Konsumentverket - konsumenternas försvarare?

av Janne Salonen Forum 1990-16, sida 16-17, 25.10.1990

Taggar: Personer: Virpi Tiili Teman: konsumenter

Konsumentverket — konsumenternas försvarare?

Text: Janne Salonen

Den europeiska integrationen är en brännande aktuell fråga i konsumentärenden. Konsumentverkets nya chef, överdirektör Virpi Tiili anser dock att den europeiska integrationen inte skall uppfattas som hotfull av den finländska konsumenten — utan att den snarare kan få betydande positiva effekter, speciellt inom prisbildningen genom att konkurrensen hårdnar.

statligt ämbetsverk som forma des av näringsstyrelsens konsumentärenden sedan prisövervakningen småningom har avvecklats och konkurrensövervakningen har överflyttats till ett eget ämbetsverk. Konkurrensverket.

Det är en händelse som ser ut som en tanke, att statsmakten ser ut att försöka effektivera skötseln av konsumentfrågor i en tid då finländarna i allt högre grad har fått upp ögonen för hur dyrt det är att leva i Finland för vanliga löntagarkonsumenter. och har börjat kräva förbättringar.

Man kan fråga sig hur ärligt politikerna nu har tagit sig an omsorgen om konsumenterna. I flera års tid har man medgett att vi bor i ett dyrt land. och att något måste göras, men politikerna har inte ännu egentliga resultat att visa upp. Ansvariga politiker har helt enkelt inte varit villiga att gå åt starka protektionistiska intressen för att förbättra konsumenternas situation. Man får det intrycket att inrät [CE ämnes är ett pinfärsk 1 tandet av de nya ämbetsverken endast är en skenmanöver, där politikerna försöker skapa en image om att de försöker göra någonting åt saken, utan att några reella förbättringar egentligen görs.

Upp med konsumentfrågor!

Konsumentverkets nya chef, jur dr Virpi Tili, 48, med en gedigen bakgrund i näringslivet. där hon bl a har varit direktör vid Centralhandelskammaren, är säkert en genuin förespråkare av reella förbättringar genom ökad konkurrens och en avveckling av protektionismen. Hon småler åt det provokativa påståendet att konsumentverkets tillblivelse endast skulle vara ett propagandagrepp vars främsta motiv är att avvända konsumenternas stigande missnöje från att rikta sig mot ansvariga politiker.

— Konsumentverket grundades som en led i näringsstyrelsens omorganisering. Konsumentverkets tyngdpunktsområde kommer egentligen inte att vara pris- och konkurrensären — En utmaning är att informera konSumenterna om integrationens effekter, säger Virpi Tiili, Konsumentverket.

den. utan huvuduppgiften blir att informera allmänheten i konsumentfrågor. att utveckla konsumentfostran och att övervaka produktsäkerheten. en fråga av central betydelse i ett integrerande Europa. säger överdirektör Virpi Tiili.

Den europeiska integrationen är en brännande aktuell fråga i konsumentärenden.

— Uppfattningen om att integrationsprocessen i det stora hela skulle försämra konsumentskyddet och produktsäkerheten är felaktig, och har väl uppkommit ur det faktum att t ex förhandsgranskningen i vårt land av eldrivna produkter minskar i omfattning. och en friare import blir möjligt, samtidigt som våra normer görs mera lika EG-normerna. Vissa äldre EGbestämmelser är kanske mindre stränga än våra — men å andra sidan är de nyare EG-bestämmelserna vanligen minst lika stränga som våra, t o m strängare i många fall.

Mindre gränsskydd?

I Finland oroar man sig enligt Tiili också för att gränsskyddet överhuvudtaget minskar, och att produkternas testning och produktsäkerheten i allt högre grad faller på tillverkarnas ansvar.

— Själva konsumentskyddslagen kommer inte direkt att påverkas av integrationsprocessen. Problem kommer däremot att uppstå genom att utländska tillverkare mera direkt kommer att kunna marknadsföra sina produkter till finländska konsumenter, genom t ex telemarketing och liknande nya marknadsföringsmetoder. Det kommer också att ske en ökad marknadsföring av bl a finansiella tjänster över gränserna. På de här områdena är det viktigt att vi går ut med information åt konsumenterna,

Tiili konstaterar att EG inom produktansvaret rentav har gett impulsen till produktansvarighetslagstiftning i Finland och i övriga EFTA-länder. genom att man inom EFTA har velat anpassa sig till EG:s direktiv från 1985. Vad beträffar produktsäkerheten, förbereder EG ett direktiv som kan leda till att den finska lagstiftningen på området måste skärpas.

