Månadens person Jacob Wallenberg

av Janne Salonen Forum 1997-09, sida 26-29, 25.09.1997

Taggar: Personer: Jacob Wallenberg

JACOB WALLENBERG KONCERNCHEF OCH VD,

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKE 2 … storleken inte är ett självändamål hos oss.

årt mål är att maximera aktieägarnas avkastning, på sikt. Och det gör man inte genom att försöka vara störst. nnan Jacob Wallenbergs tillträd som ny VD för Skandinaviska En skilda Banken (SEB) i våras, had en Wallenberg inte varit högst chef för den gamla släktbanken sedan JW:s farbror Marc Wallenberg. VD för Stockholms Enskilda Bank, ändade sitt liv i november 1971. Däremellan har Stockholms Enskilda Bank genom fusion med en annan svensk storbank, Skandinaviska Banken, blivit till Skandinaviska Enskilda Banken. S-E-Banken var ännu i början på detta decennium, innan den svåra bankkrisen som drabbade nordiskt bankväsen, Nordens klart största affärsbank, och flaggskeppet bland nordiska affärsbanker.

Numera är SEB tredje störst i Sverige, sedan konkurrenterna Handelsbanken och Sparbanken Sverige genom fusioner blivit klart större. I intervju för Forum förklarar Wallenberg att SEB:s målsättning inte längre är att vara störst, och man är inte längre intresserad av att vara en universalbank av gammalt mönster, som enligt Wallenbergs uttryck försöker vara ”allt för alla överallt”.SEB:s målsättning är att maximera avkastningen till aktieägarna: först nu har SEB:s lönsamhet nått en god nivå efter bankkrisen.

Det gamla universalbankskonceptet har i många länder skrotats: nuförtiden tenderar affärsbanker att fokusera sig kring sina starka affärsområden, Handelsbanken prioriterar klart det s.k. retail bank-konceptet, där man koncentrerar sig på privatkunder och mindre företag.T.ex. en av Englands mest vinstgivande banker, Lloyds TSB. har exakt samma strategi. Båda bankerna har frivilligt avstått från expansion inom storkundsmarknaden och inom investeringsbankrörelse. SEB fokuserar sig exakt på dessa segment, samt på det förmögnare privatkundssegmentet, vilket börjar påminna om gamla Stockholms Enskilda Bank. Det är en logisk strategi, som redan har medfört en viss framgång (SEB har sedan 1996 uppvisat en god lönsamhet).

SEB:s strategival kan medföra en förhöjd risknivå: man tar risken att falla mellan två stolar. I vilken mån börjar allt mera specialiserade banker tillgodose storföretagens finansiella behov, och i vilken mån uppstår risken i ett EMUEuropa att de internationellt verksamma storföretagen småningom emigrerar till någon av de kontinentala storbankerna, t.ex. Deutsche Bank?

FORUM NR 9/97

En annan risk som kanske underskattas är att om man frivilligt släpper ifrån sig den “vanliga” privatkundsmarknaden, riskerar man även att tappa greppet om privatkunders fondsparande, ett affärsområde Wallenberg menar är ett tyngdpunktsområde för SEB. I denna avsikt har SEB nyligen förvärvat bankirfirman Gyllenberg här i Finland, en av de ledande privata bankirfirmorna och fondförvaltarna i vårt land (se ruta).

Jacob Wallenberg vill givetvis inte uttala sig om fusionsspekulationer där SEB är en part, men likväl har sådana förekommit. Det är möjligt att en sådan fusion kan komma, kanske med någon svensk försäkringskoncern. Han verkar förhålla sig Öppen till olika slags möjligheter.

Det har spekulerats kring möjligheten av en fusion över Bottniska viken, där SEB och Merita vore parter. För några år sedan signalerade SEB rätt öppet ett intresse för en fusion med Meritas föregångare Unitas. Nu vore en sådan fusion inte en omöjlig tanke. eftersom bankkoncernerna är rätt jämbördiga: det skulle genuint kunna vara en fusion på lika villkor. Meritas affärskoncept utvecklas dock i en annan riktning än SEB:s. Merita håller definitivt fast vid universalbankskonceptet, och vill vidareutveckla det, vilket kan vara naturligt eftersom Finland ändå är en betydligt mindre marknad än Sverige.

