Utgiven i Forum nr 1998-01

Med rötter i sammanslagningar

av Fredrik Nars Forum 1998-01, sida 16-17, 29.01.1998

Taggar: Teman: forum

ILL FORUM

Med rötter i sammanslagningar

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK FÖDDES I JANUARI 1968 SOM ETT RESULTAT AV EN SAMMASLAGNING AV FYRA TIDSKRIFTER.

et är klart att vi käny) 9 ner oss knäsvaga, när vi presenterar vårt första nummer för läsarna. Forum fö ekonomi och teknik är ett vågspel”, skriver chefredaktör Holger Ström i Forums första nummer i januari 1968. Sedan dess har det blivit många liknande situationer eftersom s3.g.s. varje chefredaktör har förnyat tidskriften på sitt eget sätt. Tidskrifter förnyas med jämna mellanrum, ofta i samband med chefredaktörsbyten. Det vittnar nedanstående kavalkad av Forum-pärmar om. Den senaste förnyelsen skedde 1996.

En storsatsning 1968

Forum för ekonomi och teknik är en produkt av flera tidskriftssammanslagningar. De stiftande medlemmarna av den dåvarande utgivaren Förlagsföreningen Forum var åtta svenskspråkiga organisationer för ekonomiskt och tekniskt utbildade. Dess utgav fyra tidskrifter - Tekniskt Forum, Affärsekonomisk revy, Teknikervärlden och Byggaren. De slogs ihop till Forum för ekonomi och teknik, som fick en totalupplaga på hela 8 725 exemplar. Dessa tidskrifter var organisationstidskrifter med en hel del utrymme för organisationernas interna verksamhet. Grundandet av Forum var en storsatsning från organisationernas sida: de var villiga att ge upp sina organisationstidskrifter och skapa en självständig ekonomisk-teknisk facktidskrift.

I första numret finns en intervju med dåvarande handelsminister Olavi Salonen och en paneldebatt med bland annat f.d. chefen för Finlands Bank Klaus Waris, Erik Törnqvist och Björn Immonen (vars son Henrik råkar ha en insändare i detta nummer på s. 541). Paneldebatten var titulerad “Har vi sett botten på konjunktursvackan?’, vilket vittnar om de kärva tiderna kring Forums födelse. I samma nummer startade ”Företagspulsen’,en kolumn i vilken en anonym skribent analyserade företags bok 16-199 slut, något som väckte mycket förargelse bland företagen eftersom de inte var villiga att uppge tillräcklig information. I november 1968 var ‘Företagspulsen’ tvungen att uppge sin identitet, det visade sig vara ingen annan än John Sundgren, en bekant skribent från Tekniskt Forum.

Att Forum var fråga om en storsatsning illustreras av personintervjuerna under det första året: Valmet-chefen Olavi J. Mattila, Fiskars VVD Bror Wahlroos, handelsminister Grels Teir, HelvarVD:n Dieter Aminoff, VD för Sanoma Oy Aatos Erkko. kommerserådet Emil Höglund (vars porträtt ni hittar i detta nummer på s. 41), handelspolitiska chefen Tankmar Horn, Nokia-chefen Björn Westerlund och Kone-VD:n Pekka Herlin

Forum för ekonomi och teknik påminde mest om Tekniskt Forum, som varit en facklig tidskrift med samma format och utgivningsfrekvens som Forum kom att ha: 20 gånger i året. Detta har kanske sin förklaring i att chefredaktören för Tekniskt Forum, Holge 1250 (1968-69)

Holger Ström 10 000 | | 7500 | I

Harry Myrberg (1969-72)

Mats Kockberg (1978-80 inger Jägerhorn (1972-78)

Ström, även blev Forums chefredaktör. Ifall Forums födelsedatum skulle räknas från grundandet av Tekniskt Forum så skulle Forum idag fylla 118 år. Tekniska Föreningens i Finland För handlingar - som tidskriften då hette - grundades 1880.

Redan 1969 dyker det upp några roliga tecknade gubbar i spalterna på Forum tecknade av Forums mest trogna medarbetare Bosse Österberg. Han levererar än idag sina snudd på genialiska teckningar och kan konsten att illustera den mest abstrakta artikel.

