Niord jubilerar

av Christer Ekebom Forum 1984-16, sida 16-17, 17.10.1984

Taggar: Organisationer: Niord

F : RUN 16/84

Av CHRISTER EKEBOM

Den nu 60-åriga Ekonomföreningen Niord rf var till en början en ”trivselklubb” till vilke ekonomer anslöt sig för att i organiserade former få träffa varandra och utbyta erfarenheter. Det dröjde emellertid inte länge förrän man insåg att en förening av detta slag mycket väl kunde fylla också andra funktioner av vilka fortbildning idag hör till de viktigaste.

Niord: Från trivselklubb till intresseförening

IH Egentligen kan man väl säga att Niord är lika gammal som Svenska handelshögskolan, men Niord själv räknar sin tid från år 1924. Orsaken till detta är att Niords föregångare egentligen var en avdelning inom studentkåren, År 1924 ombildades studentkåren och i och med det var det dags för Niord att börja stå på egna ben. Hur detta gick till och varför kommer vi att kunna läsa om i Niords historik som för tillfället sammanställs.

Fortbildningen viktig idag Under årens lopp har ekonomföreningen Niord i varierande omfattning sysslat med olika former av kursverksamhet och fortbildning. Redan tidigt skaffade man sig språkkurser och anordnade föredrags- och föreläsningstillfällen av olika slag. Speciellt under de senaste åren har man emellertid mycket starkt riktat in sig på olika former av fortbildningskurser. Detta beror till stor del på att dylika kurser på svenska

Den 10—11 maj i år anordnades samnordiska kreativitetsdagar under rubriken Praktiskt nytänkande för ett aktivt företagsklimat på Hanaholmen utanför Helsingfors. Över 200 deltagare från alla nordiska länder ställde upp.

1 sköts effektivast just av en svenskspråkig förening och på att Niord numera har en anställd verksamhetsledare som genom sin verksamhet aktivt utreder behoven och tar initiativ. Utvecklingen går framåt i en rasande fart inom näringslivet idag och ”gamla” ekonomer har ett allt större behov av fortbildning. I viss mån sköts detta via företagen, men då är det närmast frågan om specialiserad fortbildning inom en tämligen smal sektor. Fortbildning av mera allmängiltig natur är vad Niord har satsat på.

Den som regelbundet följer med Kalender-spalten i FORUM har knappast undgått att lägga märke till Niords ofta tämligen digra program. Kurserna ordnas dels i helt egen regi men ofta också i samarbete med handelshögskolan. På programmet brukar stå såväl direkt yrkesinriktade kurser och språkkurser som kurser av mera allmänt intresse i anknytning till ekonomiska frågor och problemställningar inom samhälle och näringsliv.

Utvidgad verksamhet

IB Trivselkllubben Niord, om man får använda det uttrycket, har definitivt ändrat karaktär i riktning mot en intresseförening. Niords ordförande Carl Rosenius betonar emellertid att Niord inte är en fackorganisation i egentlig bemärkelse och har inte heller för avsikt attt bli det. Den delen av ekonomernas intressen sköts via ekonomförbundet som är gemensamt för både de svenska och de finska föreningarna, Niord undviker således att blanda sig i arbetsmarknadsfrågor. Men i övrigt håller man sig väl framme då det gäller att bevaka ekonomernas intressen, En förening av det här slaget har en mycket stor betydelse som samlande länk inom en yrkesgrupp som vad gäller befattningarna har en mycket stor spridning. En viktig orsak till att Niord inte är intresserad av att bedriva fackföreningsverksamhet är just att blan 16/84

EKONOMFURENINGEN

Forums chefredaktör Håkan Nylund överräcker här tidningens gåva till den jubilerande föreningen. Gåvan mottas av Niords ordförande Carl Rosenius, viceordförande Annette Lindahl och Martin Lindell.

medlemmarna faktiskt finns representanter för såväl arbetstagare som arbetsgivare och till och med privata företagare. I den situationen kan det ställa till problem att försöka driva facklig verksamhet eftersom detta förr eller senare skulle betyda att olika kategorier av medlemrmar skulle komma i en konfliktsituation i förhållande till varandra och därmed skulle Niords betydelse som sammanlänkande förening äventyras. En sådan utveckling ligger knappast i Niords medlemskårs intresse. Vissa funktioner, vilka är normala inom fackföreningar; sköter Niord emellertid om. En sådan är medlemmarnas socialskydd. Niord sköter, via ekonomförbundet, om att medlemmarnas utkomst tryggas via olika försäkringar ifall av bland annat arbetslöshet. Carl Rosenius berättar att denna verksamhet är tämligen ny för föreningen. Det är ju ett känt faktum att akademiskt bildade personer länge har ansett uppsägningsskydd och annat i den stilen som tabu. En arbetslös ekonom är någonting man inte talar om. Den stora arbetslösheten i vårt land har emellertid inte ens lämnat de högst utbildades skara helt oberörd och så småningom har socialskyddsåtgärderna kommit in också i Niords verksamhet.