Likväl kan fusionsmöjligheten vara vettig för båda parter, eftersom en sammanslagen bank skulle har mera muskler att betjäna de ofta globalt verksamma nordiska storföretagskunderna. En nordisk storbank med starka finansiella muskler kunde också ha den bästa utgångspunkten att realisera den enorma potential som börjar finnas i österut, t.ex. i Baltikum och i Ryssland. Som Wallenberg säger, är dock detta en spännande tid inom banking, ett område där det nu rör på sig ordentligt och där stora, delvis överraskande omvälvningar kan äga rum.

Janne Salonen: Ännu för några år sedan var

SEB flaggskeppet bland nordiska affärsbanker, störst och kanske också vackrast, Har man nu kommit ner några trappsteg?

Jacob Wallenberg: ”Det är korrekt att vi inte är störst idag. Men då måste man fråga sig, varför vi inte är störst? Jo, därför att vi medvetet har sagt att storleken inte är ett självändamål hos oss. Värt mål är att maximera aktieägarnas avkastning, på sikt. Och det gör man inte genom att försöka vara störst.

Vi har idag en hög avkastning på de egna kapitalet, 18,9 procent, att jämföra med en inflation på 1-2 procent och långa räntor på 6 procent. För att anknyta till frågan om flaggskepp, varför hade vi den stämpeln? Därför att vi upplevdes som en viktig leverantör till stora företag och till mera förmögna privatpersoner. Bägge områden är fortfarande prioriterade hos oss, och vi är fortfarande den ledande leverantören till dessa kundgrupper.

De andra affärsbankerna i Sverige har

Jacob Wallenberg: Storlek är inget

Jacob Wallenberg i korthe » född: 1956, gift, tre bar » Utbildning: B.Sc. från Wharton School at Univ. of Pennsylvania, MBA 198 från samma skol » Karriär: JP Morgan, New York, 81; Hambros Bank, London 83; Enskilda Securities, S-E-B, olika ställen 84-90; vice-VD Investor 90; SEB rådgivare åt VD 93; Enskildas vice divisionschef 94, Enskildas divisionschef 95 koncernchef och VD för S-E-Banken 9 » Styrelseledamot i: STORA, Knut och ALice Wallenbergs Stiftelse

FORUM NR 9/9 självändamå prioriterat kontoren och retail banking som sin huvudaffär: vi har valt en annan strategi. Vi har alltid haft i proportion mera provisionsintäkter än någon annan affärsbank i Sverige eller i Norden.

Man måste ställa frågan mera preciserat: Är SEB en bank som arbetar med komplicerade produkter för krävande kunder? Väldigt mycket så. Vi är den bank i Norden som mest har fokuserat på detta”

JS: Men hur kan man ha ambitionen att t.ex. vara stark inom fondförvaltning, vilket ni har angivit som tyngdpunktsområde, om man inte också är stark på retail-sidan ”Retail, eller kontorsrörelsen. är bara ett sätt att kommunicera med kunder. I Finland har ni till exempel kommit längst med bank via PC.Bank per telefon eller bank på Internet är andra sätt. Vi är idag Sveriges största Internetbank, med 60 000 kunder, och då började vi erbjuda denna möjlighet först i december förra året. En inte betydelselös andel av privata aktieaffärer görs idag på Internet, och volymen ökar snabbt. I oktober öppnar vi en Internetbank för företag, och då kan man t.ex. göra valutaaffärer via Internet. Vi kommer att fortsätta att utveckla denna produkt.

