Månadens person Johan Helsingius

av Janne Salonen Forum 1996-03, sida 28-30, 21.03.1996

Taggar: Personer: Johan Helsingius

JOHAN HELSINGIUS,

VD, EUNET FINLAN ”Horisonten för nätets utveckling ligger någonstans kring två år framåt: längre framåt kan det vara svårt att se. törsta delen av verksamheten inom EUnet Finland är att vi opererar en stor del av själva Internet-nätverket i Europa, säger Johan Helsingius, VD och delägare i EUnet Finland, som är Finlands ledande privata Internet-operatör. EUnet Finland är således inte enbart en Internet-server som förmedlar Internet-förbindelser till företag och privatpersoner.

— Ursprungligen började vi med företagsanslutningar, säger Helsingius, och efterhand har vi utvecklat nya produkter, t.ex. Personal EUnet, för privatpersoner som vill ansluta sig till Internet.

— Vi har idag ett 20-tal olika servers som bjuder ut olika serviceformer i nätet. För tillfället har vi flera tusen företagskunder och ganska många tusen privatkunder. Vår omsättning har vuxit med 300-400 procent varje år, och tillväxten ser ut att kunna fortsätta i samma takt.

— Vi är helt privatägda här i Finland, och tillsammans med våra systerbolag i andra europeiska länder är vi delägare i en gemensam europeisk EUnet-central. Nu har vi elva anställda, vilket är alldeles för lite, men det är svårt att få tag på tillräckligt kvalificerat folk.

— Vi ser oss som en teleoperatör som är specialiserad på Internet, och siktar på att vara ledande Internetoperatör i Europa. Det är klart att det småningom kommer att finnas en handfull globala Internetoperatörer, och vi tänker vara en av dem. Därför kommer vi att söka partners i Asien och iAmerika. Småningom kan det bli aktuellt med en börsintroduktion, säger Helsingius.

I så fall blir nog en EUnet-emission en attraktiv proposition: intressanta Internet-relaterade nyemissionerär väl ungefär det hetaste på aktiemarknaden just nu, vilket visades av det amerikanska mjukvaruföretaget Netscapes raketmässiga uppgång efter börsintroduktionen nyligen.

Elektroniska pengar

En nyhet i Internet som Helsingius kraftigt poängterar är ”elektroniska pengar” som snart är på kommande. — Vi kommer att vara först i Finland att lansera elektroniska pengar, som gör att man t.ex. kan betala 10 penni pertextsida.Det är meningen att detta

FORUM NR 3/9 http://www. eunet.fi

Mr. Internet Fin kommer igång ännu i vår, och det sker i samarbete med banker på olika håll i världen. Detta kommer att förändra Internet och föra in nya tjänster i nätet.

Helsingius är på utkiksplats då det gäller att se de kvistiga problem som börjar dyka upp i samband med Internets explosiva tillväxt. Kommer nätets infrastruktur att klara av påfrestningen — Än så länge hänger infrastrukturen ganska bra med. Det som skulle behövas är friare konkurrens inom internationell teletrafik. De stora operatörera fungerar som karteller, som gör att internationell telekapacitet är dyr och långsam att få.

— På längre sikt kan ett problem bli att telenätet är dimensionerat efter telefoni, som växer långsamt, medan nätet växer exponentiellt. Kapacitetsplaneringen måste tänkas om. T.ex. de stora teleoperatörerna i Amerika och Europa har förutspått att Internet kommer att ta upp 100 procent av all tillgänglig telekapacitet före år 2000, vilket är ganska snart.

Nätgenerationen blir mer mediakritis — Horisonten för nätets utveckling ligger någonstans kring två år framåt: längre framåt kan det vara svårt att se. Nu finns både bilder och ljud i nätet, nästa steg är film, men det tar nog några år innan nätet kan börja erbjuda TV-program i realtid. Detta är ändå närmast en lönsamhetsfråga, inte ett tekniskt problem.

