Utgiven i Forum nr 1986-07

Jobbet eller livet?

av Christian Sundgren Forum 1986-07, sida 28-29, 24.04.1986

Taggar: Teman: liv

200 T 1997 cm? 72 hk

250 TD 2497 em? 90 hk

I behöver förebilder.

300 TD Turbo 2996 cm 143 hk

V (produktionen inleds i oktober 86 &

Det tryggaste sättet att köra bättr organisationen

LIVET?

Vem säger att heltidsarbete är idealet? Är det faktiskt toppen att jobba 40 timmar i veckan i 40 år? Allt flera tvivlar på det. Med deltidsarbete får du mer tid för livet, familjen, vänner, omvärlden, kulturen och fritiden. Den nya livscykeln heter: skola, arbete, deltidsarbete och livet, säger Charles Handy.

parterna på arbetsmarknaden kom mer till. Det finns tre orsaker till utvecklingen: antalet arbetsplatser inom den traditionella ekonomin minskar, arbetsuppgifterna inom den informella ekonomin ökar, organisationerna anpassar sig till nya produktionssätt, köper utomstående tjänster och utnyttjar deltidssystem för att hålla produktionen igång dygnet runt.

Det betalda lönearbetet svarar för endast hälften av allt arbete som utförs i dag i England. Av den totala arbetsstyrkan på 34 miljoner jobbar endast 14 miljoner på heltid. Den informella ekonomin får allt större betydelse. Här tycks det inte råda någon arbetsbrist.

— Det finns mer arbete än arbetsplatser i våra samhällen, preciserar Charles Handy. Han är professor och företagskonsult från London Business School. Han har speciali serat sig på företagsstrategier för att möta arbetslivets förändringar.

— Arbetet finns utanför våra organisationer och företag. Arbetet hittar vi i närmiljön, hemmet, trädgården och fritidssektorn. Folk får visserligen sparken eller tvingas till deltidslösningar, men det betyder inte att de går sysslolösa. De gör nytta av sin tillvaro. De utför arbetsuppgifter för familjen, vänner eller grannar. Eller sysselsätter sig själv helt enkelt!

D eltidsarbetet ökar oberoende av va 28

Den informella ekonomin får ökad status

Det obetalda arbetet inom hemmet och närmiljön har aldrig getts någon stor betydelse i nationalekonomin. Inte heller har byte av tjänster i närsamhället ansetts ha någon större status. Men här är förändringar definitivt på väg, fastslår Charles Handy.

— Jag är skamsen över att nödgas säga det, men nu när allt fier män deltidsarbetar och står för arbetsuppgifter inom den informella sektorn, så ser de samtidigt till att arbetet inom den beaktas allt mer. Fler män sköter barn och hushåll. Fler män lämnar förvärvsarbetet tidigare än förr. Följaktligen är också respekten för det ickebetalda aärbetet större nu.

Deltidsarbete utbjud inte av sociala skäl

Unga, välutbildade människor kan Ii dag inom de expanderande sektorerna — speciellt datateknologin — rätt långt bestämma anstäliningsvillkoren och arbetstiden. De kan välja mellan lön och fritid. Men för det stora flertalet kommer nog alla förslag om deltidsarbete och flextider från arbetsgivaren som en kalldusch. Intresset bland de yngre, välutbildade för deltidslösningar kanske nu kan utnyttjas för att introducera deltid för alla i — Organisationerna går in för deltidsanställning av ekonomiska skäl. De vill minska sina kostnader genom att utnyttja utomstående arbetskraft eller införa deltidslösningar. Det är helt enkelt billigare för dem — Men här finns en positiv sida också Det är inte sant att alla vill jobba varje dag för en organisation. De som söker sin identitet i arbetet gör det — men alla gör det inte. De kanske vill lönejobba 2—3 dagar i veckan, och sedan vara lediga — kanske för att bygga upp egna småföretag.

Lika lön — olika arbetsti — Intressant nog dyker idén om lika lön upp igen nu med deltidsarbetet. Lönen kan vara densamma för ung och gammal — låt Oss säga I ex läkare. Men cen äldre och erfarna läkaren behöver inte arbeta 5 dagar i veckan, utan kanske bara 3 dagar. Det gör det möjligt för den äldre att ta det lugnare, eller stå till tjänst med sitt kunnande på annat håll. Men framför allt ökar de yngres möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, om inte de äldre krampaktigt håller fast vid sina heltidsjobb.

Företagen måst anpassa sig

Om intresset för deltid ökar i den takt Charlies Handy förutser, ställer det helt nya krav på företagen. Hur lockar de till sig välutbildade och högmotiverade medarbetare, om den informella sektorn intresserar mer? De topputbildade kommer att kunna avsluta sin heltidskarriär tidigt, medan de andra kommer att försöka hålla fast vid sina heltidsjobb fram till pensionsåldern.

7/1986 FRUN

Utgiven i Forum nr 1986-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."