Utgiven i Forum nr 2009-09

Lönt att följa bolags insiders?

av Kenneth Högholm Forum 2009-09, sida 38, 24.09.2009

Taggar: Teman: investeringar

HI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2089

Kenneth Högholm är professor i finansiell ekonomi på Hanken iVasa.

Lönt att följa bolags insiders?

Efter ett par års ”ökenvandring” ere på världens börser har det senaste halvåret medfört en rätt rejäl uppgång från bottennivåerna under vårvintern, och bland annat den finländska börsen har uppvisat en uppgång på drygt 50 procent. Den stora frågan bland investerarna är nu om denna uppgång bara är en teknisk korrigering på väg mot nya bottennivåer eller ifall vi har sett slutet på nedgången och en stabilare, positiv utveckling är att vänta.

Som stöd för åsikterna både för och emot en stabilisering presenteras både tekniska och fundamentala faktorer som ska ge en indikation om vart vi är på väg. En av dessa faktorer är hur företagens insiders reagerar, det vill säga ifall denna grupp inom företagets högsta ledning är nettoköpare eller nettosäljare av det egna bolagets aktier.

Orsaken till att transaktioner som företagens insiders gör kan fungera som en signal är naturligtvis att de borde vara den grupp som har absolut bäst kunskap om företagets framtidsutsikter. Ifall de är beredda att satsa egna pengar och köpa företagets aktier (eller säljer ut företagets aktier ur sin portfölj) borde detta signalera en stark tro (misstro) till företagets framtida utveckling.

”Insiders beteende fungerar som en indikator för framtiden”, påstår professor Nejat Seyhun på University of Michigan. Han påvisade i en studie på den amerikanska marknaden omfattande tidsperioden 1975-1995 att aktier som nettoköptes av insiders gav en överavkastning på 7,5 procent jämfört med marknadsavkastningen under de påföljande tolv månaderna, De aktier där insiders var nettosäljare avkastade däremot cirka 6 procent sämre än marknaden under det därpå följande året.

Likartade resultat presenteras också i en studie av kraschen på den amerikanska aktiemarknaden kring sekelskiftet och den därpå följande återhämtningen, det vill säga att insiders klarar av att med sina transaktioner erhålla en överstor avkastning (Gango företagets

Insiders borde vara den grupp som har absolut bäst kunskap o framtidsutsikter.

padhyay P. et al. (2009) Profitability of Insider Trades in Extremely Volatile Markets: Evidence from the Stock Market Crash and Recovery of 20002003).

Merparten av de empiriska studierna tyder alltså på att företagets insiders kan ha information om företagets framtida utveckling som inte andra har, och att det därmed kan vara en lönsam strategi att följa deras beteende. Dock finns också en del studier som inte kunnat påvisa att företagets insiders erhåller en överstor avkastning, speciellt när det gäller nettoförsäljning av det egna företagets aktier, Vad beträffar undersökningar av denna typ av transaktioner på den finländska börsen har inga entydiga resultat kunnat påvisas.

Tror man på de här resultaten och ser på vad insiders i USA gjort de senaste månaderna verkar det inte så lovande med tanken på den framtida kursutvecklingen på börsen, Då köpen och försäljning en gjorda av insiders var ungefär lika stora i början av året har aktiviteten i slutet på sommaren kraftigt vägt över till en utförsäljning från insiders sida (försäljningarna nio gånger större än köpen).

En tolkning av beteendet kan vara att företagets insiders upplever att den kraftiga uppgången de senaste månaderna är en överreaktion och att vi ännu kommer att se en motreaktion, Positivt i sammanhanget är dock att försäljningen ligger långt ifrån de nivåer som skedde i trakten av att marknaden nådde sin högsta nivå innan nedgången startade år 2007.

Personligen tror jag inte att dessa transaktioner har någon stor prediktiv förmåga, men däremot kan det vara en relevant informationsvariabel bland andra att se på vad företagets insiders gör; handling säger mera än ord!

Man ska också komma ihåg att transaktioner i egna aktier kan vara annat än informationsdrivna. Köp av aktier kan vara till exempel bundna tillledningens belöningsprogram, medan försäljning kan vara en naturlig diversifiering av portföljen eller helt enkelt bero på ett behov att omvandla en del av innehavet till kontanter. m

Utgiven i Forum nr 2009-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."