Månadens person Kurt Nordman

av Peter Ehrsröm Forum 1997-02, sida 26-28, 27.02.1997

Taggar: Personer: Kurt Nordman

KURT NORDMAN,

VD, HELSINGFORS TELEFON A ”IT är någonting oerhört nytt och fantastiskt inspirerande. Det är inte mera en filosofisk disussion, nu börjar det hända saker. et nya informationssamhälle är under uppbyggnad. En a nyckelpersonerna bakom ut vecklingen är Helsingfors

Telefons VD Kurt Nordman.

Han limnar VD-posten i maj för att därefter fungera som arbetande styrelseordförande i bolaget. Från tidigare är Nordman också styrelseordförande för Finnet-Bolagen.

“Det känns utomordentligt. Vi har mycket stora omställningar på gång och förändringarna i ägarstrukturen märks. Det är en situation som fortsätter utveckla sig efter emissionen i höst. Vi måste ta ställning till hur det blir med medlemmarnas 530 000 andelsbevis och hur v fortsättningen sköter medlemmarnas rättigheter. Ska de kanske bli aktionärer? Den diskussionen har inte startat ännu.”

Vilken är din personliga syn på multimedianätet och informationssamhället “IT är någonting oerhört nytt och fantastiskt inspirerande. Det är inte mera en filosofisk diskussion, nu börjar det hända saker. Vi har gått så långt delvis därför att vi vill det och delvis beroende på andra lagar. Ingen har t.ex. planerat Internet, men nu rullar det vidare av egen kraft När det gäller multimedia är vår (HTF:s) roll större. Nu gäller det att rulla ut det till alla hem och företag via ny infrastruktur i näten”, säger Nordman och fortsätter ”Jag har inte riktigt upplevt något som det här. Integrationen av IT-samhället går djupare än tidigare teknikbetonade projekt. Det är ingen självuppfyllande prognos, utan en stegfunktion till den äkta omstruktureringen av samhället. Nu omformar vi industrisamhället till informationssamhället och någon dag märker vi att det här gjorts. Det är vår uppgift att se till att Finland är ett s.k. leadhouse gällande informationsteknik. Tidigare kunde man kalla finländarna systematiska improvisatörer, nu är vi radikala realister och bör så förbli”,

På HTF:s hemsida kan man ta del av din vision av informationssamhället och den nya tekniken. Även nu uttrycker du en klar vision. är du en visionär ”Nå, det behövs alltid ett visst mått av kreativitet och lite oväntade grepp i bland”, siger Nordman försiktigt.

Ert mål är att alla hushåll skall vara koppJade till ett multimedianät i framtiden och nu i februari inleds pilottrafik i centrala Helsingfors. När fungerar nätet i hela Helsingfors och när ser vi det utanför huvudstadsregionen “Nu gör vi en uppdatering av nätfunktionerna och nätkapaciteten. Investeringarna i både detta projekt och Helsinki Arena-2000 rör sig på lång sikt om åtskil FORUM NR 2/97

Kurt Nordman, HTF ”Multimed snart til varje hem liga hundratals miljoner mark. Jag räknar med att vi har en tillräcklig täckning i Helsingfors strax efter år 2000. Det som sker massivt här syns nog också ute i landet, men jag vågar inte säga när. Om det visar sig att det leder till tjänster som betalar investeringarna och om det finns behov och betalande kunder så sker det snabbt”

I höst håller HTF emission. Hur skall ni använda de medel som emissionen tillför ”Emissionen ger ett kapitaltillskott på 400 Mmk. Vi har en investeringsbudget på 600-700 Mmk per år, så det är ingen enorm summa. Men vi klarar inte invesTMteringsplanen enbart via inkomster utan har även använt leasing-finansiering. Genom emissionen får vi in mera riskkapital. Kanske används boägget 100 Mmk per år på de framtidsbundna system som avkastar vinster om 3-4 år. Vi klarar normala investeringar, men de här pengarna går säkert till helt nya satsningar”

Du har tidigare sagt att branschens företag (Finnet, Telecom Finland. Telivo etc.) kommer att investera omkring 20 mrd ink under de närmaste fem åren och att HTF investerar 3,5 mrd mk åren 1996-2000, i huvudsak i trådlösa nät. Berätta.

