Utgiven i Forum nr 1973-08

Protein ur sulfitavlut

Forum 1973-08, sida 31-32, 04.05.1973

Pekilo-processen:

Protein ur sulfitavlut

Proteinhaltigt foder kan man nu i Finland framställa ur sulfitavlut. Den s k Pekilo-processen, patensökt i flera länder, ger ett billigt, gräddfärgat, nästan lukt- och smakfritt protein som lämpar sig mycket bra för utfordring av husdjur. Processen har dessutom en miljövårdande effekt.

« Pekllo-proteinet är resultatet av den forskning som utförts vid Centrallaboratorlum Ab och som har lett till utveckling av Pekilo-processen för kontinuerlig odling av mikrosvampar. Undersökningarna ledde fram till en konkurrensduglig metod för framställning av protein ur kolhydrathaltiga lösningar, i synnerhet sulfltavlut.

« Undersökningarna finansierades av handels- och industriministeriet och av SITU-gruppen, som är sammansatt av följande företag: A Ahlström Oy, Kajaani Oy, Kemi Oy, Kymmene Aktiebolag, Oy Nokia Ab, GA Serlachius Oy, Orion Yhtymä Oy och Yhtyneet Paperitehtaat Oy. SITU-gruppen äger processens marknadsföringsrättigheter.

Sulfitavlutens torrsubstans består till ca en tredjedel av monosackarider, polysackarider, kolhydratderivat och ättiksyra, vilka alla utnyttjas i Pekiloprocessen, Eftersom dessa substanser är betydande vattendragsförorenare är Pekilo-processen således förmånlig också bedömd ur miljövårdssynpunkt.

Pekilo-processen kan förutom avlutar från sura kalciumbisulfickok även utnyttja avlutar från ammonium-, natrium- och magnesiumprocesser, förutsatt att koken utförts så att avlatarnas kolhydrathalt är tillräckligt hög. Också kolhydrathaltiga lantbruksprodukter och sockerindustrins biprodukter kan användas som råmaterial.

Det första forskningsskedet bestod av en selektiv undersökning

Forum 8/1973

PEKIL Å-CONTINUOUS PROCESS 1000 I — NA CONFINVOUS PROCESS 1001 —A-CONTINUDUS PROCESS. 14 I

BIOLOGICAL AND CHEMICAL SELECTION INCBÅTCH PRÖTESS 3000 L JATCH PROCESS 100 1 ‘BATCH PROCESS 0.5 i (SHAKE FLASKS) 3200 Ö ETRI DISHE <— NUMBER OF MICRO-ORGANISMS —

Fig 1. Selektiv undersökning av mikro-organlsmer.

av 300 utvalda mikro-organismer (fig 1). Vid denna undersökning observerades tekniskt sett viktiga faktorer, såsom mikro-organismens tillväxthastighet, filtrerbarhet, smak och lukt. Samtidigt utfördes på universitetets institution för näringskemi under prof Koivistoinens ledning djurförsök med råttor för att utreda produkternas akuta toxicitet. Tillverkningsskalan ökades gradvis från 0,5 1 till 3 000 1. I det senare skedet gjordes under en längre tid ytterligare djurförsök för utrönande av produkternas toxicitet och biologiska värde, Med de arter som befunnits bäst utvecklades därpå e kontinuerligt arbetande aerob fermenteringsprocess, Pekilo- processen. Vänd!

H

SPENT PRESULFITE TREATLIQUOR | MENT FERMEN - SEPARATION MECHANICAL CHEMICALS TATION | MM LL AND (OM DEWATERING WASHING AND DRYING | RECOVERY : PEKILO AIR OF SPENT LIGUOR PROTEIN |

Fig 2: Pekilo protein processen.

Pekilo-processen (fig 2) ger flercelligt protein och har därför vissa fördelar framom andra metoder som går ut på att framställa encelligt protein. Vid Pekilo-processen isoleras produkten ur närlösningen genom enkel filtrering. Dyra separatorer be " hövs inte. Behovet av tvättvatten är. lågt, och filterkakan ka lätt avvattnas ytterligare på mekanisk väg. Efterbehandlingen fordrar således inte indunstning av stora vattenmängder såsom fallet är vid framställning av Torula jäst. Apparaturinvesteringar och energibehov för efterbehandlingen är därför låga. Pekilo-proteinet är gräddfärgat och nästan utan smak och lukt. Produkten är också i sig själv smaklig för kreatur. Den kan lätt överföras i önskad form, som granulat eller mjöl. Pekilo-produkten innehåller 57—63 “/+4 protein och rikligt av B-vitaminer. På grund av den låga fetthalten, 1—2 9/o, har Pekilo-proteinet god lagringsbeständighet. Pekilo-produkten är avsedd som proteinkälla för kteatursfoder. Vid lantbrukets forskningscentral har under prof L a m pilas ledning atförts vidsträckta djurförsök med Pekilo-protein.

