Utgiven i Forum nr 2008-02

”Lyft fram entreprenörskap i studierna”

av Heidi Backas Forum 2008-02, sida 49, 28.02.2008

Taggar: Teman: entreprenörskap

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 208 “Lyft fram entreprenörskap i studierna”

HEIDI BACKAS TEXT En minoritet på uppskattningsvis några få procent av alla högskolestuderande startar eget under studietiden eller som nyutexaminera de. Universiteten och yrkeshögskolorna för inte statistik över studerande som grundar företagunder studietiden, eftersom det varken ger studiepoäng eller räknas tillgodo som praktik.

Andelen akademiska entreprenörer är liten, men den ökar, säger docent JARNA HEINONEN vid ÅBO HANDELSHÖGSKOLA som forskat i företagande bland akademiker.

”År 2004 var 7 procent av de akademiskt utbildade företagare, jämfört med 13 procent bland befolkningen generellt. Antalet akademiska entreprenörer har fördubblats under de senaste 20 åren, men en orsak till detta är att utbildningsnivån överlag har stigit. Bland dem som blir företagare i dag finns ungefär lika många akademiker som personer med annan utbildningsnivå “Akademiker startar ofta kunskapsintensiva företag som förutsätter ett tvärvetenskapligt grepp. Det är vanligt att akademiskt utbildade startar företag tillsammans med ett team av experter på olika områden, till exempel en ingenjör, en designer och en ekonom?

Flest företag startas av akademiker inom social- och hälsovården samt jord- och skogsbruk, ochi viss mån även inom handel, samhällsvetenskap, teknik, humanistiska ämnen, konstämnen ochi servicebranscher. Inom pedagogik och naturvetenskap är entreprenörskap sällsynt.

Professionella förebilder är avgörande för dem som startar eget. Enligt Heinonen kan högskolorna stöda unga företagare genom att lyfta fram entreprenörskap i undervisningen.

“Det är viktigt att företagande presenteras som ett jämnstarkt alternativ till lönearbete?

På HANKEN i Helsingfors finns huvudämnet entreprenörskap och företagsledning för dem som vill bli företagare. Enligt MARTIN LINDELL, professor i entreprenörskap och företagsledning, har det blivit vanligare att studerande startar eget under studietiden. Men totalt är det inte fråga om mer än några procent.

”Den optimala åldern för att starta ett företag kanske trots allt ligger i gapet 30-40 år, efter att man har arbetat några år inågon annans företag” Vilka är fördelarna och riskerna med att star ta ett eget företag medan man studerar ”De som startar eget samlar på sig erfarenhet och kan kanske mera nyanserat och kritiskt bedöma teorier. För det egna företaget kan risken vara att studerande inte kan satsa så fullödigt som en start skulle kräva och att företaget efter något år ‘onödigt’ går i konkurs. Detta är dock också en lärdom. En annan risk är naturligtvis att studierna aldrig blir klara”, säger Lindell.

De flesta universiteten erbjuder frivilliga kurser och stöd i att starta eget vid sina karriärcenter. Vid yrkeshögskolorna ingår ofta obligatoriska kurser i entreprenörskap.

STEFAN GRANQVIST, Överlärare i produktionsekonomi vid SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN (SYH) i Vasa berättar att man i fjol våras hade exceptionellt många studerande som startade eget.

”Av fjorton utexaminerade från produktionsekonomi gick hela sex YH-ingenjörer ut på företagarbanan. Inom byggnadsteknik och produktionsekonomi startar normalt över 10 procent av de utexaminerade eget. Inom de andra utbildningsprogrammen är andelen 510 procent”.

På vilket sätt förhåller sig SYH till att studerande startar eget “Inom SYH uppmuntrar vi entreprenörskap på ettrealistiskt och pragmatiskt sätt genom att klargöra de möjligheter som finns, men även lyfta fram de svårigheter och hot som finns i en företagares vardag. Obligatoriska kurser i företagsekonomi ingår för alla studerande. Inom ingenjörsutbildningen har vi sedan 1993 ordnat företagsrådgivning för studerande, där deras affärsidéer analyseras och vidareförädlas?

Yrkeshögskolan Arcana satsar det här läsår et på breddstudier i entreprenörskap, med fokus på att skapa, utveckla och köra igång företagskoncept. Arcada är också med i Innoplaza, en utvecklingsplattform som drivs gemensamt av huvudstadsregionens yrkeshögskolor.

“Trots att få av affärsplanerna som uppstår vid kurserna direkt leder till grundandet av just det företaget, kan detta ’torrsimmande” ofta fungera som en sporre för studenterna att senare grunda ett annat företag med en annan kombination av personresurser’, säger HENRY ERICSSON, lektor i entreprenörskap och överlärare i produktionsekonomi, OCh CARL-JOHAN ROSENBRÖVJER, överlärare i företagsekonomi.

Är det vanligt att Arcada-studerande grundar företag ”Inom mediekultur är studerande ofta frilansare i form av firma till exempel inom fotografering, musicerande på fester, layout av trycksaker eller fixande av hemsidor. Också fysioterapeuter som extraknäcker som instruktörer på gym övergår ofta från skattekort till fakturering för egen firma. Samma gäller programmerare som till exempel utvecklar nya dataspel”

Också yrkeshögskolan syoväsT har obligatoriska kurser i att starta eget, men sällan går det så bra att de kommer tidsmässigt just då någon studerande har för avsikt att starta ett företag, säger överlärare JOACHIM RAMSTRÖM.

“Studerande kan välja fritt valbara kurser som stöder processen, och på det sättet bearbeta sin affärsidé under flera kurser. Men jag undrar om det är möjligt att samtidigt studera på heltid och starta ett företag, för det innebär nog arbete 22 timmar/dygn att driva företaget i initialskedet” = aj 2 = I å 3 S 2 2

Utgiven i Forum nr 2008-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."