— I många hem har det börjat gå så att i synnerhet ungdomen tillbringar mera tid i nätet än framför TV-rutan, och detta serjag som en positiv utveckling. Man kan t.ex. beställa pizza via nätet, eller se vad som finns på det lokala kommunala biblioteket. Många saker kommer att kunna uträttas i nätet, för vilka man tidigare har behövt löpa runtomkring för.

FORUM NR 3/9 — Speciellt den unga Internetgenerationens världsbild kommer att vara annorlunda: i stället för att som tidigare endast komma i kontakt med människor som råkar bo på samma ort, har man nu möjlighet att komma i kontakt med människor som har samma intressen, trots att de nya kompisarna finns i Kalifornien eller Australien. En annan komponent är att nätgenerationen blir mycket mera mediakritisk Vi får en allt större grupp som inte längre på samma sätt som hittills tror på auktoriteter och på färdigt redigerad information.

— Språk- och kulturgränser kommer att finnas kvar, säger Helsingius.

— I nätet får också små kulturer göra sina röster hörda på ett helt annat sätt än hittills, allt är inte längre i händerna på de stora mediabolagen. Och udda människor och människor med udda intressen märker att de inte är så udda, utan har vänner överallt, Ett tag pratades det mycket om ”världsbyn”, men faktum är att nätet inte är en enda världsby utan består snarast av många ”byar” och subkulturer.

Kontroll?

En oroande trend är många myndigheters iver att kontrollera och övervaka Internet.

Johan Helsingius opererar personligen världens största anonym-server inom Internet, med en halv miljon registerade användare, även om Helsingius säger att inte alla är aktiva. Tidigare har denna anonym-server blivit föremål för finländska polismyndigheters närgångna intresse, och Helsingius menar att det inom Internet kan förekomma brottslig verksamhet som bör beivras med myndigheternas medverkan.

— Myndigheterna har nu bättre börjat förstå vad det är fråga om i vår anonym-server, fast det är nog fråga om gränsdragningar hela tiden, säger Helsingius, och menar ändå att samar d betet med myndigheterna numera är ganska gott, och att de europeiska länderna är relativt liberalt inställda till Internet.

— Integriteten inom Internet blir enallt viktigare fråga, säger Helsingius. — Mer än någonsin tidigare erbjuder Internet möjligheter till verklig storebrorsverksamhet.

Som oroande exempel nämner han Kina, där myndigheterna fordrar att alla Internet-användare skall registrera sig centralt och iaktta myndigheternas föreskrifter i sina diskussioner. En annan oroande utveckling är den nya lagstiftningen i USA, vars konstitutionsenlighet ännu inte har prövats, som kan göra vissa diskussioner straffbara om de av någon betraktas som anstötliga.

— Det som gör Internet juridiskt kvistigt är att det är fråga om ett globalt, gränslöst fenomen. Vems lagar gäller? Mitt favoritexempel är att en kanadensisk användare genom en svensk maskin postar t.ex. Salman Rushdies texter till arabländer. Vem bryter mot vems lag?

Internet är ursprungligen utvecklat av Pentagon (då kallades det för ARPAnet.syftet var att åstadkomma ett elektroniskt postnätverk mellan amerikanska forskningslaboratorier), På frågan om detta betyder att amerikanska myndigheter har möjligheten att övervaka Internet säger Helsingius — Det är en diskussion som har förts i Internet: till en grad finns nog möjligheten, men problemet är att informationsflödet är så kolossalt. Han menar också att det nog kan bli aktuellt med att etablera anonym-servers i ländersomanalogtmedstrikt banksekretess (t.ex. i Liechtenstein) utvecklar en liknande lagstiftning som tryggar en strikt sekretess för nätanvändare.

