Utgiven i Forum nr 1973-07

Många stötestenar för nya GATT-ronden

av Björn von Numers Forum 1973-07, sida 31, 18.04.1973

Taggar: Teman: GATT-ronden

Många stötestenar för nya GATT-ronden

Av ekon mag Björn von Numer Ö Det Allmänna Tull- och Handelsavtalet GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) tillkom 1947 som ett led i försöken att skapa en internationell handelsorganisation. GATT:s sekretariat är förlagt till Genéve och dess verksamhet leds av de avtalsslutande parterna genom beslut i sessioner och råd. Det löpande arbetet bedrivs i sekretariatet och i skilda kommittéer och arbetsgrupper.

& För närvarande hör 81 länder till GATT. Samtliga västerländska industriländer och 53 utvecklingsländer är medlemmar. De socialistiska länderna, förutom Jugoslavien, Polen, Rumänien och Tjeckoslovakien, står utanför GATT. 16 utvecklingsländer tillämpar GATT trots att de tills vidare inte undertecknat avtalet.

0 Efter andra världskriget var tullarna i alla länder mycket höga. Som en följd av GATT-tullkonferenserna (1947 i Genéve, 1949 i Annecy, 1950—51 i Torguay, 1956, 1960—561 och 1963—67 i Genéve) har tullarna på industrivaror reducerats till én rätt låg nivå. Enbart den sista konferensen, den s k Kennedy-ronden, lyckades få tullarna sänkta med i genomsnitt 35 procent. Konferensernas främsta resultat har varit på tullområdet.

€ Omedelbart efter det Kennedy-ronden hade avslutats hösten 1967 var deltagarna överens om att det gemensamma arbetet för en ytterligare liberalisering av världshandeln borde fortsätta. (USA förde i februari 1972

Japan och som ett resultat av dem utfärdades gemensamma deklarationer, vilka uttryckte en önskan om att multilaterala handelsförhandlingar skulle inledas hösten 1973. 9 Under GATT:s 28:e session i november 1972 bekräftade flertalet medlemmar sin avsikt att delta i en ny multilateral förhandlingsomgång. En speciell kommitté (Preparatory Committee) tillsattes som förbereder de kommande förhandlingarna.

0 Förhandlingarna, som inleds nu i höst, kommer ätt bli ytterst besvärliga och tidskrävande. Världsekonomin befinner sig för tillfället i ett svårt läge. Även det politiska klimatet förefaller att vara rätt kyligt.

Forum 7/197 bilaterala handelsförhandlingar med både EG (EEC) och"

Den nya GATT-ronden inleds officiellt den 12—14 september 1973 vid GATT-staternas ministermöte i Tokyo. Enilgt planerna skall ministermötet tillsätta en förhandlingskommitté och precisera de konkreta målen för förhandlingarna. Den förberedande kommitténs sammanfattande rapport är beräknad att vara färdig till ministermötet så att den kan ligga som grund för mötets beslut.

Den förberedande kommitténs första sammanträde ägde rum den 31 januari — 1 februari 1973. Varje medlemsland har naturligtvis rätt att delta i kommitténs arbete, men även andra intresserade länder är välkomna till sammanträdena. Arbetet sker under GATTs generaldirektör Longs ledning. Vid det första sammanträdet framlade Long förslag till ett flerta . kapitelrubriker för kommitténs slutrapport.

Enligt generaldirektörens mening skall rapporten omfatta förhandlingarnas principer och syften, ange speciella villkor och procedurer för utvecklingsländernas deltagande, ta upp metoder för ytterligare tullsänkningar, dra upp riktlinjer för förhandlingar på jordbruksområdet och i fråga om de sk icke-tariffära handelshindren och utreda möjligheterna för snabba skyddsåtgärder (safeguards). Enligt kommitténs arbetsprogram hålls följande möte den 16—18 råaj och det avslutande mötet då rapporten sammanställs den 2—25 juli. Det kan vara skäl att i detta sammanhang se närmare på några av den nya GATT-rondens förhandlingsområden.

Låg tullnivå i industriländerna

Tullnivån på industrivaror är i dag förhållandevis låg speciellt i industriländerna. Ambitioner finns att ytterligare sänka tullarna. T ex USA, Japan, Sverige och Schweiz är för kraftiga tullsänkningar på industrivaror. På lång sikt önskar länderna att tullarna helt avvecklas. EG” och utvecklingsländerna motsatte sig förslaget. EG ser sitt gemensamma yttre tullskydd som en av sina främsta sammanhållande faktorer. Dessutom vållar övergångstiden för de nya medlemmarna svårigheter på detta område. Utvecklingsländerna är å sin sida rädda för att det inom UNCTAD utarbetade systemet med tullpreferenser för u-ländernas export till i-länderna skall förlora sin betydelse. Parterna är överens om att ytterligare tullsänkningar befrämjar en expansion av världshandeln, men man är inte överens om hur högt ambitionerna bör ställas. Dessutom råder olika åsikter om vilka metoder som borde användas, Vid de första tullkonferenserna togs produkt efter produkt upp till behandling och parterna utbytte eftergifter. Det var en mycket tidskrävande metod och anses komma till användning endast i mindre utsträckning denna gång.

Vänd 31

Utgiven i Forum nr 1973-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."