Mercator kommer med

Den kanske kändaste förfadern till Forum, affärstidskriften Mercator, (grundad 1906) fusionerades inte från början med Forum. Den kom med 1971, först som en avdelning i Forum, senare helt inkorporerad i tidskriften. Mercators index, som var ett månadsindex över produktionen i Finland inom fem sektorer och uträknades av professorn i nationalekonomi Gösta Mickwitz, levde kvar i tidskriften långt

FORUM NR 1/98

UPP, UPP, NER, UPP

Forums upplaga och chefredaktörer 1968-9 |

Fredrik Nars (1996- )

Ragnhild Artimo (1985-95)

Thor Forsskåbl (1980-81)

Håkan Nyland (1981-85 in på 80-talet. Mercators index lades ner p.g.a. att samma information bearbetades på Statistikcentralen, men Mercators index hade länge varit en ledande indikator på konjunkturutvecklingen. Ett dylikt index kan vara en stor tillgång för en facktidskrift tankarna går till Veckans Affärers VAaktieindex eller Dow Jones-bolagets (utgivare av Wall Street Journal) Dow Jones-index, världens mest citerade aktieindex. Idag utför Forum två gånger i året en konjunkturundersökning ”Prognos-Forum’,som visserligen skiljer sig avsevärt från Mercators index.

Under åren passerade chefredaktörerna revy (se ovan). Alla kom med nya och kreativa idéer. En nuvarande chefredaktör som bläddrar igenom gamla nummer kan bara lakoniskt konstatera att det mesta gjorts förut och de flesta rubrikerna skrivits flera gånger om. Eller vad sägs om Håkan Nylund ingress från 1986: ”Mobiltelefonin är en av de heta högteknologiska branscherna just nu”. Eller Mats Kockberg som 1979 frågar sig: ”Blir börsboomen permanent”.

Tunga år Företagshistoriker har en tendens att bara föra fram de vackra ögonblicken - så ej i denna korta historiska översikt. Forum har upplevt två ekonomiskt kärva tillfällen då situationen krävt att man skjutit till extra kapital. Den första gången 1983 hade Forums ekonomi försvagats i efterdyningarna av den andra oljekrisen och p.g.a. personbyten i annonsförsäljning. Efter att svackan avklarats beslöt man att tidskriften borde få en stark ägare som kunde stöda tidskriften. Då grundades Forums nuvarande förlag, Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik, i vilket Hufvudstadsbladet blev majoritetsägare med 60 procent av aktierna, medan föreningarna genom den gamla utgivaren Förlagsföreningen Forum, ägde 40 procent av aktierna. Då slöt sig en cirkel eftersom Mercator ägts av Hufvudstadsbladets tidigare ägare Amos Anderson. Den andra gången försvagades Forums ekonomi 1991 p.g.a. misslyckade val i annonsförsäljningsfunktionen, vilket drastiskt minskade annonsförsäljningen på en i övrigt mycket tung annonsmarknad i recessions-Finland. Mången hade redan korkat Forums gravöl - men i grevens stund beslöt Konstsamfundet (som äger Hufvudstadsbladef) med flankstöd av ingenjörs och ekonomföreningarna att tillskjuta det behövliga kapitalet, varefter annonsförsäljningen reorganiserades. Sedan dess är Konstsamfundet Forums största ägare.

Idag kan detta beslut ses som det enda rätta - sedan dess har Forum varit självbärande och tidskriften har 1998 gjort överskott motsvarande förlusterna i början av 90-talet. På samma sätt har den sjunkande upplagan vänts mot en stigande - visserligen i takt med förbättrade konjunkturer i landet överlag.

Framtiden då? I en situation där allt flera företag glömmer riksgränser och deklarerar Norden som sin hemmamarknad ter sig en ekonomisk-teknisk tidskrift i Finland på ett nordiskt språk inte som ett vågspel. Tvärtom - det skapar nya möjligheter för en tidskrift som har sina rötter i organisationstidskrifter, men vars ägare varit såpass framsynta att de insett att en självständig tidskrift har bättre förutsättningar att vara ett livkraftigt språkrör för en bred publik än en organisationstidskrift. & Fredrik Nars

Utgiven i Forum nr 1998-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."