Utgiven i Forum nr 1979-13

London lockar - och ger resurser

av Ragnhild Artimo Forum 1979-13, sida 18, 12.09.1979

Taggar: Orter: London Teman: handel

Sko Ma 18

Det våras för börsen

Börshändelserna intresserar en allt bredare publik, konstaterar Forums nya kommentator ”StockMan” 1 vidstående bidrag. I den nya spalten kommer signaturen några gånger per år att behandla tilldragelser av intresse både för personer som står I beråd att investera i värdepapper och för läsare som allmänt är nyfikna på vad som händer på aktiemarknaden.

NY” Blickarna har under de senaste veckorna redan ett flertal gånger riktats mot vår intima Fondbörs vid Fabiansgatan. Under några hektiska veckor i augusti steg aktiekurserna med över tio procent. En del mäklare, vilka hade de överkraftiga stegringarna i början av 70-talet i minnet hann redan nervöst skruva på sig och pressen ytterst till vänster fick propagandistiskt vatten på sina kvarnar. En kraftig kursuppgång lockar dock fram säljarna och reaktionen uteblev ej heller denna gång. Efter två veckor hade kurserna åter sjunkit med dryga sju procent. Så här i efterskott kan man tala om en överdimensionerad säsongsbetonad fluktuation.

1975 års nivå nåddes

Då kurserna var som högst i augusti överskred Unitas aktieindex poängtalet 100, som representerar 1975 års medelkursnivå. Med beaktande av att tex levnadskostnaderna sedan dess stigit med ca 50 procent släpar aktiekurserna reellt sett ännu kraftigt efter, Från vågdalens botten hösten 1977 då Unitas generalindex som lägst var 66,1 har

Börsbo!lagens betalda emissioner åren 1970—7 1970 10 st 129 Mmk 1971 6, 19 1972 9. 181 1973 10, 3 1974 16, 509 » 1975 9, 339 1978 6 225 ov 1977 4, 26 a 1978 8, 186 »

Betalda andelen av de emissioner börsbolagen inleder under år 1979 Föreningsbanken 1 Finland Ab Rauma-Repol 195 Mmk 140 hv

Kesko 83 Kemi 39 , Partek 35 » Huhtamäk] 2 » Helsingfors Aktlebank 2, Instrumentarium 12 , wsovY EX. 553 Mm kurserna stigit med ca 40 procent. Jämfört med senaste årsskifte betalade man i slutet av augusti i medeltal 22 procent högre priser för aktierna på vår börs. Förtroendet för aktierna håller m a o på att komma tillbaka. Aktiesparandets intressen betjänas bäst av en jämn och någorlunda stadig kursstegring.

Den sista veckan i augusti passerade årets börsomsättning hela senaste års rekordomsättning 327 Mmk.

Livligt även på emissionsfronten

Det råder vårsstämningar även på aktieemissionsmarknaden. Under två veckor i augusti meddelade hela fem börsbolag sina avsikter, att i höst starta aktieemissioner. Av dessa avser Kesko att gå ut i marknaden med en enbart betald emission, Något som redan fått mannen på gatan att fatta pennan och skriva kritiska insändare, en företeelse väl värd ett omnämnande. Småspararna börjar inse sin betydelse. Kesko erbjuder sina aktieägare en nya aktie till ett pris av 10 mk mot två gamla. Bolaget har tydligen räknat med att dess höga dividendprocent skall attrahera aktiesparare och har för avsikt att, förutom de 45 Mmk aktieägarna väntas satsa, åt övriga intresserade sälja aktier för 30— 65 Mmk. Dessa aktier kan tecknas utan emissionskupong för mk 12,50. Om dividenden hålls vid 12 procent blir avkastningen inemot 10 procent. Mot bakgrunden av aktiekursens första reaktion på emissionsbeskedet tycks bolaget ha varit för optimistisk.

Varierande villkor

Av de övriga bolagen tar Huhtamäki, Partek och Rauma-Repola det säkra framom det osäkra och erbjuder sina aktieägare tillika med nyteckningen även en fondemission, eller gratisemission som den även gärna kallas. Även om en fondemission inte ökar aktionärens andel i bolaget, kan han i allmänhet räkna med att bolaget på de gamla aktierna och fondaktierna betalar en dividend, som i praktiken höjer aktionärens dividendinkomst. Något som naturligtvis ökar hans välvilja mot bolaget. Partek, som har rykte om att vara ett aktionärsvänligt bolag, höjer genom en fondemission sina aktiers nominella värde från 50 till 100 mk. Samtidigt erbjuder man aktionärerna att mot fyra gamla aktier teckna en ny till priset av 100 mk. Partek borde inte ha svårigheter att få sina nya aktier (35 Mmk) sålda.

Rauma-Repola går ut i marknaden med årets näststörsta emission, Emissionsvillkoren är acceptabla: mot fem gamla aktier en ny gratis och två å 10 mk. Intressant är att

Rauma-Repola inte denna gång vågar sig på att be en överkurs för sina aktier. Dessutom reserverar man också rundligt med tid för emissionen, som avslutas först i medlet av mars nästa år. Detta är något som även kommande emittenter har att beakta. När skall vi nå upp till internationell nivå med avsevärt kortare teckningstider? En annan intressant sak är att bolaget åt sin personal till teckning bjuder erbjuder man aktionärerna att mot 400 000 aktier till 10 mk. Även Huhtamäkis villkor borde kunna tillfredställa aktieägarna. Efter en paus på tjugo år emitterar bolaget nu även fondaktier; i och för sig en liten inflationskorrigering av dividenden som sedan 1952 varit konstant. Finska Socker kräver ingen tilläggsinsats av sina aktieägare utan nöjer sig med en fondaktieutdelning i samband med den mångomtalade sockerfusionen.

Köp på hösten

Ofta är det fördelaktigt att köpa aktier, gamla eller nya, just i företag som har en emission på gång. Genom att inte alla aktionärer alltid vill teckna alla de nya aktierna ökar utbudet av aktier och teckningsrätter, och kursen sjunker temporärt. Det ökade utbudet speciellt i samband med flera samtidiga emissioner inverkar på marknaden som helhet och kan leda till köpvärda kurser även i icke emitterande bolag. Dessutom brukar kurserna i oktober-november säsongbetonat sjunka för att i början av december i samband med nyårshaussen åter börja stiga.

Betalda emissionerna överstiger 500 Mmk i år

Kommer bolagen att från marknaden kunna suga upp de dryga 300 Mmk, som de till hösten aviserade emissionerna förutsätter?

Pengarna torde utan tvivel räcka till för aktieemissionerna. Det är stämningen det beror på om pengarna kanaliseras till bolagen eller placeras i tex obligationer. Det kan nämnas att nya, för allmänheten avsedda obligationslån i år kommer att emitteras till ett värde av ca 2 miljarder mark. Än så länge finns förutsättningarna för en positiv kursutveckling. Bla torde skogsindustrin i år, för första gången efter år 1974, kunna uppnå ett gott resultat. Metallindustrins exportutsikter väntas ljusna inom de närmaste åren. Energikrisen berör även de flesta av våra medtävlare och har med tiden blivit ett vardagligt problem. Därtill kommer den mänskliga faktorn som har en benägenhet att vilja se saker och ting 1 en positiv dager. Det våras för börsen. OO

FORUM 13/79

Utgiven i Forum nr 1979-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."