Viktig påverkare

Johan Helsingius är nog en av de mest intressanta unga entreprenörerna i Finland idag (jämte Linus Thorvalds, utvecklaren av det globalt använda Linux-operativsystemet). kanske den globalt sett viktigaste finländska päverkaren (han har t.ex. ansvaret för en halv miljon människors integritet). Förmodligen mer än någon annan finländare kan han sägas vara mitt uppe i Internets fascinerande och omvälvande utveckling, och det är egentligen ganska konstigt att företag som Nokia eller IVO inte t.ex. i sina styrelser ännu har velat utnyttja denna unga entreprenör som hör till världstoppen i Internets utveckling, något som t.ex. Microsoftchefen Bill Gates betraktar som en av de mest betydelsefulla och omvälvande skeenden i civilisationens historia, iklass med boktryckarkonstens uppfinning. Åtminstone Nokias utveckling kommer i hög grad att vara beroende av vilka produkter telekomkoncernen kommer att utveckla för nätvärlden. 9

Trycket på patentering

Raimo Åpune ökar inom EU

Nokia bar inte oväntat FM i patent. En del av Nokia Mobile Phones forskningsverksamhet sker vid FoU-centret i Salo.

PATENTSKYDD ÄR KARAKTERISTISKT FÖR DET POSTINDUSTRIELLA SAMHÄLLET. VÄRLDEN FÖRÄNDRAS INTE MED IDEOLOGIER UTAN MED TEKNOLOGI.

Finland inlämnades senaste å 6 362 patentansökningar, vilke är 146 ansökningar fler än före | gående år och 1000 fler än för ti år sedan. Antalet inhemska an sökningar var 2 135 och antalet ut ländska 4 227. En alarmerande om ständighet är, att antalet inhemsk ansökningar var hela 215 mindre än år 1994.

Nokia, Ahlström, VTT leder

Ansökningsstatistiken har redan länge toppats av superjätten Nokia. År 1995 utökade Nokia sin Iedning till en dubbelledning. Detta beror på att Nokias olika avdelningar ansöker om patent under eget namn. Nokia Telecommunications Oy och Nokia Mobile Phones Ltd Oy var överlägsna dubbelsegrare. A. Ahlström Oy och VIT delade bronsplatsen med 353 patentansökningar var.

tä 1. Nokia Telecommunications 2, Nokia Mobile Phones 3. A. Ahlström O 4. VT 5. Valme 6. Kone 28 7. Valmet Paper Machinery Oy 24 8. Instrumentarium 2 9. Telecom Finland 17 10. Neste 1 (Källa: Patent- och registerstyrelsens statistik, för VTT:s vidkommande egen uppgift)

Färskt EPO-medlemskap

Den1 mars blev Finland medlem i Europeiska patentorganisationen EPO (European Patent Organisation). Medlemskapet medför vissa förändringar i vår patenteringspraktik och påverkar även företagens verksamhetspolitik.

De bäst kända martyrerna återfinns inom läkemedelsindustrin.Branschens övergångsstadga undertecknades redanår 1987, men medlemskapet trädde ikraft först år 1995. Efter att patent har börjat beviljas för likemedel är det inte mera möjligt för finländska läkemedelsfabrikanter att inom medicinen konkurrera i skydd av ett speciellt metodpatent. Även vår äldsta stöttepelare — skogsindustrin — måste förbättra sin profil. EPO öppnar portarna för konkurrerande patent. Nyhetsbevakningen kommer att få en allt större roll såväl inom skogsindustrin som inom Övriga industrisektorer.

Hur går det med jobben?

Sedan Sverige blivit medlem i EPO, minskade antalet patentansökningar till svenska patentverket anmärkningsvärt Patent- och registerstyrelsen i Finland har dock lyckats förbereda sig väl för det kommande medlemskapet. Verksamhetsformerna har blivit mångsidigare och antalet tjänster har ökat samtidigt som deras kvalitet har kunnat höjas. Det är troligt att patent- och registerstyrelsen med endast smärre blessyrer klarar av de förändringar som

FORUM NR 3/96

Utgiven i Forum nr 1996-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."