Utgiven i Forum nr 1985-15

Keppos penningfabrik

av Peter Nordling Forum 1985-15, sida 12-13, 09.10.1985

Taggar: Teman: företag

Håkan Anttila gö 1 engar åt Keppo

Nu skall det bli fart på utvecklingsarbetet och placeringsverksamheten inom KWH-gruppen (Keppo+ Wiik & Höglund). En ny resultatenhet, KVH-Invest grundades i fjol och nyligen anställdes mångårige vasabladsjournalisten Håkan Anttila som direktö för enheten.

y Keppo Ab är en koncern med dotQOierooo i pälsdjurs-, konfektions- tryckeri- och slipmaterialbranscherna. I Keppos ägo finns också hela Wiik & Höglund-koncernens aktiestock. I fjol var omsättningen för hela KWH-gruppen 786 Mmk. Av detta var plastgruppens (Wik & Höglund) andel 514 Mmk.

Från de två koncernerna har tillgångar för närmare 80 Mmk överförts till KWHInvest. Av Keppo har enheten fått börsaktier för mellan 12 och 14 Mmk och tillsammans har koncernerna överfört 11.000 ha skog. Den är en kvarleva från den tid då kompanjonerna Edvin Wiik och Emil Höglund bedrev virkeshandel. Verksamheten inleddes redan i slutet av 1920-talet

Nu skall de här tillgångarna aktiveras och fås att ge en så hög avkastning som möjligt med hjälp av KWH-Invest.

Enligt Håkan Anttila är KWH-Invests viktigaste uppgift dock att handha koncernernas strategiska planering och framtidsplaneringe — Dessutom, säger Anttila, skall vi ta hand om utvecklingsdugliga idéer som dotterbolagen inte själva har kapacitet för, och arbeta med omstruktureringen av produktionen hos bolagen.

Från redaktör till direktör

Men vad är det som kvalificerar en journalist för uppdraget? Och vad får honom att sadla om till finansdirektör och bli en av dem som redaktörerna skriver om?

Initiativet kom faktiskt från Keppo, som varit ute efter Anttila sedan årsskiftet. Och tydligt är att han hade svårt att besluta sig för rollbytet i och med att kontraktet skrevs först i slutet av maj. Sedan gick det till den 1 september innan han togs upp på Keppos lönelistor.

Håkan Anttila skall vara vägvisare för Keppos utvecklingsarbete. Han anser att KWH-Invests viktigaste uppgift är att koordinera den strategiska planeringen och framtidsplaneringen. Dessutom måste tillgångarna fås att ge bästa möjliga avkastning.

Tydligt är också att Keppos anbud lönemässigt måste ha varit oerhört frestande. Anttila har nämligen under 15 års tid ägnat sig åt privata aktieplaceringar. Dessa har de senaste åren skett | familjebolaget Skrutten Ab:s namn och de har gett en hyfsad vinst.

— Den nya tjänsten är därför en fortsättning på den här verksamheten som, enligt en överenskommelse med Keppo, nu läggs på is. Skillnaden är att jag nu får lägga några nollor till i resultaträkningen, säger Anttila.

I sitt dagliga arbete som ekonomisk journalist har Anttila också kritiskt granskat företags ekonomi och verksamhet. Bland kolleger har han faktiskt kallats Österbottens enda ekonomiska journalist. Dessutom har han under utbildningen till politices kandidat tangerat ekonomin, även om huvudämnet är informationslära — ett ämne som också kan vara nyttigt i sammanhanget.

För sig själv betonar Anttila vikten av att hinna med mer än ett yrke före pensioneringen. Dit är det dock över 20 år.

Utvecklingsbolag

Anttila är tillsvidare allt från direktör till springpojke på KWH-Invest. Han har inte heller planer på att anställa flera personer inom de närmaste tiden, eftersom det finns en mängd know how inom koncernerna.

— Meningen är, förklarar han, att jag tillk sammans med andra personer inom koncernerna skall bilda olika projektgrupper. Vi skall alltså försöka plocka fram de resurser som finns inom bolagen och på det sättet få fram dynarnik i koncernen.

Avsikten är också att KWH-Invest skall ta sig an eventuella företagsköp och sköta rekonstruktionen av dessa företag. På den här punkten påminner enheten alltså mycket om ett utvecklingsbolag. Och i den egenskapen skall enheten också tillföra koncernerna information utifrån.

