Utgiven i Forum nr 2009-02

Många minus i EU:s ekonomi

av Richard Brander Forum 2009-02, sida 28, 26.02.2009

Taggar: Teman: EU

HI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2089

BRANDER

Richard Brander är informatör på Finlands Bank.

Många minus 1 EU:s ekonomi

EU-kommissionens senaste ekonomiska prognos är ingen munter läsning. Bruttonationalprodukten (BNP) väntas krympa med 1,8 procent i de 27 EUländerna, I eurozonen är motsvarande siffra minus 1,9 procent, Vad är det riktigt som händer och vart är vi på väg?

Jag ska inte upprepa det som har tutats ut på många håll om bolånekrisen i USA, investmentbanken Lehman Brothers konkurs och den globala finanskrisen. I stället ska jag granska den europeiska statistiken för de senaste åren och i synnerhet EU-kommissionens prognos av den 19 januari. Jag försöker hitta de siffror som bäst belyser den besvärliga situation som vi befinner oss i.

Låt mig först understryka att Tysklands ekonomi är den viktigaste i Europa, eftersom den är störst. Av eurozonens sammanlagda BNP - som enligt 2007 års statistik uppgår till 8 928 miljarder euro — är Tysklands andel 27 procent. Den tyska ekonomin distanserar därmed klart den franska och den italienska, som är näst störst respektive tredje störst.

Då den tyska motorn hostar innebär det problem för oss andra i eurozonen, Sviktande konjunkturer i Tyskland innebär försvagad importefterfrågan, och det är dåligt för våra finländska exportföretag. Eftersom de tyska investeringarna i år beräknas minska med 10 procent säger det sig självt att efterfrågan på också finländska maskiner och anläggningar minskar, Till problembilden hör att Tyskland har ett stort överskott i bytesbalansen — alltså ett plus i de sammanlagda affärerna med utlandet. Tyskarna importerar inte så mycket som bytesbalansen skulle ge utrymme för.

Problemet - som mång svångremmen kan ingen heller exportera sig ur krisen. Till råga på allt hör Storbritannien —- en traditionell mottagare av finländsk export — till de länder som tidigt råkade illa ut på grund av finanskrisen,

En (klen) tröst för oss i eurozonens nordöstra hörn är att det trots allt verkar gå bättre för oss än för många andra europeiska länder. Prognosen på minus 1,2 procents förändring i BNP bör faktiskt till de bättre. Se till exempel på Irlands ekonomi som har kört in i en vägg. Farten på den gröna ön var länge oerhört hård, och med stöd av goda tillväxtsiffror hade irländarna 2007 klättrat upp till andra plats i rikemansligan i EU efter Luxemburg, Med en bruttonationalprodukt på 43 700 euro per capita låg Irland skyhögt över eurozonens medeltal på 27 900 euro. Men, men; i år beräknas den irländska ekonomin krympa med hela 5 procent — det största minuset i eurozonen.

I EU som helhet är läget ändå dystrast i Baltikum, Lettland och Estland gick in i en recession redan i fjol, och i år blir minustillväxten 6,9 respektive 4,7 procent, Litauen är inte mycket bättre: minus 4 procent. De baltiska siffrorna för tankarna till vår ekonomiska depression i början på 1990-talet, men då ska vi komma ihåg att vi började på en mycket högre nivå.

De offentliga finanserna är i gott skick i Finland, vilket torde ge utrymme för stimulans av den inhemska efterfrågan. Enligt EU-statistiken är den finländska budgetbalansen bäst i hela unionen, Till ljusglimtarna hör också att vår offentliga bruttoskuld är betydligt lägre än i de flesta andra EU-länder. I en situation då vi inte får någon draghjälp a ekonomisk tillväxt i utlandet, är det bra att vi har vårt eget hus i skick, Men sun da offentliga finanser är änd förståsigpåare har påpekat — Till ljusglimtar na ingen undermedicin mot reär att ingen draghjälp finns att en A A cessionen.

få någonstans i världen, Eu- hör också att vår Tyvärr finns det en risk att ropa med Tyskland i spetsen offe ntliga Löntagarnas forskningscentral befinner sig alltså i en allvar- brutto skul d är PT är inne på rätt spår då de i lig recession, samtidigt som . a. au cv sin färska prognos räknar med USA:s ekonomi enligt kom- betydligt lägre an I en minustillväxt på hela 3, missionens siffror backar med 1,6 procent och Japans me 2,4 procent. Om alla drar åt länder.

de flesta andra EU procent i Finland i år. Om det går så illa ligger också vi ganska risigt till. m

Utgiven i Forum nr 2009-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."