Utgiven i Forum nr 2007-10

Kollektivtrafik ska vara snabbare och billigare

av Janina Andersson Forum 2007-10, sida 27, 25.10.2007

Taggar: Teman: kollektivtrafik

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2887

Janina Andersson är riksdagsledamot för De Gröna.

Kollektivtrafik ska vara snabbare och billigar Äntligen vill nästan alla varamed oc stoppa klimatförändringen, menty värr har det inte synts alls de senaste åren i vår trafikpolitik på nationell nivå.

På senare år har staten satsat mindre på att köpa och förbättra kollektivtrafiktjänsterna än man gjort på tjugo år. Anslagen har reducerats till en så låg nivå att hela kollektivtrafiknätet hotar att raseras. Privatbilismen har ökat i rasande fart. Det här är en följd av förändringarna i bilbeskattningen samtidigt som staten inte satsat på att stöda kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken bör nu göras lätt att använda och billig, så att den verkligen kan vinna terräng av privatbilismen. I Sverige har tågtrafiken ökat märkbart de senaste månaderna, medan flygtrafiken minskat. Ändringar är alltså inte omöjliga.

Huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD, som på finska heter YTV, står enligt min uppfattning för den bästa utvecklingen av kollektivtrafiken i Finland, Vi skulle behöva liknande samarbetssystem också i andra stadsområden. Åbo med omnejd är ett ypperligt exempel på hur kranskommunerna inte satsar på kollektivtrafiken och privatbilismen bara ökar. Det behövs både vilja och pengar för att få den här typens områden att verkligen fungera så att privatbilismen minskar.

Hittills har staten, i motsats till nästan alla andra EU-länder, inte alls ekonomiskt stött de stora städernas kollektivtrafik. Vår blågröna regering har beslutat att börja ge stöd också åt de stora städerna, Ett rejält ekonomiskt stöd för utvecklandet av fungerande bussförbindelser i till exempel Åbo med omnejd skulle verkligen behövas för att stoppa privatbilismens framfart i regionen, Om vi vill ta stora kliv framåt borde staten stöda ut eftersom den ökade bilismen i samhället slukar det som den tekniska utvecklingen sparar in, Nu finns det en politisk vilja att ändra på bilbeskattningen så att det blir billigare att köpa en miljövänligare bil jämfört med en bensinslukare.

Sambhällsplanering som gjorts på kollektivtrafikens villkor minskar beroendet av privatbilismen och skapar ekonomisk trygghet då bränslet blir dyrare. För att trafikutsläppen ska kunna reduceras är det absolut nödvändigt med god samhällsplanering och mer biobränsle å ena sidan och större satsningar på kollektivtrafik, inte minst spårtrafik, å den andra. Tågtrafiken är den mest energieffektiva trafikformen, den förbrukar bara en fjärdedel av den energimängd som går åt till samma trans port med personbil. Ett bra bannät är ett måste för spårtrafiken, men just nu är bannätet i så uselt skick att det är en säkerhetsrisk. En tredjedel av bannätet kräver grundlig upprustning under de kommande tio åren.

På senare år har investeringar varit klart mera inriktade på vägnätet än på tågbanor. Nu sker det en långsam förändring till fördel för tågbanorna. Ringbanan via Helsingfors-Vanda flygplats börjar nu på allvar planeras, men Elsa-banan mellan Helsingfors och Åbo och Urpo-banan som ska knyta samman städerna längs västkusten har ännu inte alls kommit igång. En effektiv banhållning kräver tillräcklig och förutsebar finansiering. Bara då kan servicenivån höjas, tågtrafikens konkurrenskraft säkras och uppnådda marknadsandelar garanteras.

Förutom att trafikpolitiken starkt påverkar klimatförändringen så påverkar den förstås också övergödningen av Östersjön. En ökning av kollek tivtrafiken i proportion till per byggandet av snabbspårvägar i Åbo Just nuär Jär Nvägs- sonbilstrafiken är dessutom det och Tammerfors. I Helsingfors bor- x IA bästa sättet att förbättra trafikde man ta i bruk likadana biltullar nätet 1Sa uselt säkerheten. Mängden långtraför rusningstrafik som i Stockholm. skick att det ar en dare på våra vägar borde miniVägtrafiken står för en knapp säkerhetsrisk. En menas med hjälp av till exempel femtedel av våra koldioxidutsläpp, . vägtullar. och av den består två tredjedelar av tre djedel av ban- Om vi riktigt vill förbättra utsläpp från privatbilismen. Det har xx x | finländarnas hälsa, så borde cykvisat sig särskilt svårt att reduce- nätet kräver grund lande och promenerande göra ra koldioxidutsläppen från trafike lig upprustning mera lockande. m

Utgiven i Forum nr 2007-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."