Utgiven i Forum nr 1994-05

Klarar sig kapitalismen utan kapitalister

av Janne Salonen Forum 1994-05, sida 16, 14.04.1994

Taggar: Teman: kapitalism

Janne Salone väg geno Ög YTrEr NN

KOP-chefen Pertti Voutilainen ser som bankens viktigaste utmaning skötseln av den ökande kundkretsen. Själva verksamheten börjar nu ge tillfredsställande resultat, men problemet är belastningen som de gamla oreglerade krediterna fortfarande medför i år och nästa år.

1 örre KOP-chefen Jaakko

Lassila har av många givit skulden för KOP:s svår förluster under de senaste åren, men i själva verket är nog orsaken till att KOP drabbats värre än främste konkurrenten Unitas (ägare till FBF) den att KOP har varit så kraftigt engagerat i byggindustrin och i handeln, branscher vilka svårare än exportindustrin har lidit av den djupa lågkonjunkturen. Devalveringarna, vilka räddade exportindustrin, försvårade läget för dessa tunga branscher på hemmamarknaden.

Lassilas — efterträdare, Pertti Voutilainen (f.d. Outokumpu-chef) har nog gjort det som har kunnat göras för att reda upp KOP:s svåra situation. Genom att det ekonomiska läget småningom börjat ljusna så har även KÖP:s utsikter förbättrats betydligt, även om läget fortfarande är bekymmersamt. Tidigast nästa år väntas förlusterna upphöra.

För hela lågkonjunkturen kommer KOP:s samlade förluster att närma sig 9 miljarder mark, ett kolossalt belopp som i stort sett motsvarar hela skogsindustrins förluster under de svåra åren 1990—92. Utan dessa förluster, och medräknat genomförda kapitalförstärkningar, skulle KOP kunnat ha en närmare 100 miljarder mark större balans än vad som nu är möjligt.

Inte heller för detta år kan chefdirektör Voutilainen utlova ett positivt resultat, och det är möjligt att det hittills genomförda kapitalförstärkningsprogrammet = inte kommer att räcka till för att klara de uppställda soliditetskraven. Det kan dock vara besvärligt för KOP att genomföra ytterligare en nyemission, många stora aktieägare torde vara mycket motvilliga till detta; sannolikt blir det då aktuellt med ett debenturlån med en rätt god ränta. Allt detta betyder nog också att KOP-ägandet ligger öppet för förändringar, med ökat statligt ägande som en möjlighet.

I det följande ger chefdirektör Voutilainen sin syn på KOP:s strategiska perspektiv.

JS:— KOP håller på att genomleva sin 100-åriga historias kanske värsta kris. Vilka tankar ger detta för framtiden?

Voutilainen: — Också för ett sekel sedan skakades KOP av en svår kris, och det är svårt att säga om den nuvarande är värre. Man kan väl ändå säga att vi nu börjar veta rätt

Utgiven i Forum nr 1994-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."