Understöd — en gammal idé

Det kan i det här sammanhanget påminnas om att Niord faktiskt också tidigare har sysslat med någonting liknande. Under krigsåren och strax efter samlade man in medel för änkor till stupade medlemmar och krigsinvalider i medlemskåren — en form av socialskydd på den tidens villkor.

Ekonomföreningen Niord är självfallet intresserad av att utveckla undervisningen i handelshögskolorna. Man sysslar emellertid inte direkt med att ge ”goda råd” åt Hanken i dylika frågor utan den saken sköts på ett mera formellt sätt via ekonomförbundet (SEFE). Vad man däremot i allra högsta grad sysslar med är att hålla kontakt med studenterna vid Hanken. Denna juniorverksamhet syftar dels till att värva nya medlemmar och dels till att öka motivationen för studierna och att stöda studenterna i deras utbildning. Studenternas intresse för studierna får ett större djup om de redan i ett tidigt skede kommer i kontakt med den värld som kommer att möta dem efter studierna. Studenterna inbjuds att delta i vissa evenemang som Niord anordnar och erbjuds också medlemsskap från och med andra årskursen.

RUN

Studentkårens samarbete med Niord har gamla anor och idag sittrer en representant för studentkåren i Niords styrelse.

Trots att Niord i allmänhet inte aktivt försöker påverka studierna och kursuppläggningen vid Hanken, har man dock goda kontakter till skolan. Samarbetet i samsand med olika fortbildningskurser har redan nämnts och ett par andra speciella former av understöd må ytterligare nämnas: i början av femtiotalet då det nuvarande skolhuset byggdes, samlade Niord in medel för bygget och på våren 1953 donerade föreningen rektorskedjan åt skolan. Man har också i andra sammanhang deltagit i aktiviteter kring högskolan: på sjuttiotalet engagerades Niord aktivt i det nya kårhusbygget.

Niord startade Kt-mässorna

De kontorstekniska mässor vi i dag känner igen under benämningen kt samt ett årtal (kt-84) är ett påhitt av Niord. Niord deltar fortfarande på ett hörn ännu idag, men arrangemangen är numera av den omfattningen att Niord inte skulle ha skuggan av en chans att dra hela lasset ensam. Men det hela fick en anspråkslös början den 22 september 1934 i samband med att Hanken fyllde 25 år och Niord 10 år. Det hela ansågs redan då vara ganska storartat med tanke på föreningens tämligen ringa ålder men hela utställningen förbigicks i dokumenten från den tiden med några korta kommentarer. Hade man då anat vilken betydelse denna anspråkslösa början skulle få senare så hade man kanske ordat lite mer om saken. Dessa utställningaer återkom sedan med några års mellanrum och så småningom kom andra organisationer med in i bilden, bland andra kontorstekniska föreningen. Utställningarna hölls till en början i olika provisoriska utrymmen, den första i Vita salen i Helsingfors men senare växte utställningarna till sig. En tid utnyttjades utrymmen i de båda handelshögskolorna vid Arkadiagatan och senare mässhallen i Tölö. Den senaste utställningen, Kt-84, tog upp allt utrymme de nya mässhallarna ute i Böle kunde bjuda på plus ytterligare ett par utehallar!

Niord — vad betyder det? Vad har det med ekonomer att skaffa? Niord är en fornnordisk gud. Handelns och sjöfartens gud i den fornnordiska mytologin. Niord är, som känt en av medlemsföreningarna i tidningen Forum för ekonomi och teknik. Innan Forum startade år 1968 hade föreningen givit ut Affärsekonomisk Revy under en tid av 25 år Ekonomföreningen Niord fyllde alltså 60 år för några veckor sedan (den 21 september firades det hela officiellt) och föreningen kan anses vara en förening på stark frammarsch sin ålder till trots — eller kanske på grund av den 17

Utgiven i Forum nr 1984-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."