Utgiven i Forum nr 1976-09

Mångsidigare adb

av Pertti Jotuni Forum 1976-09, sida 07, 26.05.1976

Taggar: Teman: automatisk databehandling

FORUM 9 -: 1976

Mångsidigare adb

UNDER DEN AUTOMATISKA DATABEHANDLINGENS korta historia har man ständigt talat om hur adb bryter ny mark. Det har varit standardfrasen för att beskriva utvecklingen. Visst har det hållit streck eftersom adb-tillämpningarna verkligen ökat snabbare än kanske något annat av teknikens områden. Nu börjar det emellertid bli svårt — om någon skulle vilja det — att mera hitta något mänskligt verksamhetsområde där adb inte skulle vara med.

Hur svårt det är bekräftas av den utveckling som har skett under de senaste fyra åren: den tid som har gått sedan de nordiska adb-experterna senaste gång samlades till sin NordDATA-konterens i Finland. Efter det har smådatorerna fått sitt slutliga genombrott. Mikroprocessorer som inbyggda intelligenser i komplicerade maskiner har börjat förverkligas — en utveckling som man då endast kunde förutspå. Adb-informationsöverföringsnäten har kommit in i ett utvecklingsskede där de börjar bli en av de viktigaste nationella och internationella kommunikationsformerna efter att hittills ha tillfredsställt ganska speciella behov i samband med något platsbokningssystem eller i företags realtidsövervakning. Användningen av terminaler för adb-decentralisering, och installation av terminaler hos enskilda konsumenter, hos halvprofessionella och till och med hos lekmän har gått raskt framåt, och de sätt på vilka den i datorn lagrade kunskapen ges ut har blivit smidigare och billigare. Disketten, skivan med lagrad information, har blivit den nya formen för magnetisk datalagring i stordatorsystem.

DÄREMOT HAR DEN HARDWARE-TEKNOLOGI, som adb baserar sig på, inte förändrats i så avgörande grad som den gjorde under datorernas barndom och ännu i början av 1960-talet. Den utveckling som skett i form av vidgade tillämpningar har varit desto snabbare.

Därför brukar man inte mera tala om datorgenerationer, eller vänta nya maskiner med nya teknologiska underlösningar. Även hardware-teknologin ut ledare vecklas mot decentralisering, inte enbart tillämp ningen av adb. Den teknologiska grund som skapar des under den tidsrymd som slutade för ungefär ti år sedan, var redan så bred, att den möjliggjort för adb att bryta ny mark i olika riktningar. Just dessa nya erövningar har nu blivit det dominerande i utvecklingen. | Den ytterst centraliserade och osmidigt fungerande adb-tekniken — om vilket det heter att ”på grund äv övergången till-dätabehandling kan vi tyvärr inte mera betjäna er lika smidigt som förut” — ha " börjat bytas ut till en decentraliserad användning.

DEN STORA OCH VIKTIGA FÖRÄNDRING som ‘detta verkligen innebär skyms alltför ofta bort av den omständigheten att man alltid sålt datorer unde slagordet ”människovänlighet”. Därför tror konsu- .

menten inte på detta nya lika mycket som han skulle ha orsak att göra — inte ens nu, då orden ”human touch” fått ett verkligt innehåll.

Också den snabba utvecklingen inom adb-teknike har blivit en fras vars verkliga innehåll ofta göms-: bakom alla reklamslogans: den har varit så snabb att det är svårt att fatta det. Man har räknat att om biltekniken under de senaste trettio åren hade genomgått en liknande utveckling så vore det nu möjligt att lansera på marknaden en folkbil till ett pris av hundra mark och med en hastighet lika stor som ett rymdfartygs.

Mot denna bakgrund är det begripligt att adb och datorer är ett område som för sina skapare och omedelbara konsumenter — till och med för experterna — erbjuder ständigt nya överraskande möjligheter och tillämpningar. För adb-tillämpningarn finns ännu nya områden att utforska och man måste gå framåt som en upptäcktsresande, därför att helt enkelt ingen på förhand kan behärska eller ens ana sig till alla möjligheter som man kan träffa på. Allt mångsidigare tillämpningar — det har varit de senaste årens giv.

Pertti Jotun ) 1 I

Utgiven i Forum nr 1976-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."