Utgiven i Forum nr 2016-08

Mot en bättre finansmarknad?

av Anders Löflund Forum 2016-08, sida 22, 29.09.2016

Taggar: Teman: finansmarknader

Anders Löflund är professor i finansiell ekonomi vid Hanken i Helsingfors.

Mot en bättre finansmarknad”

En välfungerande finansmarknad styr kapital effektivt från sektorer med finans överskott till sektorer med underskott. Finansmarknaden erbjuder ett pålitligt och effektivt betalsystem samt förmedlar produktivitetsinformation via värdepapperspriser och avslöjar kvaliteten av resursallokering och -hantering. Marknaden möjliggör också en effektiv riskallokering.

Samhällsmaskinerl. Marknadsmekanismen med sina etablerade institutioner och reglering har utvecklats över en lång id för att hantera grundläggande ”mänskliga koordineringsproblem” såsom existensen av asymmetrisk information mellan köpare och säljare (garantering av rättvis och pålit ig marknad för bägge parter); moralisk risk (risktagning där konsekvenserna bärs av någon annan — som i värsta fall leder ill systemrisk); snedvridet urval (som resultat av asymmerisk information erbjuds alltför låga priser för till och med högklassiga produkter vilket kan tvinga säljare av dessa produkter att dra sig ur marknaden vilket i sin tur leder till försämrad produktkvalitet och eventuellt ett marknadsmisslyckande) och huvudman -agent-problem (användaren av kapital, agenten, har inte tillräckliga personliga incitament att leda verksamhet så effektivt som kapitalägaren önskar).

Brytningsfas. Konkurrenseni den fria marknadsmekanismen samt lagstiftningen, och dess effektiva upprätthållande, löser en stor del av problemen men speciell myndighetsreglering har därtill ofta införts för att försöka hindra missbruk och för att skydda konsumenter.

Finansmarknaden befinner sigidagienstarkinnovationsfas. Så kallade FinTech-bolag utnyttjar digital datateknik och -nätverk för att erbjuda innovativa, smidiga och kostnadseffektiva lösningar. FinTechs, finansteknikbolag, utmanar eller kompletterar traditionella banktjänster bland annat inom betalningstrafik, låneförmedling och finansiering (internet/mobila lån, peer-to-peer lån, gruppfinansiering och så vidare), automatiserad portföljförvaltning, ‘sociala” placeringar, algoritmbaserad handel med mera Även helt nya tjänster lanseras, såsom virtuell valutatrading i form av ett mobilspel med verkliga realtidskurser. Varje Fintech-bolag fokuserar på den egna expertisen så att verksamheten kan förbli enkel och transparent jämfört med en traditionell bank.

Generationsklyfta. Den yngre konsumentgenerationen kan också betrakta affärer via internet som det naturligaste,

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 38201 enklaste, billigaste, och kanske rentav roligaste sättet att sköta penningaffärer. Konsumenterna vinner eftersom den ökade konkurrensen mellan finanstjänsteproducenter sänker priserna på service. Fler kunder än tidigare får tillgång till finanstjänster när de - för de stora bankerna tidigare olönsamma —- småkunderna också förmedlas lån (’ mikrolån”) eller deltar i sparande.

Förstås inleddes digitaliseringen av banktjänster redan långt före FinTechs, bland annat via värdepapperisering (”securitization” — där krediter omvandlas till nya värdepapper) och elektroniska betalningstjänster och bankkonton.

Till exempel fondandelar och ETFs (Exchange Traded Funds, börshandlade fonder) har lätt kunnat köpas via elektroniska portaler redan i åratal medan den finska betalningstrafiken länge har fungerat elektroniskt och är så gott som papperslös i dag.

Användaren I centrum. Etablerade banker har svarat på utmaningen och börjat sin egen konversion mot en digital bank. De samarbetar i många fall med valda FinTechs. FinTech-bolag kan använda avancerade algoritmer med omfattande och varierande elektroniska data (“big data”) för att betygssätta låntagarens kreditrisk, vilket kan vara noggrannare än traditionella intervjuer och enkäter. Tidigare separata banktjänster samlas i lättanvända mobila appar som konsumenten verkar preferera för sina bankärenden framom bordsdatorer. Användarerfarenheten blir en viktig framgångsfaktor även inom finans.

Förutom produktivitets- och effektivitetsförbättringar inom finansindustrin finns vissa orosmoment i utvecklingen: hurlyckas finansinspektionen övervaka den stora volymen av internetbaserade spelare som ofta inte ens har fysiskt fotfäste i ett land? Hur vet kunderna vilka tjänsteproducenter man kan lita på? Hurdana garantier för återbetalning finns det när någonting går snett? Vad händer med kundens bankkonton eller icke-traditionella placeringar ifall FinTech-tjänsteproducenten råkar i betalningssvårigheter eller går i konkurs? Bedömning av motpartsrisk kommer att bli allt viktigare och industrin betydligt mer fragmenterad. För att vinna trovärdighet och därmed växa sig tillräckligt stora måste FinTechs uppfylla omfattande regleringskrav som dessutom kan variera från land till land. Därför är samarbete mellan myndigheterna och FinTechs önskvärt för båda parterna.

Den pågående digitaliseringen innebär alltså spännande tider för finansbranschen. Vi har alla mycket att vinna om innovationsvågen driver fram gynnsam branschutveckling som också bättre kan stöda ekonomisk tillväxt. m

Utgiven i Forum nr 2016-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."