Utgiven i Forum nr 1996-09

Lars-Åke Helgesson, koncernchef för Stora: ”Skogsbranschen bör konsolideras”

av Fredrik Nars Forum 1996-09, sida 32-33, 26.09.1996

Taggar: Personer: Lars-Åke Helgesson Teman: skogsbranschen

Detta är Storas ”huvudfåra”, men Helgesson tillägger att bolaget inte har några planer på att lämna de viktiga papperskvaliteterna finpapper och tidningspapper.

Angående papperets framtid är Helgesson optimist. Däremot anser han (liksom UPM-Kymmenes Martin Granholm på s. 26) att kvalitetetskraven kommer att förändras. Tryckegenskaperna på vissa kvaliteter måste bli bättre för att kunna konkurrera med TV och andra medier. i, Fredrik Nars Syostasien växer så det knakar och ä an 5

ER pappersefterfrågan växer kraftigt, Speci- S.S MR elit Indonesien är en marknad där både fördelaktigare än mindre enhete produktion och konsumtion av papper Maskinerna bär hela tiden st

Lars-Åke Helgesson, koncernchef för STOR ”Skogsbranschen bör konsolideras”

SVERIGES STÖRSTA SKOGSBOLAGS KONCERNCHEF ANSER ATT DET FORTFARANDE FINNS FÖR MÅNGA SKOGSBOLAG.

[nte bara i Fin tt skogsbolaget Stora är Sveriges motsvarighet till UPM Kymmene är ett enkelt sätt att EUROPAS STÖRSTA HAR 2,4 20 A definiera Sveriges största | VÄRLDSMARKNADEN växer kraftigt. Än har dock inget nordiskt ivare - - men också dyrare, skogsbolag. Bolaget står dock 0 ton skogsbolag, enligt Helgessons kännedom, olag skulle ma risker me 4 ä flera ben än UPM-Kymme- 8000 produktion i Sydostasien. Vad beror detta vcggring I Bappersng kin på ne och är mindre fokuserat på vissa 7000 på? Hans svar är lite kryptiskt: ”Jag tror att |. miljarder. marks För att klara pappersslag än sin finländska kollega, efter- 6000 : i se orsaken till att västerländska skogsbolag |. investerin ayppee .

som det är verksamt i $.g.s. varje pappersslag (förutom hygienpapper). Också ägarbasen skiljer sig. Medan UPM-Kymmenes ägarbas är splittrad, är Storas ägande i tryggt förvar inom Wallenbergsfären, ef tersom investeringsbolaget Investor äger en femtedel av rösträtten.

Forum talade med Storas koncernchef, Lars-Åke Helgesson, då han besökte Helsingfors i samband med kung Carl XVI Gustafs besök. Tidigare under dagen har han träffat finländska näringslivsledare, bland dem Matti Sundberg, chefdirektör för pappersmaskinproducenten Valmet. Helgesson har gett Valmet ordern att leverera en SC-pappersmaskinen till Storas nya fabrik i Kanada, ett område där den amerikanska pappersmaskinsproducenten Beloit vanligen härskat. ”Där ser man hur nordiskt samarbete kan fungera”, säger Helgesson.

Journalpapper och kartong huvudfåra

Stora är förmodligen världens äldsta företag och firade sitt 700-årsjubileum (sic) 1988. Bolagets verksamheten har sitt ursprung i den rika koppargruvan i Falun i Stora Kopparberget. Det var först 1992 man slutade med gruvdrift i gruvan. Sedan 1976 har bolaget sålt gruvdriften och koncentrerar sig på skogsindustri.

5000 4000

Källa: Stora

Stora är tredjestörst i Europa i prodiucerad mängd papper Procentalen anger andel av världsmarknaden.

