Utgiven i Forum nr 1994-05

Elektronisk börs gör slanten obehövlig

av Christian Schönberg Forum 1994-05, sida 23, 14.04.1994

örbindelser.

teltäckande, dynamisk, mångsidig.

IANA ger företaget mångsidiga näranslutninjar med alternativa sparmöjligheter, förmånliga weldigitala 109-fjärrförbindelser, flexibla konernnätstjänster, mobiltelefoner som kan ansluas till växelnätet samt i en nära framtid även ärldsomfattande utrikestrafik. DIANA-tjänsteria utvecklas hela tiden. För kundens bästa.

-okala närtjänster. Riksomfattande täckning. de privata telefonbolagen bildar en enhetlig, iksomfattande organisation som ger sina kunler snabb, lokal service. Telefonbolagen plaerar, bygger och utvecklar företagets telekomnunikation från början till slut. Företaget får vålitlig och omfattande totalservice.

& DIANA-servicenummer: 0800-9-342 sön TELEFONBOLAGEN

Pengar & placerin fortsättning från sid 11

För småsparare är det klart förmånligast sättet att placera i aktier att köpa andelar i en aktiefond. Med en enda affär får man därmed sina pengar utspridda på många olika företags aktier, Därtill är det ett bekvämt sätt. Man får experter som sköter placeringarna för en. Eftersom placeringsfondernas avkastning är offentlig information är förvaltarna hela tiden utsatta för offentlig granskning av deras framgång. Detta utgör en viss säkerhetsfaktor för placerarna.

Aktiefondernas avkastning beror, förutom av förvaltarnas skicklighet och tur. på utvecklingen på börsen. Den kritiska frågan blir då om börsen kommer att fortsätta att stiga. Har vi nått toppen för den här gången?

En placering i börsaktier är inte längre ett lika säkert kort som för något år sedan när det bara fanns en möjlig riktning: uppåt. Trots det är börsen knappast övervärderad. Företagens resultat kommer kraftigt att förbättras i år, samtidigt som ängre räntor får allt fler att söka sig till börsen i hopp om högre avkastning. Någon krasch är inte trolig utan börsen kommer örmodligen att sega sig uppåt, om än långt mer tveksamt än under föregående år.

Aktiefonder är därmed fortarande ett gott alternativ för småspararen som söker en möjlighet till högre avkastning, och som inte förlorar sin nattsömn vid eventuella nedgångar.

Konvertibla skuldebrev

Konvertibla skuldebrev är den senaste flugan. De kombinerar skuldebrevens säkra avkastning med möjligheter till stora kursuppgångar om aktiekurserna går upp för det företag som gett ut skuldebrevet.

Man skall dock inte förledas att tro att konvertibla skuldebrev ger de bästa av två alternativ utan några nackdelar. Räntan på konvertibla skuldebrev är i regel lägre än räntan på andra liknande skuldebrev. De harsällan bankgaranti. Om kurserna går starkt uppåt avkastar aktierna alltid mer än motsvarande företags konvertibla skuldebrev.

I princip kunde man lika gärna få en placering som motsvarar ett konvertibelt skuldebrev genom att placera en del av sina pengar i masskuldebre och en del i aktier. Fördelen med konvertibler är framför allt deras bekvämlighet, man får kombinationen i ett färdigt paket.

Placera utomlands?

Då finländska placeringsobjekt inte erbjuder särskilt höga avkastningar är ett alternativ förstås att bege sig utomlands för att få en högre avkastning. Om förmedlarnas provisioner snabbt äter upp avkastningen vid placeringar i finländska aktier så är denna faktor av ännu större betydelse vid placering i utländska tillgångar. Förutom att provisionerna i sig är högre tillkommer kostnaderna för valutaväxling.

Spela på Wall Street eller inte? Riktigt så enkel är inte frågeställningen för den ambitios småspararen.

Lösningen på detta dilemma är igen densamma. Man kan placeraien placeringsfond som sköter placeringen för en. Det finns många dylika fonder runtom i världen att välja mellan.

Det enklaste och säkraste sättet att placera i dem är via sin egen bank eller någon annan förmedlare. Nyligen har också den första i Finland registrerade placeringsfonden som placerar enbart i utländska placeringar grundats.

Förutom att man via att placera utomlands kan få högre avkastning i en tid då avkastningarna i Finland är relativtlåga,så kan utländska placeringar vara vettiga ur risksynvinkel. Genom att sprida ut sina placeringar på många olika länder kan man dämpa den risk som beror på fluktuationer i ett enskilt lands ekonomi. 21

Utgiven i Forum nr 1994-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."