Utgiven i Forum nr 1986-01

Näringslivets fond

av Håkan Nylund Forum 1986-01, sida 32, 23.01.1986

Taggar: Teman: fonder

Näringslivspengar skall stärka Hankens kontakter utåt

Verksamheten inom ramen för Näringslivets fond, som skapades i samband med Svenska handelshögskolans 75-årsjubileum, har startat. Avkastningen från fonden används för att finansiera Hankens visitor-program, studia generalia för näringslivet och gästföreläsare. Idén med fonden bedöms som så lyckad att andra högskolor n kopierar den.

dén med insamlingen för Näringslivet fond skilde sig från vad som är vanlig vid högskolors — jubileumsinsamlingar. säger rektor Alf-Erik Lerviks. — Insamlingarna bedrivs vanligen för mycket generella ändamål eller för att skapa gåvoprofessurer. Syftet med Näringslivets fond är däremot att stöda kontakterna med näringslivet, forskningsinstitut, högskolor och andra vetenskapliga institutioner. Betoningen ligger på näringslivet och utländsk forskning. understryker Lerviks.

Intresse för gästspel

Rektor Alf-Erik Lerviks ser visitor-programmet som speciellt viktigt. — Avsikten med programmet är att knyta främst utländska forskare till Hanken för minst två månader. Den gästande forskaren arbetar förutom med forskning också med handledning oc undervisning inom högskolans utbildningsprogram.

Lerviks räknar med att man skall kunna ha en gästforskare varje termi — Det finns en klar marknad för visitorprogram, säger han. — Många framstående forskare nappar gärna på en chans till miljöombyte för att genomföra ett projekt eller för att t ex skriva en bok

Första gästforskare är i vår professor Dick Ramström, som kommer att leda en studieperiod i förvaltningsorganisation och myndighetsutveckling. Ramström, som är adjungerad professor vid Stockholms Universitet, arbetar också som konsult och har tidigare varit professor vid Hanken — Studia generalia-serien är mer skräddarsydd för näringslivet än motsvarande serier vanligen, säger Lerviks. — Den inleddes i december med ett seminarium kring temat “Utveckling av affärsstödjande eko Med stöd av Näringslivets fond kan rektor Alt-Erik Lerviks öppna dörrarna till Svenska handelshögskolan för utländska forskare och näringslivet.

nomisystem”, som riktade sig till de företag som donerat medel till fonden, och rönte en god uppslutning. (Se professor Bo-Göran Ekholms inlägg på sid 23). Meningen är att motsvarande seminarier skall hållas årligen. berättar Lerviks.

Näringslivet med

Gästföreläsarprogrammet är avsett för fler och kortare gästspel än visitorprogrammet. -— Inom programmet skall utländska eller inhemska forskare och företrädare för näringslivet berika det ordinarie undervisningsprogrammet, förklarar rektor Lerviks — Vi ser gärna och jobbar på att få företrädare från näringslivet med i programmet.

Vårens föreläsare kommer dock alla från den akademiska världen. Professor Gabriel Hawawini från INSEAD kommer att föreläsa om prissättning och finansiering, dr Mats Lundahl om utvecklingteori och professor Richard Whitley från Manchester Business School om företagets teori.

Verksamheten som sker inom Näringslivets fond är smidigt organiserad. Förslag till inbjudan av forskare och föreläsare kan göras av institutionerna eller högskolans lärare, tjänstemän eller studerande. Förslagen bereds bereds av en arbetsgrupp bestående av Lerviks, Ekholm och direktorn för Hankens forskningsinstitut Guje Sevön och fastställs av högskolans styrelse.

— Fonden har en årlig avkastning på ca 200 000 mk, vilket medger en något mer omfattande verksamhet än den under detta läsår, konstaterar rektor Alf-Erik Lerviks. -— Framförallt kan gästföreläsarprogrammet utökas.

Igén med Näringslivets fond har väckt intresse hos andra högskolor, och Helsingin kauppakorkeakoulu håller på med en liknande insamling i samband med sitt 75-årsjubileum Håkan Nylund 1/1986 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1986-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."