Utgiven i Forum nr 1994-10

NCC satsar finländskt i jakten på östprojekt

av Christian Schönberg Forum 1994-10, sida 10-11, 25.08.1994

Taggar: Teman: byggbranschen

an läggningssektorn, säger informationsdirektör Hans-Olof Karlsson.

CC satsar inländsk i jakten på östprojekt

Christian Schönberg

Också svenska storby på Finland och finlä given NCC satsa expertis för at smidigt komma in på den stora framtids marknaden bakom landets östgräns. Da ens arrangemang utesluter dock inte e ramtida företagsetablering exempelvis i I

St.Petersburg en negativa utvecklingen inom bygg- och fastighetsmarknaderna har också i Sverige varit dramatisk. Drygt 30 procent av byggnadsarbetarna är utan sysselsättning, staten och bankerna har de senaste åren tagit över fastigheter till ett uppskattat marknadsvärde på över 70 miljarder svenska kronor. Det var ju som känt höjden av klokhet att vara fastighetsägare i slutet av 80-talet medan det öjden av dumhet att sitta i samma båt i början på det följande decenniet. NCC gick in i år 1989 med ett övervärde gällande fastigheterna på över tre miljarder som försvann på en gång och har efter det tvingats skriva ned innehavet med ytterligare två r der. Dagens värde torde enligt NCCs beräkningar nu ligga på en korrekt nivå. Den totala byggproduktionen fortsätter att minska ännu under 1994 och först nästa år tror man att nedgången så småningo 1 er Moskva.

skall plana ut. Trots detta är den svenska byggbranschen i det stora hela välstrukturerad med de båda storbolagen Skanska och NCC som nummer tio respektive tjugo på byggbranschens världslista. Sverige har för närvarande cirka 3 000 fungerande byggbolag i jämförelse med exempelvis Danmarks drygt 30 000 små enheter.

Från geografi I marknadstänkande

Nordens näststörsta (efter Skanska) byggföretag NCC har i likhet med de flesta företag I branschen tvingats anpassa sin organisation till de kraftigt förändrade marknadsförutsättningarna. Investeringarna i fastigheter, som i slutet av 1980-talet var mycket omfattande, bromsades redan 1990 när man såg vart det hela började luta. I ett tidigt skede började NCC också se över sina omkostnader oc naturligtvis minska personalstyrkan. Organisationen är numera marknadssegmenterad indelad i fem produkteller affärsområden — en uppdelningsprincip som är unik i Sverige där man normalt är van att jobba utgående från geografiskt uppritade mönster. Centrala svenska projekt som byggande av bansträckningar för höghastighetståg, Arlandabanan och andra större satsningar på att förbättra infrastrukturen ligger högt på NCCs prioriteringslista. Bland annat är vägnätet, som enligt NCC inte är någon stolthet för landet, är småningom på väg att åter en gång avancera på listan av behjärtansvärda nödvändigheter. Som exempel nämns triangeln Göteborg—Malmö—Stockholm och en kraftigare satsning på de så kallade trettonmeters vägarna runt om i landet. — Allt fler områden börjar igen få luft under vingarna, men den demokratiska processen tar ofta nog pinsamt lång tid på sig för beslut, vilket är frustrerande åtminstone ur företagens synvinkel sett, säger informationsdirektör Hans-Olof Karlsson. Kommer då ett eventuellt regimskifte i Sverige i höst att försnabba processen? — Åtminstone på kort sikt, ja. Men genom att vi har en så pass stor utlandsskuld är den ekonomiska frihetsgraden just nu rätt begränsad. Kapitalmarknaden kommer nämligen inte att tillåta någon regering att försämra den situationen. Men inom ramen för detta är det uppenbart atten socialdemokratisk regering först och främst måste se till att få arbetslösheten under kontroll vilket kommer att ha en direkt effekt just på byggbranschen. Soci demokraterna har i sina ambitioner cirka 30 miljarder mer än vad den borgerliga regeringen har för avsikt att lägga ner på denna sektor.

Bra produktmi — Trots de reella volymnedgångarna ser NCCS situation rätt ljus ut för närvarande. Vi har en produktmix som är förmånlig. Om vi ser på NCCs omsättning handlar det om 50 procent väg och anläggningar, e fjärdedel bostäder och resten övrigt husbyggande inom kontors- och industrisektorn samt offentliga byggnader. Det viktigaste tillväxtsegmentet omfattar alltså nu balva vår verksamhet.

NCC:s starkaste sida ligger inom anläggningssektorn med en produktionsvolym på cirka sex miljarder kronor. I ett mera internationellt perspektiv noterar man t.ex. entrepenaden på ett vattenkraftverk i Indien (utnyttjar den kontinuerliga vattenavrinningen från Himalaya). värt cirka 6 miljarder som genomförs i samarbete med Skanska, stora bergsutrymmen som byggs i Mellanöstern. oljeplattformsbyggen i Norge etc.

