Utgiven i Forum nr 1977-13

Miljontals dollar cirkulerar i bruna kuver

av Thor Forsskåhl Forum 1977-13, sida 21, 14.09.1977

Taggar: Teman: företag

Miljontals dollar cirkulerar i bruna kuvert

Under de senaste åren har företagens moral och företagsledarnas beteende och etiska uppfattningar rönt en stor uppmärksamhet i massmedia. Anledningen till detta är att omfattande mutskandaler, korruption och politisk verksamhet som företagen engagerat sig i, uppdagats. Som följd av dessa avslöjanden har regeringar skakats, företagsledare blivit avskedade och allmänhetens misstro och cyniska inställnin till affärslivet ökat.

=» De mest dramatiska och kända exemplen på företagens politiska engagemang är ITT:s i Chile, oljebolagens — de sju systrarna — i olika Arabstater samt olika former av ekonomiskt understöd som en rad företag givit mera eller mindre i hemlighet åt politiska partier och kandidater i Förenta Staterna. Den sista formen av verksamhet förekommer också i Finland, vilket skatteverket uppdagade för några år sedan och det hela fick en intensiv, men ganska kortlivad publicitet, utan någon ordentlig efterföljande allmän diskussion som kunde ha dragit upp normer och gränser för företagens framtida handlande i dylika sammanhang. Utan att ha ställning till de uppdagade fallen och deras natur bör det dock konstateras att enligt strafflagen (SL 16:13) är det förbjudet att åt tjänsteman ge muta eller annan otillbörlig belöning. I USA där dylika frågor diskuterats mycket mera och öppnare än hos oss och i Europa överhuvudtaget har det succesivt vuxit fram en stark reaktion mot politisk korruption såväl i hemlandet som utomlands både inom företagen och bland den stora allmänheten. Man har också diskuterat möjligheterna till en lagstiftning som skulle göra ett dylikt förfarande illegalt utomlands, även om den lokala lagstiftningen inte direkt skulle förbjuda det. Många företag har också utarbetat regler för hur deras anställda skall bete sig i dylika frågor samt skärpt den interna revisionen för att snabbt uppdaga om dylikt förekommer.

FORUM 13/77

Miljontals dollar cirkulerar

Trots allt är dock de direkt politiska motiven och engagemangen relativt sett ganska betydelslösa om man jämför dem med den korruption som förekommer när det gäller att göra affärer och som berör både politiker, tjänstemän och köpare eller beställare. Den onekligen största mutskandalen som kommit i dagen under de senaste åren är den amerikanska flygplanstillverkaren Lockheeds operationer i främst Japan, Holland och Italien, men också i mindre utsträckning i en rad andra länder.

Som ett resultat av dessa avslöjanden avgick prins Bernhard av Holland från alla sina offentliga poster, och Japans premiärminister Kakuei Tanaka har ställts inför rätta. Lockheeds chef Daniel J Haughton fick också gå. Beloppen som cirkulerar i dylika sammanhang varierar stort och beroende på affärens storlek.

Det kan röra sig om miljontals dol lar som i Japan och Italien, men s är ju också flygplanen dyrbara. Totalt beräknas Lockheed ha betalat 22 miljoner dollar. Veckans affärer, (23/6 -77) rubricerar en artikel om ”dirty business”: ”Internationell mutpraxis: Smörjningen kostar fyra procent”, Ingenjör Seppo Lassinpelto kommer på basen av sina förfrågningar om finska uppfattningar till följande slutsats: ”Den maximala korruptionen är under 10 9/9 om affärens värde understiger 10.000 mark och under 1"/) om värdet överstiger 100.000 mark.”

EN MAN 1 MIN STÄLLNING MAN INTE LOCKAS AV ERA MUTOR!

Pengarna i trälådor

Floran av mutmetoderna är brokig. Det kan vara gåvor, som resor eller man tar hand om olika former av kostnader och då är det ofta ganska lätt att bokföra dem på expenskontot. Mindre penningbelopp ges vanligen direkt i sk bruna kuvert. Är det större belopp så ges de sällan direkt utan går genom mellanhänder. Konto i en schweizisk bank är också ett populärt förfarande och Phillips Petroleum Co gick så långt ’ att det grundade två bolag i Schweiz för att sköta sina utbetalningar. Yoshimo Kodama som var inblandad i den japanska Lockheed-affären fick en del av de 7 miljoner dollar som utbetalades åt honom förpackade i stora trälådor, men vanligen är mån mera sofistikerad som sagt.

Envar tar sitt

Mycket vanligt är också att mellanhanden som sköter om utbetalningarna också får en del själv, ibland hela beloppet. Då betecknas beloppet som kommision eller är en ersättning för sk. konsulttjänster. En av de bäst kända förmedlarna av för köp är Adnan Khashoggi från Saudi-Arabien. Han fick 45 miljoner dollar för en planförsäljning ’ som har förmedlade för Northrop. Han är ju också känd i Finland och man får anta att han blivit ersatt för sina tjänster på ett eller annat sätt, även om det inte framkonamit. Mest har det varit dimridå och PR jippo kring hans person och besök. forts på sid 2 21

Utgiven i Forum nr 1977-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."