”Ännu i början av 90-talet var det efterfrågan på basanslutningar och digitaliseringen som drog investeringar. men trådlös telefoni är en verksamhet som verkligen exploderat. Det är frågan om stora tillväxtsiffror och en avsevärd del av investeringarna i år, kanske 30 procent, går till trådlös telefoni. Men vi satsar fortfarande 450 Mwk per år på att hålla existerande nät användbara. Mobiliteten är ett tilläggsvärde och folk är beredda att betala rätt mycket för att vara anträffbara och röra sig fritt. Om vi inte hade gått med i mobiltelefoni hade vi varit illa ute nu, det går nästan kalla kårar längs ryg FORUM NR 2/97

Kurt Nordman i korthe » född: 23.4.1938 i Jakobsta » Utbildning: diplomingenjör 1963 från Tekniska Högskola » Karriär: planeringsingenjör 1963-67 (HTF), äldre ingenjör 1969-70 (ITT Europe, Bryssel), teknisk direktör 1970-87 (HTF), VD 1987-97 (HTF), styrelseordförande 1997- (HTF), styrelseordförande Finnet-Bolagen (1988- » Cilvilstånd: gift, tre bar gen när man tänker på det. Men då, i slutet av 80-talet. var det ett tungt beslut. 600 Mmk gick direkt på 2-3 år och sedan ännu mera. Satsningarna återspeglar sig nu i firmans resultat. Vi vet redan så mycket att det syns på ett tydligt sätt i firmans resultat. Siffrorna för 1996 visar att det var rätt policy”

När mättas den finländska marknaden för bärbara telefoner “Det finns inga mättnadstecken ännu. Våra konkurrenter talar om 60 procents penetration år 2000 i förhållande till befolkningen, vi säger 50. Antalet mobiltelefoner kommer väl att fördubblas till år 2000. Två tredjedelar av finländarna kommer då att ha en bärbar telefon i fickan eller handväskan. Grunkorna förändras och flödet av innovationer håller uppe försäljningen. Jag tror helt på en ny boom om vi hade en liten öronsnäcka, e liten kamera och en bildskärm på telefonen. Jag skulle t.ex. gärna vilja se barnbarnen när jag talar med dem”

På tal om bildtelefon, när är den en realitet i vanliga hem ”Bildtelefonen finns redan. Med vanlig ISDN-standard och en pentiumdator får man en bild av VHS-kvalitet och en kamera kostar cirka 100 dollar. På den nivån finns möjligheter, men det har inte riktigt startat upp ännu. Ett sådant bildkort blir standardutrustning på mera utvecklade hemdatorer”

Efter NMT och GSM står nu DCS (GSM 1800) på tur. Är det dags att byta ut GSMtelefonen som bytte ut NMT-telefonen ”Faktum är att DCS är ett urbant nät. Vår åsikt är att det inte ska ses som ett äkta mobilnät utan snarare som ett stadsnät. 2728

HTF planerar att höja samtalspriserna under helger och kvällar från 48.8 p/samtal till 48,8 p/första halvtimmen och därefter kanske 5p/minut. Varför och i så fall när ”Vi vill inte att folk skall uppfatta det som ett hot, men någonstans måste vi sätta gränsen. Det finns somliga internetanvändare som är inkopplade hela helgen för 48,8 penni.Vi vill vara ute i god tid och har den tekniska beredskapen på sommaren, troligtvis från 1 juli. Folk överlag kommer att märka att ingen förändring sker, men de långa minuterna specificeras på räkningen Kunderna skall veta vad de betalar för, säger Nordman och påpekar lätt irriterat att ingen talar om Telecom Finlands priser, 7,5 penni/minut plus 48,8 penni för samtalet.

Hur är förhållandet till Telecom Finland och Pekka Vennamo ”Det finns mycket att underhandla mellan Finnet och Tele och det är ibland svårt att komma sams. För det mesta sköts allt professionellt. Relationerna mellan personer har ibland varit ansträngda. men nu är ställningstagandena rätt koncilianta”

Telecom Finland är intresserade av det svenska försöket med reklamfinansierade samtal enligt modellen ring gratis och hör reklam. Är detta något för Finnet ”Jag har ingen uppfattning om reklamsamtal, men jag har läst vad som skrivits med intresse. Det blir en nischprodukt om det blir bestående”

Fur ser du på samtalsprisutvecklingen de närmaste åren. När kommer prisfallet på utlandssamtal “Priset på utlandssamtal har egentligen ingen relation till den tekniska kost Ett bildkort som gör datorn till en bildtelefon kommer att bli standard på mera utvecklade bemdatorer. tror Kurt Nord man naden. När det internationella avräkningssystemet faller, då faller även priserna. Inom de närmaste åren sker dramatiska förändringar, men det är inte satelliterna utan nya operatörer som gör det. Det har inte skett någon krasch i prisnivån ännu, men det går så att ett antal fria operatörer börjar kringå systemet och när de uppnått tillräcklig volym så..”