Också via olika slags betalkort kan man

S-E-Banken satsar bårt på elektronisk banking och bar öppnat sk. Ontinekontor i Sverige, dvs. kontor där inga pengar rör sig över disken utan alla transaktioner sker elektroniskt.

vara i kontakt med kunderna utan att använda bankkontor: vi äger Diners Club i Norden. Utvecklingen går mot att kunden går till ett bankkontor kanske bara då man verkligen behöver diskutera sin privatekonomi med en banktjänsteman”

JS: Hur återrerkar förvärvet av bankirfirman Gyllenberg på SEB:s strategi i Finland ”Mot bakgrund av tillväxten på sparandemarknaden har vi bestämt oss för att utöka våra satsningar på asset management,dvs. kapitalförvaltning, försäkringar och fonder. Vi breddar därför verksamhet i Norden. Gyllenberg är ett mycket

S-E-Banken köpte Gyllenberg:

Fredrik Nar välrenommerat företag som kommer att komplettera vår finska verksamhet”

Fredrik Nars: Ni har en stor tilltro till andra sätt att komma i kontakt med kunden än via kontorsnätet, Men på Kontinenten verkar vi nu se början på en trend där försäkringsbolag tar initiativ till s.k. bancassurance-lösningar (sammanslagningar av banker och försäkringsbolag) för att komma åt ögonblicket då kunden vid bankdisken fattar sina finansiella beslut. Är ni inte rädda för att missa någonting där ”Bancassurance är inte en trend, åtminstone inte ännu. Att Winterthur i Schweiz har gjort det [genom en fusion med Credit Suisse, red.anm.] gör det inte till en trend. Norrmännen försökte, men det blev inte av, ännu. Det kanske kommer att bli en trend, ingen vet, inte heller jag. Allmänt är detta en omvälvande tid, och ingen vet vad som händer inom ett år. Det är detta som gör det så spännande.

Vi har frågat oss inom SEB: var är vi bäst, och var kan vi bli bäst? Vi kan inte vara allt för alla överallt. Vi måste prioritera, och då har vi valt att rikta oss till krävande företagskunder som behöver krävande produkter, och till krävande privatkunder som har kapital som de vill förränta. Vi skall utveckla

Förmögenhetsförvaltningen huvudintresse, minskar på sikt sitt ägande i AG Bankirfirma

I slutet av augusti förvärvade S-EBanken anrika bankirfirman Ane Gyllenberg Ab. Bankirfirman har under senare tid utvecklats till en av Finlands största förmögenhetsförvaltare, med 12,9 mrd mk under förvaltning. Siffran inkluderar aktiefonder, inom vilka Gyllenberg också är en av de största i Finland. Förvärvet av Gyllenberg är ett logiskt steg i SEB:s strategi där förmögenhetsförvaltning är ett tyngdpunktsområde, säger Gyllenbergs VD Kaj-Gustaf Bergh.

”Vi rapporterar till SEB:s nyutnämpnde vice VD Peggy Bruzelius, som ansvarar för Asset Management inom SEB”, säger han. ”Nu kommer vi att kunna erbjuda våra kunder SEB:s kunnande i London, New York osv”, fortsätter han.

Gyllenberg fortsätter som ett självständigt bolag inom SEB-koncernen, dock som helägt av S-E-Banken, och kommer också att överta skötsel av SEB:s fondplaceringar i Finland.

Gyllenberg äger till 70 procent Gyllenberg Asset Management Ab, där nyckelpersonalen fortsätter som minoritetsägare. Gyllenberg har också ägt majoriteten av vårdepappersförmedlaren AG Bankirfirma Ab. där Gyllenberg enligt Bergh på sikt kommer att minska sitt ägande, men kvarstå som minoritetsägare. ”Vi ser aktiehandeln som en stödfunktion till förmögenhetsförvaltningen”, säger Bergh. AG Bankirfirmas värdepappersförmedling förtjänade närmare 40 Mmk i provisioner förra året.

AG Bankirfirma Ab och SEB:s Helsingforskontor har båda ca 7,5 procent av aktiehandeln på H:forsbörsen. SEB och AG Bankirfirma har rätt olika kundkretsar.

Gyllenberg har också en egen bank Gyllenberg Private Bank - som grundades i våras. SEB har uttryckt att den skall fortsätta som tidigare. På detta vis får SEB sina första privatkunder i Finland. Banken verksamhet går dock tills vidare främst ut på att erbjuda avistakonton åt kunder.