— Inte så många kanske, men istället stora, tunga och komplexa och som löper under en lång tidsperiod, menar Karlsson. Föratt kunna komma in på de verkligt stora bygg- och infrastrukturprojekten som planeras i Europa har bolaget nyligen gått in i ett strategiskt alliansförhållande, Société Européenne de Construction S.A., med det franska byggföretaget GTM Entrepose, engelska John Laing och tyska Strabag. S.E.C. som ägs till lika delar av de tre parterna har kontor och säte i Bryssel. Alliansen bevakar EUs infrastruktursatsningar och de fonder som finns tillgängliga för sådana investeringar såväl inom som utom EU 9 Tunga anläggningsprojekt, megaprojekt i NCC-perspektiv — över 100 miljoner USD — tas automatiskt om hand av S.E.C-alltansen, eller annat för ändamålet skapat samarbetsorgan.

0 Stora projekt — över 10 miljoner USD — sköts av NCC själv om bolaget med bibehållen lönsamhet kan etablera sig på ny ort, så att projektet kan svälja också den dyra uppstartskostnaden i sin helhet.

9 Små projekt — under 10 miljoner USD — har inte råd med en egen projektorganisation utan bör administreras av på platsen etablerat dotterbolag eller samarbetspartner.

Ryssland nästa

NCC är liksom månget annat företag på alerten för att finna nya marknader för sina produkter och sitt kunnande. Ryssland och hela det forna Sovjetimperiet som för närvarande håller på att vakna upp efter en lång och besvärlig tid av allmänt förfall ligger geografiskt bra till för nordiska intressen.

— I dag betraktar vi redan området som en lokal närmarknad som kommer att vara intressant på lång sikt, säger administrativa chefen Anders Nyh i NCC International Ab. Tiden fram till business kommer att vara rätt besvärlig. men vi måste vara ute i god tid för att inte hamna på efterkälken. Att vi valde Finland som avstampsplanka för våra aktiviteter i Ryssland beror ju på att landet av historiska, politiska och ekonomiska skäl har just den kompetens och kontaktyta till sin östra granne som vi behöver. Mångåriga bilaterala avtal och underhandlingsvana mellan länderna har skapat relationer som vi mer än gärna vill ta tillvara och på så sätt avsevärt förkorta vår etableringsperiod.

Femton rysskännare (om man nu vågar använda sig av en sådan deskription utan

NCC har norska oljeborrningsplattformsrojekt på gång för runt en miljard SEK, Bland annat detta utanför Bergen.

att bli åtalad för smädelse inför finsk domstol) från forna Haka-Stroi och tidigare Finn-Stroi för nu NCC in på den växande östmarknaden, Det nya bolaget NCC Projects Oy stationerat i Esbo kör med en tudelad strategi. Dels rör det sig om construction management som innebär att man inte bygger själva utan assisterar andra företag (management services), exempelvis med att få tag på tomtmark eller på annat sätt delta i företagens etablering i Ryssland. Det rör sig alltså mera om en konsultverksamhet för att snabbt få lönsamhet i verksamheten men också för att visa upp sin kompetens som småningom leder vidare till nästa steg — en marknadsorganisation för NCC totalt sett i Ryssland.

NCC Projects Oy ägs till 52 procent av NCC medan resten ägs av den operativa ledningen som enligt NCC alltid bör ha ett tillräckligt ägaransvar för att kunna motivera sig själva till att skapa goda resultat.

— Vi har en kontaktperson i Sverige som tillsammans med en styrelse är utsedd att bevaka denhär sidan av verksamheten. Men eftersom finländarna är bättre än vi på att sköta marknadsföringen i Ryssland så ligger den operativa verksamheten givetvis så nära östgränsen som möjligt. Beroende på projektens art kommer det praktiska arbetet att skötas gemensamt av såväl svenskar, finländare och ryssar, allt efter behov.

NCC harinte ställt upp egentliga volymmål för de närmaste åren. Viktigast är at bli en betydelsefull aktör marknaden och att göra lönsamma affärer inom det egna kompetensområdet -— och naturligtvis att få betalt för utfört arbete — vilket inte hör till de lättaste uppgifterna i det forna Sovjetväldet. Bör kanske tilläggas att NCCs imagekampanj ingalunda är riktad enbart mot öster utan i lika hög grad mot stora koncerner i väst som har siktet inställt på en framtid i OSS. 9

Detta är NC & NCC, Sveriges och samtidigt Nordens näststörsta bygg- och fastighetsbolag, är verksamt framför allt i Sverige. Internationellt bygger NCC stora anläggningsprojekt på ett fåtal utvalda marknader. I Sverige är NCC ledande inom väg- och anläggningsområdet. Inom koncernen finns också ett omfattande fastighetsbestånd; över en miljon kvm i Sverige och drygt 100 000 kvm i utlandet NCC-koncernen består av moderbolaget NEC AB och de fem affärsområdena NCC Anläggning, NCC Hus, NCC Produktionsanläggningar, NCC Fastigheter och NCC Invest.

€ Faktureringen uppgick 1993 till 17,6 miljarder SEK. Koncernen har cirka 15 000 anställda.

9 NCC-aktien är noterad på Stockholm Fondbörs

Verkställande direktör är Jan Sjöqvist.

11

Utgiven i Forum nr 1994-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."