Utgiven i Forum nr 2008-03

Löneskillnaderna i Europa

av Rita Asplund Forum 2008-03, sida 34, 27.03.2008

Taggar: Teman: löner

EN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2088

Rita Asplund är forskningsdirektör på Näringslivets forskningsinstitut Etla.

Löneskillnaderna i Europa

Den industrialiserade världen ann har upplevt en rekordartad till växt i produktiviteten, Tillgängliga resurser har med andra ord kunnat utnyttjas allt effektivare. Produktivitetsökningen har emellertid inte avspeglats i sysselsättningsutvecklingen, vilket har myntat uttrycket ”jobless growth!

Men nu hävdar en färsk EU-rapport att den snabba ekonomiska utvecklingen äntligen, efter nästan tio år, återigen syns i sysselsättningen.

År 2006 fick den europeiska arbetsmarknaden ett nettotillskott på nästan fyra miljoner jobb samtidigt som arbetslösheten sjönk till en nivå som Europa inte upplevt på länge. Trenden höll i sig också under förra året. Vilka delar av Europa som huvudsakligen fått se en rejäl ökning av antalet arbetsplatser framgår dock inte. Vilken typ (läs: kvalitet) av jobb som skapats förblir likaså höljt i dunkel, Det är således fritt fram för egna spekulationer.

Flexibilitetshysterin låter ana att det också i Europa finns en stark förkärlek för icke-permanenta arbetskontrakt. Kunskapskraven ökar inom de flesta yrken och rutinjobben är på tillbakagång. Mest utsatta är de lågutbildade, unga som gamla. Inom de 27 EU-länderna uppgick de arbetslösas antal till över 16 miljoner i januari 2008. Därtill beräknas jobben för de lågutbildade minska i Europa med över 8 miljoner fram till 2015.

Men belysande exempel hittas också på närmare håll. Av de drygt 60 000 som EK:s (Finlands Näringsliv) medlemsföretag anställde i fjol hade nio av tio någon form av yrkesexamen, Endast 10 procent av jobben gick således till lågutbildade. Av enkäten framgår vidare att arbetskraftsbristen inte upplevs av företagen som en allmän brist på arbetskraft utan främst som en brist på yrkeskunniga arbetssökande. Utan satsningar på de lågutbildade kommer vi också i fortsättningen att tvingas leva med en situation där arbetskraftsbrist och hög strukturell arbetslös Tillverkning flyttas från Finlan polackerna flyttar sin produktion till Ukraina. Inom EU hör Rumänien till ett av de mest attraktiva utlokaliseringsländerna, men ack hur länge: lönekostnaderna i Rumänien har under de senaste sju åren ökat i samma takt som i de baltiska länderna —- med hela 70 procent. Jämfört med drygt 10 procent i Finland. Enligt Eurostats siffror för 2007 låg lönekostnaderna per anställd hos oss de facto enbart snäppet över EU-27 genomsnittet, vilket placerade Finland på en 12:e plats strax före Italien och Spanien,

Mot bakgrund av turbulensen och osäkerheten på den europeiska arbetsmarknaden är det knappast förvånande att övernationella intresseorganisationer gör ett försök att kavla upp ärmarna och ryta till. Sålunda har Europafacket ETUC utlyst en europeisk lönekampanj, som kulminerar i form av en Eurodemonstration i Ljubljana den 5 april. ETUC protesterar mot att företagsvinsternas andel av bruttonationalprodukten tillåtits öka på bekostnad av löneinkomsterna, Välfärden ökar men den fördelas allt ojämnare. Skapandet av den Europeiska monetära unionen (EMU) år 2002 utpekas som den verkliga boven. Vidare påminner man om att reallönerna sjunker och köpkraften försvagas, vilket har betydande ekonomiska konsekvenser.

Påminnelsen kan knappast komma mera lägligt: inflationen har tagit fart i Europa och USA-inspirerade varningar för sämre ekonomiska tider haglar tätt. Löntagarna har redan under en längre tid accepterat moderata lönepåslag, stundtals till och med lönesänkningar, trots förbättrad produktivitet. Nu är det dags att tillämpa samma principer på företagsledningen, anser ETUC.

Med en illa dold gäspning kan man förundra sig över att någon ännu orkar samla krafter för en protest mot den pågående utvecklingen. Ibland infinner sig en hopplös känsla av att Europa och i förlängningen hela världsekonomin upprepar samma misstag som den finska ekonomin islutet av 1980-talet: en alltför snabb och ogenomtänkt avreglering som le het existerar sida vid sida. a der till nya felaktiga beslut vid fel tidProduktionen flyttas som till Po len me dan punkt i desperata försök att åtgärda schackpjäser från land till land polackerna fly ttar de värsta och totalt oförutsedda följdijakten på lägre produktions- 3 MM MM verkningarna av en process som man kostnader. Tillverkning flyttas sin pro duktion till saknar både kunskap och förmåga att

Ukraina.

från Finland till Polen meda hantera. m

Utgiven i Forum nr 2008-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."