Utgiven i Forum nr 1992-11

MTV stärker greppet om reklampengarna

av Christian Schönberg Forum 1992-11, sida 21, 17.09.1992

Taggar: Bolag: MTV Teman: TV

sprungsland skall säkra att avtalet förblir en renodlat nordamerikansk pakt, och hindra andra länder att utnyttja Mexico som plattform för att översvämma USA-marknaden. NAFTA kommer inte heller att ändra USA:s lagar om otillbörlig konkurrens — dessa kommer även i fortsättningen att strängt övervakas i avsikt att förhindra skador åsamkade genom dumpning och subsidierad import.

Den skärpta konkurrensen kan leda till förlorade jobb. Men för första gången kommer ett amerikanskt handelsavtal att vara kopplat till en effektivt finansierad stödorganisation med uppgift att bistå dem som förlorar sina Jobb p.g.a. frihandeln med Mexico.

Presidenten tog senaste år initiativet till denna hjälp, och ett program utarbetas som bäst av kongressen, det privata näringslivet och arbetstagarorganisationerna. Det kommer att föreläggas kongressen förrän NAFTA träder i kraft.

Miljön: Handelsavtalet blir det första som inkluderar bestämmelser för skydd och förbättrande av miljön. NAFTA ger uttryck för de tre nationernas intentioner att arbeta för en hållbar utveckling, utveckla miljölagstiftningen och effektivera övervakningen och kontrollen av dessa bestämmelsers efterlevnad.

För USA:s del slår avtalet vakt om nuvarande hälso-, säkerhets- och miljöstandard genom att tillåta USA att förbjuda import av varor som inte uppfyller dessa krav. NAFTA tillåter också parterna — såväl stater som kommuner — att uppställa hårdare krav på dessa punkter för att åtgärda specifika problem. Avtalet uppmuntrar parterna att förbättra miljö- och hälsoskyddet.

Miljöpengar hotade

Redan förrän NAFTA var färdigförhandlat samarbetade respektive miljöministrar på att ta fram ett miljöprogram för gränsregionerna. Mexico har beviljat USD 460 miljoner för en treårsperiod, och USA har öronmärkt USD 241 miljoner 1993 för att rensa upp gränstrakternas floder, rena luften och få kontroll över fast avfall. Olyckligtvis har USA:s kongress skurit ner den summa president Bush anhållit om med USD 100 miljoner.

Hur mycket USA än kan göra för att rätta till gamla miljösynder och förebygga sådana i framtiden, vore det inte möjligt utan frihandelsavtalet. Endast en ekonomisk tillväxt genererad på detta sätt kan skapa de resurser som behövs för miljöskydd och miljökontroll i Mexico.

FÖRUN, 11/1992

MTYV stärker greppet om reklampengarna

Text: Christian Schönberg

TV och telefoni är lösenorden för dagen. Under pågående lågkonjunktur då egentligen ingenting fungerar normalt kan nämnda funktioner ändå visa upp en acceptabel tillväxtkurva.

eklam-TV-bolaget MTV O stärker sitt grepp om markna dens reklampengar från hösten. Den 7 oktober kör bolaget i TV 3 igång sin ”Köpkanal” eller ”Homeshopping”, vad man nu vill kalla fenomenet, enligt amerikansk förebild. I USA kör man t.o.m. med helt egna kanaler inom genren. Det finns egentligen ingenting i projektet som direkt skulle peka mot ett misslyckande. Snarare tvärtom. Teven styr alltmer våra göranden och låtanden och skapar tillsammans med den nyupptäckta Bell’ska uppfinningen, dagens snabbaste kommunikationsmedel, en oslagbar kombination.

I mitten av 80-talet tog televisionen definitivt över rollen som huvudnyhetsmedium av dagstidningarna och har ytterligare stärkt sin ställning sen dess. Ett faktum som också har bidragit till omfördelningen av marknadens begränsade reklamresurser.

Under den pågående lågkonjunkturen var det endast TV-reklamen som i fjol förmådde stärka sin position på marknaden. Såväl radion och utereklamen, som dagstidningarna och framför allt tidskrifterna känner fortfarande av den påtagliga frånvaron av invanda reklamintäkter, allt medan televisionen fortsätter sin sälla frammarsch.

All reklam i en kanal

Vid årsskiftet koncentreras all reklam till Kanal 3, från att hittills varit utspridd på de tre, till buds stående enheterna. Redan inkommande oktober visar MTV lejonklon genom att introducera den nya shopping-given. Köpkanalens sändningstider är till en början vardagar mellan kl 17.15 och 17.30 samt lördagar mellan 9 och 10. Längden på reklamsnuttarna varierar från 2 minuters korta ”katalog”-inslag till längre block på upp till 30 minuter, för mera ingående presentationer elle varugrupper. I varje reklaminslag ingår ett telefonnummer som den köpintresserade kan slå för att effektuera ett plötsligt påkommet köptvång.

MTV anslår hösten som inkörningstid för insamling av erfarenheter. Dels gäller det att slå fast den slutgiltiga sändningstiden inför år 1993 och dels bör man komma underfund vilken reklamstil som djupast och effektivast tränger in i den finska folksjälen.

I USA kör man genomgående med en aggressiv pgåpåarstil medan exempelvis tyskarna satsar mera på showbetonade inslag. Fransmännen tar för sin del helst emot en något mjukare och mera harmonisk faktareklam. MTV vill inte i vårt land prioritera någon speciell stil, eller dra skarpa gränser. Man låter kunden fritt avgöra. Däremot sticker bolaget inte under stol med att man helst ser att reklamen görs på finska för den finskspråkiga köparen och sätter därmed tummen ner för dubbade eller textade utländska inslag, Svenskan noteras av hävd inte med ett ord i diskussionen.

Konsumentskydd garanteras

MTV har ställt upp vissa normkrav för att skydda konsumenten från obehagligheter.

€ Produkter som presenteras i köpkanalen bör var testade, pålitliga och fylla de normer som krävs för att kunna saluföras i landet.

Ö Varor eller tjänster bör kunna beställas per telefon under presentationens gång.

& Konsumenten kan inte åläggas betala avgifter eller dra på sig extra besvär som går ut över de i reklamen nämnda villkoren.

2 Annonsören bör fylla alla baskrav för direktreklam samt följa konsumentmyndigheternas regler för direktförsäljning.

21

Utgiven i Forum nr 1992-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."