Säljarna och köparna var inte obekanta: Gyllenbergs storägare hade varit dels Wallenberg-holdingbolaget Investor, med 31,5 procent, och Agrofin Ab, ägt av familjen Ehrnrooth, likaså med 31,5 procent. Fiskars Ab har haft en 20 procents andel i företaget, och resten har funnits hos några privatpersoner, bl.a. GyllenbergsVD Kaj-Gustaf Bergh, som i likhet med den övriga nyckel personalen kommer att kvarstå i Gyllenbergs tjänst. Förvärvet av Gyllenberg var ett stort steg för SEB i ambitioner att bli ledande inom förmögenhetsförvaltning i Norden speciellt med tanke på Gyllenbergs starka position i Finland, som ytterligare kan komma att stärkas genom de resurser SEB kan tillföra företaget.

Köpavtalet skall undertecknas i oktober månad. JS/FN €&

FORUM NR 9/9 vårt kontorsnät så att vi kan ge bättre råd till de kunder som använder våra kontor. Detta är de tre saker vi har sagt att vi skall prioritera.

Tio år sedan hette våra huvudkonkurrenter Handelsbanken. Sparbanken och Nordbanken, bland företagskunderna. I dag heter konkurrenterna Citibank, Deutsche Bank och SBC Warburg. För tio år sedan såg alla affärsbanker rätt likadana ut,nu gör man det inte längre”

FN: Tror Du att vi inom dessa fokuserade verksamheter kommer att se någon bankfusion inom de nordiska gränserna ”Det är inte omöjligt”

JS: Tror du på bancassurance-modellen ”Man måste särskilja inom försäkringsbranschen. Den ena delen är vanlig skadeförsäkring. Det tror jag inte att banker är särskilt intresserade av, eller kunderna är intresserade av att handla hos banker. Men vad gäller liv- och pensionsförsäkring, som egentligen är sparformer, är erfarenheten åtminstone i Sverige att privatkunder är mera intresserade av att handla detta hos en bank än hos ett försäkringsbolag. Det som bancassurance-modellen enligt min uppfattning syftar till är att sy ihop asset management-sidan hos en bank med pensions- och livförsäkringssidan hos ett försäkringsbolag”

JS: Tror Du att det blir aktuellt med fusioner mellan banker och försäkringsbolag i Sverige ”Jag vet verkligen inte. Allmänt tror jag att det kommer att hända väldigt olika slags saker Vi får se: det är inte omöjligt. Det kan hända mycket, det händer fort, och det kan komma oväntat”

JS: Är det främst inom företagssektorn som ni söker en expansion inom Norden ”I första hand. Men också asset management är att område där vi avser att expandera Asset management är ett prioriterat område hos oss, och då talar jag om fondförvaltning, livförsäkring, pensiongförsäkring och diskretionär kapi talförvaltning eller private banking?

JS: EMU-processen verkar föra till en mera enhetlig europeisk finansmarknad: är ni inte rädda för att de stora företagskunder som är verksamma inom Europa småningom emigrerar till någon av de stora kontinentala bankerna, t.ex. Deutsche Bank ”En intressant fråga. Men frågar du om jag är rädd för att Deutsche skall invadera Sverige så att vi tappar våra kunder och vår lönsamhet, är mitt svar nej. Jag är inte ett dugg rädd för det Erfarenhetsmässigt kan man säga att

FORUM NR 9/9 våra stora företagskunder inte så bara byter bank?”

JS: Tror du att vi kan se nordiska bankfusioner där SEB är en part ”Allt är möjligt, men jag kan inte uttala mig om våra specifika planer”

JS: Är ni intresserade av Ryssland “Det är vi. Vi har åter öppnat vårt representationskontor i Moskva, och vår avsikt är att expandera verksamheten där, även om vi är medvetna om att det är komplicerat och förknippat med höga risker. Vi bedömer också Baltikum och Polen som intressanta. Och vi finns också i övriga länder runt Östersjön: vi har en stor verksamhet i Hamburg, och förstås i Danmark och här i Finland. Vår ambition är att täcka hela Östersjöregionen”