— Personligen anser jag att integrationsutvecklingen inte i stort skall uppfattas som hotfull av den finländska konsumenten. utan att den snarare kan få betydande positiva effekter, speciellt inom prisbildningen, geno 15/19920 FÖRU att konkurrensen hårdnar.

En annan aktuell fråga har varit lanseringen av ett ”ekomärke” för produkter vilkas användning ur naturens synvinkel är att föredra framom andra liknande produkters.

— Näringsstyrelsens avdelning för konsumentärenden var med i den arbetsgrupp som förberedde lanseringen av den officiella ”ekomärkningen” i samarbete med Norge och Sverige; det är fråga om ett nordiskt samarbetsprojekt. I Finland har ekomärkesbestämmelserna trätt i kraft från början av september, och vi är med i den arbetsgrupp inom handels- och industriministeriet som övervakar dess användning. Eko-märkets användning administreras av Standardiseringsförbundet. De första ekomärkta produkterna kommer inte ut på marknaden förrän nästa vår.

Inom EG har man diskuterat ekomärkningen. men är inte särskilt långt med förberedelserna. Danmark stannade ändå utanför det nordiska samarbetet, eftersom Danmark som EGmedlem avvaktar EG-beslut i frågan. I Tyskland finns t ex redan det liknande Blaue Engel-märket.

— Det är nog svårt för konsumenten att kunna avgöra vilka produkter som marknadsförs som naturvänliga i själva verket är det. Därför är det vik Profession, kemisk industri.

BASF är ett av världens största industriella kemiföretag. BASF Oy säljer och förmedlar kvalitetsprodukter och tjänster från BASF-gruppen till industri och handel i Finland. Tillsammans med våra kunder skapar vi förutsättningar för optima tigt med en officiell ekomärkning, säger Tiili. Räntefrågan intrikat

På frågan om konsumentverket har tänkt göra något åt bankernas ensidiga agerande på senare tid, där olika avgifter och räntehöjningar har påförts bankernas privatkunder, säger Virpi Tili — Konsumentverket övervakar att bestämmelser om konsumtionskrediter följs, och informerar allmänheten om riskerna med överbelåning, och hur man kan komma ur kreditfällor. Det är bankinspektionens sak att övervaka bankernas verksamhet, men också konsumentskyddslagen har sin betydelse. Konsumentklagonämnden ansåg nyligen i ett fall att en ensidig räntehöjning var oskälig. Det var dock endast en rekommendation: den slutliga prövningen görs av domstol. Men konsumentskyddslagens bestämmelser om oskäliga avtalsvillkor torde kunna tillämpas även när det gäller banker.

I samband med den aktuella revideringen av banklagstiftningen kommer det att bli aktuellt med bestämmelser som skyddar konsumenten mot oskäliga avtalsvillkor speciellt när det gäller finansiella tjänster.

Integrationen kan få en stor bety delse just i marknadsföringen av finansiella tjänster, menar Tiili. Dels utökas konsumentens valmöjligheter. genom att konkurrensen ökar då utländska banker och försäkringsbolag börjar kunna erbjuda sina tjänster åt inländare. Men å andra sidan löper konsumenten större risker ifall han/ hon direkt köper finansiella tjänster rån utlandet.

— Konsumentverkets planer för den närmaste framtiden går i hög grad ut på att förse konsumenterna med information om integrationsutveckingens följder vad gäller nya marknadsföringsmetoder, t ex telemarkeing — och marknadsföring över gränserna av t ex finansiella tjänster. I övrigt håller vi på med att utarbeta en modell så att vi kan göra prisjämförelser som kan publiceras och vilka bejänar allmänheten. Dessutom kommer vi att gå ut med information om eko-märkningen, och om ”intelligent konsumtion” vilken inkluderar återanvändning.

Det ger nog anledning till eftertanke att den finländska konsumenten är så beroende av att förbättringar nästan påtvingas Finland från utlandet, genom t ex den europeiska integrationen, och att så litet görs på eget initiativ i Finland, konstaterar Virpi Tiili.

avkastning. Våra centrala verksamhetsområden är: - industri- och agrokemikalier = plaster —- förädlingskemikalier - audio/videoprodukter

Internationellt kunnande för finländsk industri.

BASF Oy

Magistratsporten 4 00240 HELSINGFORS Tel. (90) 159 81

FORUN, 16/1990

BAS 17

Utgiven i Forum nr 1990-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."