Utgiven i Forum nr 1991-11-12

”Neste till salu”

av Christian Schönberg Forum 1991-11-12, sida 13, 26.09.1991

Taggar: Bolag: Neste Teman: privatisering

Privatiseringsvågen når även Finlan ”NESTE TILL SALU”

Text: Christian Schönberg

Brittisk privatiseringsiver griper omkring sig även i Norden. Vinner de borgerliga partierna höstens val i Sverige utlovas privatisering av statlig egendom till ett värde av 10 miljarder

SEK per år.

Också Handels- och Industriministeriet i Finland driver nu på en snabb privatisering av våra statsbolag. Kuranta Neste stå först i tur.

mer att gå till historien bl a so igångsättare av den stora privatiseringsvågen i Storbritannien. Det finns väl knappast något borgerligt parti i världen som inte skulle omfatta strävandena att överföra statsegendom i privat ägo. Det anses ju allmänt att sund affärsverksamhet mår bra av

J ärnladyn Margaret Thatcher kom F RUN 11—12/199 konkurrens i en omgivning där statens möjligheter till allehanda ingrepp är begränsade.

Finland ser ut att följa Storbritannien i spåren. Så snart kapitalmarknaden tillsammans med statsbolagens finansieringssituation och resultatutveckling gör det möjligt. bör företagens ägarbas breddas. Det anser åt minstone ministeriets tjänstemän som under sommarmånaderna grunnat på möjligheter att privatisera delar av statlig egendom. I vissa fall rekommenderas t o m total utförsäljning av aktieinnehavet.

Den sittande borgerliga regeringen gav i maj ett tudelat utredningsuppdrag åt HIM. Vid midsommartid var den principiella kartläggningen av privatiseringsmöjligheterna färdig och i augusti när statskuppförsöket i Sovjetunionen ännu rasade som intensivast. överlämnades den andra delen av betänkandet till beställaren.

Betänkandet har inte givits offentlighet in extenso eftersom man från HIM:s sida vill undvika att företagens ekonomiska ställning ventileras alltför djupgående i pressen,

Utredarna slår fast att det varken inns industri- eller nationalekonomiskpolitiska orsaker för staten att sitta på så stora innehav i de av HIM administrerade bolagen. som för närvarande är fallet. Snabba strukturella örändringar inom industrin som helhet bidrar till att privatiseringsåtgärder nu sätts in med full kraft. Också statsbolagen bör ges tillräckliga möjigheter att delta i allianser och branschrationaliseringar vilka förutsätter ägararrangemang mellan den statliga och privata sektorn.

Neste först i tur

Betänkandet omfattar, förutom de industri- och energibolag som står under HIM:s överhöghet, även Oy Alko Ab som ju de facto lyder under annat kommando.

Listan upptar skogsindustribolagen Enso-Gutzeit Oy och Veitsiluoto Oy, från energisektorn Imatran Voima Oy, Kemijoki Oy och Vapo Oy. från metallbranchen Outokumpu Oy och Rautaruukki Oy. från kemiska industrin Kemira Oy och Neste Oy samt Oy Sisu-Auto AB och Valmet Oy.

Varken Valmet eller Veitsiluoto torde höra till de företag som i första hand kommer att sättas upp på listan, vilket närmast beror på bolagens instabila ekonomiska ställning.

Däremot talade Nestes VD Jaakko Ihamuotila i Talouselämä redan tidigare i år sig varm för en listning i London, i bredd med Helsingfors och Stockholm.

Greppet om Alko vill staten dock inte släppa. Företagets hotell- och restaurangverksamhet kan man däremot nog ge avkall på. Inte heller rekommenderas totalt frisläppande av Kemijoki och Vapo. Imatran Voima torde också. åtminstone en tid framöver, få lov att acceptera statlig överhöghet i sin verksamhet. L 13

Utgiven i Forum nr 1991-11-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."