Metalljubiileum i allvarets tecken

Forum 1978-17, sida 17, 08.11.1978

Taggar: Personer: Tor Stolpe Teman: metallindustrin

onalekonomiskt vikti

Leveranserna beräknas komma igång i februari — på rekordtid, om man beaktar att fabrikens byggnadsarbeten inleddes i juni detta år. Platschef för Siikais-fabriken är Herman Pesonen. Det blir ”hans tredje kalkstensmjölfabrik” inom bolaget.

— Enhetens personal kommer att uppgå till ett tjugotal, berättar han. — Indirekt kommer kalkfabriken ju att sysselsätta kännbart flera genom transporter, utspridning o 3 v.

Herman Pesonen tror nog att produktionskapaciteten skall visa sig vara lagom. Till en början är det troligt att man kommer att köra tre skift vid kalkkvarnen, genom att högsäsongen står för dörren.

Konsumentnära, miljövänli — Den nya fabriken kommer att bli ekonomisk för konsumenterna, genom att transportkostnaderna skärs ner då produktionen sker närmare förbrukarna, konstaterar produktchef Wikström. — Partek letar också kontinuerligt efter nya fyndigheter, dels för att kalkbrotten ju inte är eviga, och dels för att effektivare kunna betjäna kunderna. Fö förts på sid 21

Partek har investerat. 15 :-miljoner mark i den nya kalkfabriken/ 1 Sukais.’ Kalkkvarnens’ timkapacitet är ca 40 ton. Graden av: inhemskt :arbete är över 90 procent:

Metalljubileum allvarets tecken

Metallindustrins produktion har elvafaldigats på fyrtio år samtidigt som branschens personal har ökat i en takt som motsvarar ca 4 procents årstillväxt.

Före kriget utgjorde metallprodukterna endast 4 procent av hela exporten — idag utgör de ungefär en tredjedel Det är en aktningsvärd utveckling.

y” Metallindustrins Arbetsgivareförbund och Metallindustrins Centralförbund arrangerade senaste vecka i Helsingfors ett seminarium kring temat ”Metallindustrin på tröskeln till 1980-talet” i anslutning till de båda förbundens jubileum — arbetsgivareförbundet fyller 75 år och centralförbundet 60.

Ett jubileum stämmer alltid till eftertanke, återblickar på de resultat som nåtts. Ännu viktigare är att se framåt — hurudan strategi behövs för nästa decennium — Vår industris relativt sett lilla format kan och bör vändas till en fördel, framhöll Tor Stolpe, ordförande för Metallindustrins Arbetsgi FORUM 17/7 vareförbund och VD för Oy Wärtsilä Ab. — Det ger företagen möjlighet att reagera snabbt på förändringar. Produktpolitiken borde av allt att döma inriktas på relativt smala marknadssegment med ”know-howintensiva” produkter — vilket förutsätter omfattande marknader, med andra ord ökad internationalisering. Internationell konkurrenskraft är bästa garantin för bibehållen sysselsättning — och på lång sikt för förbättrad sysselsättning.

Magister Stolpe framhöll att allt vidare kretsar nu är villiga att erkänna, att näringslivet och företagarna under detta decennium fått en alltför tung börda att bära speciellt i form av sociala kostnader.

Tor Stolpe, ordförande för Metallindustrins Arbetsgivareförbund.

— I början av 70-talet var metallindustrins lönekostnader per timme 6,53 mk, senaste år var siffran 24,71 mk — en fyrfaldig ökning på sju år. Arbetskraftens pris har under de senaste tjugo åren stigit mera än två gånger prisen på maskiner och anläggningar, ett faktum som bör beaktas vid uppläggningen av de närmaste årens inkomstpolitik. Risken finns för att vi driver in i en situation där den traditionella klyftan mellan rika och fattiga minskar, och ersätts av klyftan mellan dem som har arbete och dem som går arbetslösa — en mycket farlig klyfta, konstaterade Tor Stolpe.

Se också Synvinkeln, sidan 7.

17

Utgiven i Forum nr 1978-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."