Marknadsmöjligheter finns på Tyskland

Forum 1973-08, sida 07-08, 04.05.1973

Taggar: Personer: Christer Mörn

4

Nya Vikingchefen Christer Mörn ser fram emot konsolldering och fortsatt ehuru återhållsam expanslon.

Vikinglinjens nya VD:

Marknadsmöjligheter finns på Tysklan Även om passagerar- och biltransportsiffrorna alltjämt pekar uppåt, så har Vikinglinjen i Mariehamn antagligen att se fram emot en tid av konsolidering, konstaterar nya Vikingchefen

INTER VJU diplomekonom Christer M örn. Det betyder ingalunda stagnation, men en återhållsam expansion.

e Årets första fyra månader visar stigande trafiksiffror. Så det bär alltjämt uppåt med god fart.

e Typiskt är att fastlandet, det sk ”riket” visar en snabbare uppgång än trafiken mellan Mariehamn och Kapellskär. Samtidigt konstaterar Vikingchefen även ett stigande tyskt intress för Skandinavien och därmed Åland, men vill inte ta ställning till vilka eventuella slutsatser de åländska färjrederierna kunde dr av detta.

Christer Mörn är född i Kristinestad, av åländska föräldrar. Far, rektor Paul Mörn, är bördig från Saltvik, mor Birgit Mörn från Sund. Den nya Vikingchefen har alltså på sätt och vis återvänt hem.

Forum 8/1973

Student från Kristinestads svenska samlyceum 1960, diplomekonom från handelshögskolan vid Åbo akademi. Gift, fru Benita, född Bergkvist, kommer från Skaftung, som numera

Vänd 7

Familjen Mörn samlad 1 Vikingchefens tjänstebostad vid Norragatan.

hör till Stor-Kristinestad. Den åländska-österbottniska alliansen har hittills gett som resultat två flickor, Katarina, 7 och Camilla, 4 år.

Efter en kort sejour hos United Owners i Helsingfors och ett år på Siljarederiet i Åbo — där han hade hand om reklamfrågor — anställdes Christer Mörn av Finnlines som rederiets representant i Lybeck 1966. Här byggde han upp Finnlines marknadsföringsorganisation. Marknadsföringen på Tyskland hade hittills skötts av en tysk agent.

För ett par år sen intensiverades samtalen mellan Finnlines, FÅA och Silja Line om åstadkommande av en gemensam marknadsföring på den tyskspråkiga marknaden för undvikande av dubbeltäckning. Resultatet av samtalen blev Finnlandsschiffe GmbH med Christer Mörn som VD. Marknadsföringsföretaget grundades i oktober i fjol.

Sju år förflöt i Lybeck, familjen, särskilt barnen hann rota sig. Katarina var bara 9 månader vid överflyttningen till Lybeck, Camilla är född på tysk botten. Lekspråk och skolspråk — Katarina hann gå ett par år i folkskola i Lybeck — var tyska.

Där gällde det att hålla fast vid svenska som hemspråk, i Mariehamn blir det rakt tvärtom. För att barnen inte skall glömma sin tyska gäller det att komma ihåg att tala tyska hemma.

Tyskarna lätta att begeistra

Om sina erfarenheter från Lybecktiden, säger Christer Mörn såhär — Den tyskspråkiga marknaden reagerar långsamt. Det som man gör i dag, ger resultat kanske först om tre år. Detta gäller alla branscher. Men när man väl är inne i marknaden, så är tysken lojal och lätt att begeistra.

Den nya Vikingchefen är hittills den enda finländaren med utomskandinavisk erfarenhet i färjbranschen på passagerarsidan, Han har gjort en undersökning av bilfärjtrafiken mellan Finland och Tyskland, som utgör hans ekon kand -arbete. I det avseendet torde han också vara unik i branschen.

När man vet, att det finns ett omvittnat vaknande intresse för Åland på den tyska fritidsmarknaden, att Vikinglinjen har etablerat sig på Åbo-Stockholm och åländska Birka Line på Helsingfors—Stockholm (och Leningrad), och ställer detta mot bakgrunden av att den nya Vikingchefen har färska och positiva erfarenheter av den tyska marknaden, så kan man inte undgå frågan: är en etablering på kontinenten aktuell, tänkbar, möjlig?

Hr Mörn vill inte ta ställning till frågan, men noterar ändå 83

Fr v fru Benita, Katarina, 7, Camilla 4, och chefen själv.

att intresset för Skandinavien är starkt stigande i Tyskland, och att tyskarna liksom folk i allmänhet attraheras av öar. Island är t ex på kommande i Tyskland.

— Det finns utan tvekan marknadsmöjligheter på Tyskland, säger han.

Konsoliderin — Men Vikinglinjen har nu en period av konsolidering framför sig, samtidigt som en återhållsam expansion säkert är att vänta. Den fortsatta expansionen illustreras av att antalet passagerare ökade med mera än 10 procent under årets första månader. Den relativt snabbare ökningen i trafiken till och från ”riket” håller i sig.

Åland har högt fritidsvärde

I den åländska offentliga debatten har färjrederierna och turistnäringen fått utstå en del kritik. Vikingchefen vill inte gå närmare in på den, men påpekar stillsamt, att Vikinglinjen i år betalar omkring 30 miljoner mark till personalen ombord på färjorna. En stor del av denna — särskilt befälet både i maskin och på däck — är åländsk. Så även om färjtrafiken enligt endel personers åsikt har sina avigsidor för det åländska samhället, så kan det inte frånkännas en avsevärd ekonomisk betydelse.

Christer Mörn tror inte heller att turismen och färjtrafiken står och faller med gränshandeln. Åland har ett högt fritidsvärde, säger han.

Han är motståndare till den planerade turistavgiften av principiella skäl.

— Att reglera näringslivet punktuellt strider mot objektivitetsprincipen, säger han.

Marknadsföringen decentraliseras

Vikinglinjen har växt sig så stor, att den inte går att manövrera enbart från Mariehamn. Marknadsföringen på Sverige har redan koncentrerats till Stockholm. Nu överflyttas ledningen av marknadsföringen på Finland till Helsingfors.

— I Mariehamn behåller vi säljplanering och reklam som stabsfunktioner.

Vikinglinjens ”huvudstad” förblir alltjämt Mariehamn, men stödjepunkten i Helsingfors kommer att byggas ut med både kontor och utvidgad försäljning.

Detta betyder egentligen bara, att Vikinglinjen accepterar sin roll som en av de stora i den finländska färjbranschen. maj

Forum 8/1973

Utgiven i Forum nr 1973-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."