Utgiven i Forum nr 1983-20

Nästa år:1984!

av Bjarne Nyman Forum 1983-20, sida 06-07, 14.12.1983

Taggar: Personer: George Orwell Teman: bok

FRUN 20/83 20/83 FCORUN

Av Bjarne Nyman

HE Så avslutar George Orwell sin berättelse om Winston Smith, mannen som i framtidsvisionen ”1984” gör sig skyldig till det värsta brott som finns: Han ifrågasätter den rådande samhällsordningen i sitt hemland Oceanien.

Straffet blir hjärntvättning med slutresultatet att individen Winston Smith utplånas fullständigt. Han blir en massmänniska precis som alla andra i Oceanien. Han älskar partiet och dess förgrundsfigur Storebror.

George Orwell skrev boken 1984 som en varning till sin samtid och samtidigt som en maning till kamp för mänskliga värden. Orwell tyckte sig se framväxten av ett kommande totalitärt samhälle, där staten (partiet) har total kontroll över all utveckling. Individen behärskas av det allmänna, historien revideras och förfalskas för att passa regimens syften. Ett helt nytt språk ”Nyspråk” utarbetas - ett språk som omöjliggör normalt tänkande.

Historien under kontroll

Winston Smith jobbar som ”historieskrivare” i sanningsministeriet. Naturligtvis sysslar han med att förvränga historien - “”verklighetskontroll” som det kallas. I nyspråkets termer kallas fenomenet ”dubbeltänkande” och är en av de viktigaste ingredienserna i Engsoc, partiets ideologi i Oceanien.

Oceanien är altid i krig med Eurasien eller Östasien - sägs det. Winston vet inte om det är lögn eller sanning. Själv minns han tydligt att Oceanien fyra år tidigare hade legat i krig med Östasien. Nu krigade man emellertid mot Eurasien och följaktligen är historien ändrad så att Oceanien alltid har varit i krig med Eurasien.

Genom att behärska det förflutna behärskar man också framtiden, lyder pricipen bakom <historieförvanskningen.

Statsmakten i Oceanien handhas av fyra ministerier. Sanningsministeriet befattar sig med nyhetsförmedlingen (och förvrängningen av historien), fredsministeriet har hand om krigföringen, kärleksministeriet upprätthåller lag och ordning och välståndsministeriet sköter om ekonomiska angelägenheter. På nyspråk kallas minis Storebror ser dig ÅR 1984 ÄR KANSKE INTE SÅ AVLÄGSE ”Han såg upp mot det väldiga ansiktet. Fyrtio år hade det tagit honom att lära sig vad för slags leende som doldes bakom de svarta mustascherna, O, grymma, meningslösa missförstånd! O, envisa, självvalda exil från det kärleksfulla bröstet! Två gindoftande tårar trillade utmed hans näsa. Men det var precis som det skulle, kampen var slut. Han hade vunnit segern över sig själv. Han älskade Sto rebror. terierna minisann, minipax, minikär och miniväl! Ministeriernas verksamhet styrs av fyra principer, som till sin natur delvis är ”dubbeltänkta”, och därför omöjliga att förstå för den som inte är insatt i dubbeltänkandet. Priciperna är ”Storebror ser dig”, ”Krig är fred”, ”Okunnighet är styrka” och ”Frihet är slaveri”.

Inre och yttre fiender

Men för att bibehålla kontrollen i ett totalitärt samhälle behövs mer än en gemensam yttre fiende och det är en gemensam inre fiende. Den inre fienden representeras av Emmanuel Goldstein, som utmålas som Oceaniens största ideologiska skurk. Winston Smith vet inte om Goldstein verkligen existerar eller har existerat. Förmodligen har Goldstein - om han verkligen någonsin existerat — för länge sedan vaporiserats, dvs försvunnit.

Goldstein är i alla fall föremål för folkets hat, som tar sig speciellt vilda uttryck under hatminuterna och hatveckorna. Sådana arrangeras med jämna mellanrum.

Barnen i Oceanien uppfostras till spioner och deras främsta uppgift är att ange sina föräldrar för tankepolisen. Familjelivet är avskaffat liksom erotiken. Unga kvinnor är organiserade i partiets ungdomsorganisation Anti-kön.

En dag stöter Winston ihop med Julia och de gör sig skyldiga till ett av de svåraste brotten i Oceanien. D förälskar sig och känner omedelbart på sig att de är dödsdömda. Förr eller senare måste tankepolisen komma dem på spåren.

Det gör den också. En dag Winston kan konstatera att han och Julia i praktiken är döda. Konstaterandet bekräftas av telescreenen som är gömd bakom en tavla i det rum Julia och han befinner sig. Sedan räcker det inte många minuter förrän tankepolisen stormar in i rummet. Hjärntvättningen kan börja.

Många förutsägelser har realiserats

Telescreenen är en av de många tekniska landvinningar som George Orwell förutspådde i sin otäcka framtidsvision. ”Telescreenarna” är tvåvägstelevisioner som finns utplacerade överallt och de används till propaganda och till att spionera på människorna i Oceanien. Televisionerna kontrolleras av partiet. Medborgarna i Oceanien vet inte om är iakttagna eller inte och måste följaktligen uppföra sig som om de alltid befann sig under luppen. Televisionerna är dessutom försedda med sensorer som på avstånd kan registrera hjärtverksamheten hos medborgarna. Livlig hjärtverksamhet kan innebära någon form av tankebrott. En amerikansk forskargrupp studerade boken 1984 mycket ingående i början av 1970-talet. Gruppen kom til att boken innehöll sammanlagt 137 tekniska förutsägelser. Av dessa hade ett hundratal förverkligats. År 1977 gjordes en ny genomgång av förutsägelserna. Då kom gruppen till att över 120 av förutsägelserna redan hade realiserats och att ett flertal spådomar stod på gränsen för genombrott.