Idag är Stora ett renodlat skogsbolag Det är Europas tredjestörsta producent av papper för dagstidningar och är också stor inom journal- (dvs. främst SC- och LWCpapper) och finpapper. Ca 60 procent av omsättningen kommer från grafiska papper, där tidningspapper är det största enskilda pappersslaget. Helgesson tror att papper kommer att konsumeras ännu länge “1994-93 gjorde vi en studie över papperskonsumtionen i framtiden och kom fram till att om något område påverkas så är det sannolikt efterfrågan på tidningspapper som påverkas först. Skälet skulle då vara att tidningsläsandet avtar bland ungdomar då de tittar mer på TV. När denna generation växer avtar då — enligt studien — tidningsläsandet ”Det finns många andra studier som visar detsamma men med med stor osäkerhet”, poängterar Helgesson. Han tror inte att vi under en överskådlig framtid får se någon dramatisk effekt på tidningskonsumtion. Men Stora tar inga chanser. I sin strategi har bolager valt att ge prioritet åt grafiska papper främst journalpapper, och förpackningspapper. Nästan en femtedel av Storas omsättning härrör från förpackningar.

”Förpackningssegmentet växer. Efterhand som levnadsstandarden ökar i östra Europa, Asien och förhoppningsvis i Ryssland kommer behovet av förpackningar att växa”

Helgesson om = skogskonjunkturen'

Finpappars= Situationen under de ste 12 mi naderna har [för finpapper so serats av två saker: lagernedåragnin

N - i hos kunderna i Europa och en sämr period. Nu är ex orosfaktor borta € tersom kunderna har börjat fylla på lagren igen, me för stabili äl en. förbättring i de; nomin. Det är inte frågan om en snab rörelse uppåt.

Cellulosapriserna: ”Cellulosapriserna har varit på så låg, nivå att det varit på gränsen ti vara meningsfullt att köra vissa anläg ningar. Jag tror do € på någo | snabb uppgångice aprise | det är bra attide inte stiger li som hösten -94 ’ LWC FORUM NR 9/9 inte investerat i området beror på kulturskillnader”.

Fortfarande för många skogsbolag

På fråga svarar Helgesson att der fortfarande finns för många skogsbolag i Sverige. Han vågar sig inte på en gissning på hur många skogsbolag som består i Sverige. Den konsolideringsprocess som började i Sverige på 80-talet — och som även skett i Finland och Nordamerika — tror han att kommer att fortgå och han är ”tämligen övertygad” om det kommer att ske fortsatta sammanslagningar i Sverige.

Trots att skogsbolagen ur ett nordiskt perspektiv kan verka stora så är branschen fortfarande fragmenterad. “I de flesta branscher — det må gälla videobandspelare, kylskåp, kullager eller bilar — har marknadsledaren en världsmarknadsandel på 0-20 procent. Amerikanska International Paper, som är störst inom vår bransch, en marknadsandel på enbart ca 3 procent. Det finns fortfarande för många som kan investera och förstöra marknadsbilden — branschen bör konsolideras” Som en annan drivande faktor till konsolideringsprocessen nämner Helgesson det stora kapitalbehovet.

Skogsindustrin — en bransch ökänd för sina kraftiga prisfluktuationer — har åkt berg- och dalbana under 90-talet. Helgesson tror att den nu stundande prisuppgången kommer att vara mindre dramatisk än den som kom på hösten 1994. ”Jag tror att det ligger både i producenternas och konsumenternas intresse att prisfluktuationerna blir mjukare”.

Också på längre sikt är han optimist. ”Idag är jag mindre nervös över tidningspapper kontra multimedia och finpapper kontra indonesier än då vi gjorde studierna 1994-95” &

FORUM NR 9/96

Koncentrationen av Fi jer vinner skogsbo ljare sälja stora lass. cn i densamm

Kyl Strömberg Oy I”

Yhtyneet Paperitehtaat Oy I Repola Ltd Oy W.Rosenlew Ab = d Rauma-Repola Oy E 1. = RE Hackman Wood O | j 4 — Metsä-Seria Ab ph — Oy Kyro Ab > Veitsiluoto Oy | Oy —— lampella Forest Oy

UPM Kymmene Oy 6

Oy Metsä-Serla Ab

Metsä-Serla Oy fe Finnforest Oy | Oy j

Utgiven i Forum nr 1996-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."