JS: Enskilda Securities är väl en viktig del av SEB ”Enskilda Securities är viktig för oss ur två olika perspektiv, dels för vår renommé, och dels för vår intjäning, och det är en av våra tyngdpunkter”

JS: Hur väl passar investment banking överhuvudtaget ihop med övrig banking ”Det är spännande att den frågan dyker upp emellanåt. Det anses i alla länder utom i USA och Japan att det passar utmärkt bra ihop, och det anser även jag. Sedan finns det en del praktiska saker man måste vara noggrann med, t.ex. att information inte sprids otillbörligt. Men samma praktiska problem har du t.ex. hos advokatbyråer”

JS: Finns det andra marknader än de nordiska länderna och Östersjöregionen som ni tittar på “Våra företagskunder är i huvudsak nordiska. Sedan måste vi titta på olika produkter: valutahandel gör vi globalt, investeringsbanksverksamhet inom Norden, och cash management inom Norden, i Hong Kong, Singapore, Tyskland, Frankrike, Storbritannien. USA. Det är olika för varje produkt. Vår grundidé är att följa våra nordiska företagskunder ut i världen, därför har vi också kontor på olika håll i världen”

JS: SEB har inga planer på en expansion inom Europa ”Du menar, skall vi bli en ny Deutsche Bank? Nej, det skall vi inte”

JS: Hur påverkar eurons införande SEB:s konkurrenssituation ”EMU är en positiv utveckling för SEB. Då euron införs minskar valutaaffärerna, t.ex. kronor mot francs eller kronor mot D-mark. Det ersätts delvis med handeln mellan euron och yen eller US-dollar. Men allt detta komme inte i morgon utan det tar en tid innan vi är där. Under tiden kommer nya valutor in i bilden, t.ex. öststatsvalutorna. Vi har redan börjat med market making i en del av de nya valutorna. Men allt detta kanske inte helt kompenserar det bortfall av valutahandel som följer av att euron införs, så här tappar vi kanske en del. Men det intressanta är, vad händer med ränte- och aktiehandel då valutariskerna bortfaller? Jag tror att utlänningar kommer att handla med nordiska aktier mycket mera aktivt då valutaelementet bortfaller. Obligationer? Samma sak. Och eftersom vi är djupt engagerade inom båda sektorerna tror jag att SEB kommer att tjäna mycket på införandet av euron. Netto kanske ett litet minus från valutahandeln, men ett betydligt större plus på ränte- och aktiesidan, det är vad vi ser.

JS: Hur påverkar det er sitnation om Sverige inte från början är med i eurosamarbetet ”Som bank påverkar detta oss väldigt begränsat.Vi utgår från att Euron införs, och gentemot kunderna arbetar vi utgående från detta. Affärsmässigt är det inte ett problem för oss.

FN: Det har skrivits mycket kring den uteblivna fusionen med Nordbanken. Kan du ge din syn på vad som hände ”Jag deltog inte själv i diskussionerna, och kan därför inte konstatera mer än att parterna inte kom överens. Ägarna gjorde bedömningen att man var för långt från varandra, och man valde att gå åt varsitt håll. Idén var att genomföra en sammanslagning som skulle ha givit synergifördelar, som gör att en sådan affär framstår som ekonomiskt attraktiv. Men för att synergier skall kunna uppstå måste en affär ske på en vänskaplig bas: management- och företagskulturerna måste passa ihop. Som det har beskrivits för mig gick parterna förbi varandra, och det höll på att bli, inte en sammanslagning utan ett förvärv, och då hade det varit långt ifrån säkert att synergifördelar hade kunnat uppstå. Men oavsett SEB är det upplagt för att det nu rör på sig inom den finansiella sektorn, på många olika sätt”

FN: Hur har Du kommit in i din nya tjänst som VD för SEB ”Det måste du fråga av andra. Personligen fortsätter jag att vara lika entusiastisk och positiv för det här området som jag har varit förut. Fantastiska möjligheter, spännande tider, och bankens position är intressant” 29

Utgiven i Forum nr 1997-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."