Utfodringsförsök med Peklio-protein

Utöver den normala grundfoderkomponenten fick försöksdjuren erforderlig vitaminmängd. Proteinkällan ersattes delvis eller helt med Pekilo-protein, såsom av fig 3—7 framgår. Antalet försöksdjur var följande: — svin: 4 grupper; sammanlagt 96 djur — kycklingar: 4 grupper, sammanlagt 360 djur — värphöns: 5 grupper, sammanlagt 192 djur — kalvar: 3 grupper, sammanlagt 27 dju 20

PRSTEM SuppLEmEMTS 153 FÖR EM ÅG Sör rem Sr .

ao 800.

1200

PROTEIN SUPPLEMENYS (16) LK PEKIL — 6 o = x 3o- =3 + = . , Days 2 sa 100 DAYS Fig 3. Utfodringsförsök med Fig 4. Utfodringsförsök med kycksvin. lingar. 3I “WEIGHT, ko

Live Av fig 3—5 framgår, at mjölkpulver eller fiskmjöl helt eller delvis kan ersättas med Pekilo-protein utan att djurens växt försämras. Djurens kött och inre organ undersöktes på Statens veterinär i 100 sol medicinska anstalt. Köttets a kvalitet var god, och inga par tologiska förändringar konstaterades. ol el sh PROTEIN SUPPLÉMENTS (2), sy FEKLO rna) ögleo Famn oc H =S? mm» = 8 hm 20r 1 1 t öv 50. 20 DAYS

Fig 5. Utfodringstörsök med kalvar.

r f LAYING, & LAYING, 109; 100. « 43 4 a Nn

ME NAD NE i « + 2 40 PROTEIN SUPPLEMENIS 136) | PROTEIN SUPPLEMENTS Län) FEN MEAL PEKLO TORULA i FIS) HEAL PERNO TORULA =3S3 . I ==3S” « 3 2 3: 1 or =! 3 | Ä i N dt a a [] ss ul 180 200 CJ so 100 150 200: BAYS bars Fig 6. Uttodringsförsök med värp- = Fig 7. Utfodringsförsök med värp- .

höns. höns.

Av fig 6—7 framgår, att av det fiskmjöl som använts vid utfodring av höns åtminstone hälften kan ersättas med ‘Pekiloprotein utan väsentlig inverkan på värpningsresultaten. Diagrammets 100 9/9 innebär att hönan värper ett 57 ‘g ägg per dag. Pekilo-proteinets inverkan på ruvning av hönsägg har också uridersökts. Värphöns utfodrades med foder, väri proteinkällan bestod av fiskmjöl delvis eller helt ersatt av Pekiloeller Torula-protein.’

Av fig 8 framgår att minst PROTEIN SUPPLEMENTS (1 Fl MEAL 100 80 PekIL 2 om a hälften av fiskmjölet kan er Moe sättas med Pekilo -utan att ruvningsresultatet försämras. Om fiskmjölet helt ersattes av Torula gav endast vartannat ägg levande kycklingar (fig 8).

4 | TORULA o 5. 5 pv

Fig 8. Ruvningsförsök.

Framställningsmetoden för Pekilo-protein har beviljats patent i Finland (1). Patent har också sökts i ett flertal andra länder. Pekilo-proteinet har officiellt godkänts som kreatursfoder i Finland. Yhtyneet Paperitehtaat Oy har beslutat bygga en Pekiloproteinfabrik med en årlig produktion på 10 000 ton. 1) Oy Keskuslaboratorio—Centrallaboratorium Ab — Kaj G Forss, G Otto Gadd, Ralf O Lindell, Harry W Williamson: Förfarande för kontinuerlig framställning av såsom näringsmedel eller för teknisk användning avsedda proteinhaltiga ämnen genom odling av mycelbildande mikrosvampar. Patent 44366.

Forum 8/1973

Utgiven i Forum nr 1973-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."