrelseledamot i bl.a. bryggerierna Baltika, Saku, Taopin, samt i Suunto, MDC

FORUM NR 6/9 man adderar de övriga bryggerierna kommer man upp till 20 procent. I S:t Petersburgsområdet har Baltika en marknadsandel på 70 procent, och också i Moskva är vi marknadsledare. med 20 procent av marknaden”

Märker ni någon effekt av de senaste krisrapporterna från Ryssland ”Grundfrågan är om man har förtroende för utvecklingen i Ryssland eller inte. De här svallvågorna ser vi som övergående fenomen. Ingenting fundamentalt har försämrats, snarare blir det småningom hela tiden bättre. Det som förstås är en risk för oss är om rubeln devalveras. (27)

O

Har BBH kunnat finansiera tillväxten internt, eller har det krävts mycket externt kapitaltillskott från ägarna “Ägarna har i initialskedet satt in några hundra miljoner mark var. Sedan dess har vi lyckligtvis haft en lönsamhet som har möjliggjort att investeringsbehovet numera mest har kunnat finansieras från bryggeriernas eget cash flow. Kapitaltillskott har främst kommit ifråga vid nyförvärv?

På nya marknader som Ryssland kan man väl tänka sig att den som lyckas bygga upp ett starkt distributionsnät får en styrkeposition på marknaden ”I Ryssland har första prioriteten varit att skapa en produkt, ett öl av hög kvalitet. Traditionellt har de ryska ölen inte tålt transport eller lagring. Produktionen har vi först varit tvungen att sätta i ordning. Därefter har försäljningen skjutit i höjden och då har vi fått koncentrera oss på att klara av produktionstillväxten. Efter det kan man börja fundera på distributionen: hittills har vi mest haft agenter och partihandlare, och bara en del av distributionen har varit i egna händer. Ryssland är så stort att man också i framtiden måste ha en kombination, men distributionsutbyggnaden kommer nog härefter att kräva en hel del investeringar, I de baltiska länderna, i synnerhet i Estland, ser vi redan hur västerländsk marknaden börjar bli, med positionering i butikshyllor osv”

Kommer ni att expandera österut i Ryssland ”Det finns stora befolkningscentra med rätt goda inkomstnivåer t.ex, i Uralområdet. Vi täcker nu relativt väl västra Ryssland, så det är nog en naturlig riktning”

Baltika är varumärket BBH satsar på i Ryssland ”Baltika har blivit en enormt stor framgång, ett öl av god kvalitet och med ett gott pris, men ändå inom det massegment vi satsar på. Det blir nog det stora nationella varumärket vi bygger upp. Men därutöver finns det gott om utrymme för regionala och lokala märken med något annorlunda profiler”.

”I allt högre grad blir det fråga om satsningar på att bygga upp varumärken, hittills har prioriteten varit att bygga ut tillgängligheten. Det är helt klart att en av BBH:s centrala

Estniska Saku var BBH:s första köp 1991.

insatser kommer att vara den knowhow våra moderbolag har då det gäller uppbyggandet av varumärken”

Har det varit svårt att ha att göra med ryska myndigheter på olika nivåer ”Allt är relativt, många tycker att det är besvärligt i Ryssland, men man har att göra med byråkratier även i Finland och i andra västländer. Om man lär sig dra i de rätta trådarna och lita på lokal expertis, blir det inte oöverstigligt. De personliga relationernas betydelse är mycket större än hos oss. ”Innan jag började här var jag inte riktigt på det klara med hur centralt det är att knyta goda personkontakter. Efter att man har lyckats skapa ett förtroende på ett personligt plan med den ryska partnern fungerar det nog, och man behöver generellt sett inte vara rädd för att bli dragen vid näsan. Den bästa garantin för att allt går korrekt till på den ryska sidan är att man har den personliga relationen i skick. Man kan t.o.m. tala om personlig vänskap, friendship, vilket de uppskattar mycket. Det tar en viss tid förrän man kommer in och blir accepterad, men då får man bara jobba på det? ”Många västbolag har rigoröst försökt köra in en liknande ganska lutheransk corporate management som i väst, men man har lätt stött på bakslag. Man måste nog anpassa sig till den ryska omgivningen. För oss har det varit viktigt att vi har lokalt förankrad ledning. De klarar bäst av byråkratin. Det talas om maffian: vi har inte behövt jobba med sådana frågor. Vi har sett till att den lokala ledningen och i vissa fall personalen är delägare i de lokala bryggeribolagen: BBH äger inga bryggeribolag till 100 procent. På detta sätt skapar vi en “local commitment Är BBH-bryggerierna eftertraktade arbetsplatser för den övriga personalen, utöver ledningen “Mycket. De lokala bryggerierna har velat få en god personal genom att betala ordentliga löner, och framförallt genom att betala punktligt, vilket int alla ryska företag gör Vi är kända för att vara goda lönebetalare, och är också stora lokala skattebetalare. T.ex. i S:t Petersburgsområdet är Baltika den största enskilda skattebetalaren.Vi satsar på lokal kapacitet på alla sätt. Det finns mycket ledarkapacitet i Ryssland. Ryssar är hungriga efter personlig framgång. Det finns inga tillräckliga sociala skyddsnät. I de lokala bolagen jobbar man mycket hårt och disciplinerat. Vi försöker också öka på den lokala inhandlingen, och för detta ändamål har vi blivit delägare i mälterier, bl.a. i S:t Petersburg. Men t.ex. beträffande flaskor och kapsyler är vi fortfarande beroende av import. Där skulle det finnas möjligheter för t.ex. finländska företag”

Hur mycket tror ni att den ryska marknaden kommer att växa ”I Ryssland konsumeras nu något under 20 liter öl per år per capita, medan man i Finland är uppe i 90 liter. Det tar tid innan Ryssland har kommit dit, men just nu betyder det att vi får jobba för fulla muggar för att klara av produktionsökningen för att täcka den snabba efterfrågetillväxten. Inkomstnivån i landet borde rimligen också börja öka, och inom BBH gör vi vad vi kan för att hjälpa andra dit med investeringar för att få produktionen igång. Om någon har nytta av att det börjar gå bra i Ryssland borde det väl vara Finland. För oss är det en helt unik chans att bli mästare på affärsverksamhet i öst. Men det finns fortfarande företag som inte ens har vågat grunda säljbolag där”

Upplever Du en risk för den personliga säkerheten då Du rör dig där ”Om man känner sig osäker då man för sig på den marknaden måste man kanske byta jobb. Det är väl närmast den lokala personalen som riskerar att drabbas. Det har varit en del dödsfall också i bryggeriindustrin - det finns väl ett riskmoment - men det finns också en risk då man rör sig på de lokala dåliga landsvägarna mellan bryggeriorterna. Och så flyger man med flygbolag ingen har hört talas om i väst, Men man måste vara litet fatalist. Jag skulle säga att för utlänningar är det samhället tryggare än man kan tro. Det händer sällan utlänningar något, så länge man är noga med att röra sig på rätta ställen på rätta tider” Q

FORUM NR 6/98

Utgiven i Forum nr 1998-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."