Vid sidan av KWH-Invest sysslar också alla andra enheter inom koncernen med utvecklingsarbete, men med ett kortare tids 15/1985 FORUN,

Skogstillgångarna är Anttila beredd att realisera, om pengarna kan placeras bättre.

perspektiv. Meningen är att Keppos och Wiik & Höglunds heltidsarbetande styrelseordförande Henrik Höglund och Håkan Anttila skall vidareutveckla idéerna.

Aktier och skog

Beträffande Keppos börsaktier konstaterar Anttila att de givetvis skall ge största möjliga avkastning.

— De är inte strategiska placeringar. Därför måste de vara lättrörliga, säger han.

Skogstillgångarna upplever Anttila som ett besvärligt kapitel. Historiskt har de varit en viktig tillgång, men idag behövs skogen inte för den egna produktionen. Och det gör att placeringen inte längre är speciellt attraktiv. Därför är Anttila beredd att åtminstone delvis omsätta skogen.

— Om KWH-gruppen erbjuds att placera pengar i något lockande, kan finansieringen ske genom skogsförsäljning. | övrigt ger skogen sannolikt den bästa avkastningen genom välplanerade avverkningar, förklarar han.

Finansierar expansion

Avsikten är att den avkastning KWHInvest åstadkommer används för att finansiera bolagens fortsatta utveckling. Detta gäller både expansionen i hemlandet och utländska projekt.

Hur mycket pengar Håkan Anitila och den nya enheten skall tillföra bolaget är ännu oklart.

Keppo har inte ännu formulerat något avkastningskrav. Det sker först nästa år. Anttiia har dock ett personligt mål för återstoden av året.

— Avkastningen borde inte få understiga räntorna för debenturer och marknadspengar, säger han.

Men ett sådant resultat nöjer sig Keppo knappast med nästa år.

Peter Nordling ud HELSINGFORS AKTIEBANK

Aktiva

Finansieringstillgångar Inhemska fordringar Kassa och fordringar hos Finlands Bank Specialdepositioner hos Finlands Bank Fordringar hös andra banker. . Checkräkningskrediter.. …… Växlar . Län… ereoeaa Krediter i utländsk valuta Betalningsförmedling Övriga finansieringstillgångar Urländska fordringar I utländsk valuta …..ooI mark oo ‘Omsättningstillgångar Utländskt mynt. . … Masskuldebre [nvesteringstillgångar Masskuldebrev Aktier och andelar Fastigheter och fastignersakuier

Anläggningstillgångar och övrig utgifter med lång verkningstid Aktier och andelar Fastigheter och fastighetsaktier … Maskiner och inventarier …… Övriga anläggningstillgångar och utgifter med lång verkningstid …

Värderingspaster —……..

Skatter - en

Löner och sociala utgifte Övriga utgifter ………

För Direktionen ONi Ikkala

FORUN 15/1985

Månadsbalans den 31 augusti 1985

Passiva

Främmande kapital

Inhemska skulde 81 169 846,76 Checkräkningar 317 314 704,— Depositioner .

45 903 550,92 Depositioner | utländsk valuta. .

527 889 993,59 Skulder till Finlands Bank … 275 249 597 76 Skulder till andra banker . .

3 311 543 364,48 Skulder till staten. . 1355 025 530,77 Debenturlån . 75 427 056,59 Betalningsförmedling . 99 274 541,85 Övriga skulder Utländska skulder 2 800 419 596,79 I utländsk valuta … B7 425 766,40 Debenturlån 6 195 364,69 — Räntor och övriga inkomster . 33 732 961,09 — Reserveringar 32 658 306,20 — Eget kapital Aktiekapital . 382 019 676,99 Reservfond …. 3919 351,72 Uppskrivningsfond . 16 635 807,60 Övriga fonder Vinst från tidigare å 114 134 498,48 391 266 626,99 31 471 185,5 23 414 433,78 2202 750,— 6 271 610,4 111 498 172,9 62 275 594,5 10-190 341 890,97

Ansvarsförbindelser

Carl Olof Tallgren

För Förvalningsråde 443 704 908,20 3 168 212 OL1,53 473 198 381,75 400 449 540,41 34 733 403,44 993 180, 30 000 000,— 144 719 281,87 854 203 381,6 3434 534 038,50 296 000 000,.— 146 717 113,22 272 467 666,37 117 013 607,24 147 000 000,— 122 093 246,40 102 235 000, 200 000,— 1867 129,9 10 190 341 890,9 4 343 737 441,29

Karl Nordgre 13

Utgiven i Forum nr 1985-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."