Kan Finnet vara en sådan operatör ”Avräkningssystemet är ett gammalt och oerhört starkt avtalssystem, som de stora monopolen har tjänat mycket pengar på. Vi har inte kraft eller volym att frigöras från systemet. Och man måste vara realist. Om det finns ett system som ger möjlighet till vinst så utnyttjar man det”

Konsumentklagonämnden har i ett uppmärksammat fall ansett att telefonbolaget svarar för inbrottstjuvens samtal och att servicen för att förhindra denna typ av otillåten användning inte är tillräckligt heltäckande och lättillgänglig. Yad svarar du ”Fallet gällde inte HTE Här i Helsingfors är servicen heltäckande. Nämndens motivering var kortfattad, bristfällig och inte relevant för huvudstadsregionen. Här

HTF är namnet som är två

För den oinvigde är det svårt att se någon skillnad på Helsingfors Telefon Ab och Helsingfors Telefonförening. Bägge förkortas ju HTE

Frågan konkretiseras ytterligare när det kommer in nya ägare i samband med höstens emission och bla. för att

Finlands störst teleoperatörer

Oms. -95 — förändr. 1. Telecom Finland 5 697 Mrek 1196 2. Helsingfors telefon Ab 1956 Mmk 496 3. Tammerfors tel.and.lag — 379 Mmk 230 4, Radiolinja Oy Ab 260 Mmk 24220 5. Vasa Läns Telefon Oy Ab 237 Mmk 090

Källa: 500 - Raportti suuryrityksist klargöra helhetsbilden och särskilja bolaget från föreningen övergår Kurt Nordman i maj till att fungera som arbetande styrelseordförande i Helsingfors Telefon Ab och chef direktör för telefonföreningen. Därmed representerar han ägarna på ett mera naturligt sätt i Helsingfors Telefon Ab:s styrelse och överlämnar bolagets operativa ansvar till Matti Mattheiszen.

Telefonföreningen och bolaget åtskiljdes formellt 1.1.1994. Helsingfors Telefon Ab sköter all affärsverksamhet medan telefonföreningen är aktiebolagets ägarförening (el ler moderbolag). Telefonföreningen representerar ägarna, dvs. de som har andelsbevis i föreningen (m.a.o. telefonaktier). Uppdelningen gjordes av praktiska skäl. Det är ju bättre att sköra affärsverksamheten inom ramen för aktiebolagslagen och än som en förening. finns kompletta låstjänster för samtalen. Jag läser faktiskt alla kundklagomål, det är inte så roligt. Men det klagas egentligen ibland i onödan. Det är fortfarande oklart för många vad servicesamtal betyder, men på räkningarna blir det mer och mer information. Det gör mig emellertid mycket besviken att man inte får visa de fyra sista numren på samtalsspecifikationer. Inte är det klokt att räkningen inte får visa det”

HTFE:s teknologidirektör Risto Linturi anser att talet om multimedia snart upphör på samma sätt som talet om färg-tv:n. Eftersom multimedia börjar finnas överallt försvinner behovet av ordet, Håller du med om det “Linturi är yrkesvisionär, en guru. Men även om man Översätter detta till affärsplaner och något mera konkret så tror jag han har rätt”

I USA beskrivs Finland som ”the most wired country in the world”. Projektet Helsinki Arena-2000 har väckt internationellt intresse. Och nu kör HTF i samarbete med internationellt välkända Nokia igång det första allmänna multimedianätet i världen. Är informationsteknologin Finlands väg till världskartan ”Finland har sin natur, men den kan inte säljas som massprodukt. Man kan inte profilera nationen som de djupa skogarnas land. Jag tror en urban hitechprofilering måste vara en del av vad som visas upp för Europa och jag tror vi har någonting här som är värt att ta vara på mycket noggrant. Där finns ingen motsättning och där jobbar vi alla, nätoperatörer, industrin och servicesektorn, hårt åt samma håll”. 9

HTF:s organisation och ägande

Representantskapet (60 pers.)

Styrelse (9 pers.)

I Helsingfors telefonförening

Förvaltningsrådet (9 pers.)

I Styrelse (5 pers.) I Helsingfors Telefon Ab HPY-HT — HA

Dotterbolag bl.a.lägarprocent): — Oy Datatie Ab (2290 » Oy Comptel Ab (9896) + Oy Finnet International Ab (4190 » Helsinki TelaCom Deut- — Kaukoverkko Ysi Oy (3490) schland GmbH (10096) » Oy Radiolinja Ab (4590 » Oy Heltel Ab (6390) » Radiolinja Eesti AS (4490) » Mäkitorppa (8090 + Oy Omnitele Ab (2990)

FORUM NR 2/97

Delägare i bl.a. lägarprocent) » Puh.yhtiöiden Hankinta Oy (3290) » Oy Suomen keltaiset Sivut Ab (3090)

Utgiven i Forum nr 1997-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."