Den amerikanska forskargruppen såg också på det politiska planet tendenser som utvecklade sig i riktning mot situationen i Oceania.

Tre stormakter

Världen i Orwell’s framtidsvision är uppdelad i tre läger. Oceania motsvarar Nato-blocket, som för övrigt bildades några år efter utgivningen av boken 1984. Eurasien föreställer Warschava-blocket, möjligen utökat med vissa länder i Väst-Europa. Ostasien är i första hand den kinesiska stormakten.

Gränserna i Orwell’s värld ändras kontinuerligt i och med att t ex delar av Afrika kastas av och an mellan blocken. Beskrivningen åskådliggör dagens situation i världspolitiken på ett ganska bra sätt. Kampen om världsherravälde mellan de ledande stormakterna har under efterkrigstiden lett till ständig krigföring i olik delar av världen. Typiskt för alla oroshärdar är att någon stormakt alltid är närvarande på ett eller annat sätt.

Atomvapnen används inte i krigföringen mellan länderna i Orwell’s värld. Men de finns med som en balanserande faktor. Den kontinuerliga upprustningen är i alla fall en nödvändighet. Den behövs för att hindra spridningen av materiell välfärd till de stora folkmassorna i Oceanien. Eller med ”folkfienden” Emmanuel Goldsteins ord ”Krigets väsentliga uppgift är förstörelse, inte nödvändigtvis av människoliv, men produkten av människans arbete. Krig är ett medel att slå i stycken, eller sprida i stratosfären, eller sänka i havet, varor som annars kunde användas till att öka den stora massans bekvämlighet och därmed på lång sikt höja dess andliga nivå.”

En jämförelse med dagens upprustning kan lätt leda till samma slutsats. Upprustningen binder ofantliga resurser som annars kunde användas i mänsklighetens tjänst.

Nyspråk

En av Orwell’s intressantaste förutsägelser är det sk nyspråket som är Oceaniens officiella språk. Språket

Några vetenskapliga och teknologiska förutsägelse 1. Förutsägelser om militärteknik 1. Tanketankar, där experter planerar kommande krig. 2. Förbättrade robotar och bomber. 3. Flygplan som är oberoende av marken. . Linser utplacerade i rymden. 5. Flytande fästningar för att skydda viktiga farleder. 6. Mot alla antikroppar immuna bakterier. 7. Självgående bomber för att ersätta bombplan. 8. Kontroll av jordbävningar och tidvattenströmmar. 9. Effektiva växtgifter som kan spridas över stora områden. 10. ”U-båtar” som kan borra sig fram genom berg.

K 2. Förutsägelser om polistekni 1. Databanker innehållande detaljerad personinformation.

  1. Snabb anskaffning av och god åtkomlighet till data.

  2. Tvåvägstelevision.

  3. Sensorer som på avstånd kan registrera tex hjärtverksamhet.

  4. Röstanalysatorer.

  5. Känsliga i alla riktningar verkande mikrofoner.

  6. Helikoptrar för polispatruller.

  7. Stora skärmar för publikföreställningar.

  8. Minneshäl för snabbförintelse av information.

  9. Skanner som registrerar och analyserar mänsklig tankeverksamhet.

skapades för att tillfredsställa engsoc’s ideologiska behov. Med hjälp av nyspråk omöjliggjordes andra tänkesätt än det som engsoc representerade. Orwell ger bla följande exempel hämtad från en påhittade ledare i tidningen Times. På nyspråk skrev Times: ”Gammaltänkande omagkänsla engsoc”. Det betyder: “De vilkas åsikter var formade före revolutionen kan inte ha en full emotionell förståelse för den engelska socialismens priciper.”

Finns det någon motsvarighet till nyspråket i dagens värld? —- Den amerikanska forskargruppen konstaterar att en stor del av dagens byråkratspråk kan räknas till nyspråk. Byråkratspråket är inte såsom Orwell’s nyspråk konstruerat för att tillfredsställa ett ideologiskt behov, utan snarare ägnat att vilseleda människor. Eller vad sägs om konstruktionen ”helhetsmässig detaljplanering”? - En ordkombination som egentligen borde vara omöjlig, men som faktiskt används ganska flitigt i byråkratkrtetsar.

Liknande konstruktioner uppenbarar sig i jämn takt.

Också de mångahanda förkortningarna som idag används flitigt av sektorspecialister kan uppfattas som en variation av nyspråk. Speciellt dataexperter är mycket måna om att använda sig av förkortningar som är intetsägande för en utomstående. Också byråkrater är vanligtvis bra på förkortningar.

Omöjlig utopi?

Orwell’s 1984 är kanske inte så avlägset som många föreställer sig. Den teknik med vars hjälp Oceaniens samhällsstruktur byggdes upp finns också hos oss och kan tas i bruk. Det är ingen svårighet att arrangera övervakning på samma sätt som i Orwell’s värld. Med hjälp av datatekniken kan snart sagt vilka register som helst uppbyggas.

Tendenser till storebrorsdyrkan är också påtagliga i många samhällen i dag, inte minst i Finland. Folk vill ha stora ledare.

En annan sak är att det finns människor som anser att en framtidsvision av typ Orwell’s 1984 är den enda möjliga om vi vill undvika totalutplåning med hjälp av kämvapen. De anser, att det gäller att välja mellan två dåliga alternativ, av vilka Orwell’s 1984 i alla fall är det bättre alternativet. 1 tm ————————— ——————— — / A vå

Utgiven i Forum nr 1983-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."