Politisk matematik inom biodrivmedel

av Torsten Fagerholm Forum 2016-08, sida 07, 29.09.2016

Taggar: Personer: Carl Haglund

Politisk matematik inom biodrivmedel

Carl Haglund lämnade riksdagen för att bli europeisk strategichef och vice verkställand direktör för den kinesiska biobränslekoncernen Sunshine aidi New Energy Group.

Har du börjat studera mandarin nte utöver artighetsfraser. Min arbetsbild är bred och det gäller att prioritera. Jag knyter kontakter på teknik- och investeringssidan samt analyserar lagstiftningsmiljön. Jag har märkt kulturskillnader inom affärslivet: en del som framstår som komplicerat eller krävande i den europeiska affärskulturen upplevs som lätt och enkelt i Kina, och vice versa.

Varför vill Kaidi expandera till Europa och Finland?

Det är både affärs- och miljömässigt lönsamt att hämta vårt kunnande från Kina till Europa. Politiskt har EU satt ribban högst då det gäller att fasa ut fossila bränslen. På sikt vill Kaidi utvidga verksamheten också i övriga Europa, på hemmaplan i Kina är vi stora inom bioelektricitet och vi letar efter joint ventures inom annan verksamhet med miljöförtecken.

Biobränslen är starkt beroende av politiska klimatmål och subventioner?

Faktum är att fossila bränslen är förmånliga idag, antagligen långt in i framtiden. Därför går man lagstiftningsvägen för att stävja klimatförändringen. EU-kommissionens så kallade sommarpaket tar stark ställning för en kraftig expansion av bioproducerad energi. Där är vår ambition att vara pionjärer.

Billig olja, kol och naturgas skapar utmaningar? På rent marknadsmässiga grunder kan ingen producera konkurrenskraftigt biobränsle i dag. De fossila alternativen är för billiga. Vår affärsmodell bygger på EU:s och Finlands målsättningar, at de procentuella kraven på biokomponenter i drivmedel ökar. Klimatmålen ska ses som en chans till tillväxt och nya jobb. Vi måste våga ta strategiska beslut, gå i bräschen och tarisker.

CARL HAGLUND, Europeisk strategichef och vice verkställande direktör för den kinesiska biobränslekoncernen Sunshine Kaidi New Energy Group.

Vad är er hemliga trumf - Vapo-Metsäliitto lade ner ett liknande projekt i Kemi 2014? Det kinesiska kvartalstänkandet avviker från börsens logik - ett kvartal betyder 25; år. Vi är närmare ett slutgiltigt investeringsbeslut än Vapo någonsin var. En hel del jobb återstår - vi ska räkna hem en investering på cirka en miljard euro. Vi fick nyss 88 miljoner euro stöd av EU-kommissionen. Sen 2014 har mycket hänt: Parisöverenskommelsen samt ny lagstiftnin i Bryssel och Finland. Kaidi har drivit en pilotanläggning i demo- och forskningssyfte i Kina sen 2013, nu är det logiskt att köra tekniken i industriell-kommersiell skala i Finland med rikliga skogsråvaror. Det finska regeringsprogrammet tar stark ställning för biobränslen. Vår ambition är att sätta spaden i marken vid årsskiftet och starta produktionen 2019.

Vilka är knäckfrågorna?

Vi behöver alla lov och tillstånd. Vi har redan gjort en MKB, nu pågår miljötillståndsförfarandet. Därtill ska vi hitta balansen mellan eget och främmande kapital. Dessutom bedömer vi det politiska landskapet, regeringen ska visa att den menar allvar med biobränslemålet. Hur tänker de konkretisera regeringsprogrammet, vad ä tidtabellen? De politiska signalerna är lovande men diskussioner måste ännu föras.

Det handlar om politisk matematik? Efterfrågan på biobränslen blir enorm om den planerade regleringsmiljön förverkligas under 2020-talet. Då uppstår intresse bland många producenter som ännu avvaktar och lurpassar, vilket påverkar prisbilden. Om man vill vara tidigt ute gäller det att vilja och våga göra de första investeringarna. Vi siktar på 200 000 ton biodrivmedel per år (75 procent biodiesel, 25 procent biobensin).

Räcker energiveden - i bland annat Forststyrelsens unga skogar i Lappland - till alla planerade anläggningar (Kemi, Kemijärvi, Kuopio och Äänekoski)?

Det är oerhört positivt att skogsindustrin som helhet tar ny fart. Kaidi behöver ungefär 2 miljoner kubikmeter råvara per år. Vi vill samarbeta med andra som har primärt intresse i de övriga, mer värdefulla delarna av råvaran som kan användas till fibermassa. Själva ska vi samla in biomassa som inte har speciellt högt förädlingsvärde i dagsläget: grenar, kvistar, toppar, stubbar, rötter. Tillgången till råvara är en central faktor som vi bedömer noga. Det är en logistisk fråga i vilken mån det är värt att transportera övrig råvara från exempelvis norra Sverige och områden söder om Kemi. Regionens arbetslöshetsgrad är kring 20 procent. Kaidis första investering skulle skapa 150-200 jobb på anläggningen och700 jobb totalt.

Litar ni på att biomassa framöver definieras som 100 procent förnybart och kolneutralt av EU?

Hela skogssektorn är beroende av utfallet av diskussionerna kring förnybarhetskriterier och kolsänkor. Där har Finland en oerhört viktig uppgift att driva de finländska intressena för att trygga det framtida värdet hos vårt gröna guld. Både med tanke på investeringar och befintlig verksamhet. De flesta länderna i EU har ingen skog att tala om, deras verklighet är helt annorlunda än här. Det skapar politiska utmaningar. Upplysningsarbete är nyckeln. m

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 682018

Utgiven i Forum nr 2016-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."