NMT

av Christer Ekebom Forum 1984-04, sida 08-11, 29.02.1984

Taggar: Teman: telefonnätet

FÖRUN Ge FRUN

IH Mobiltelefoner har varit i bruk ända sedan 50-talet men först på 60-talet då halvledartekniken började tränga ut den gamla rörtekniken, började radiotelefonerna komma i mer allmänt bruk också på landbacken. Ombord på fartygen har radiotelefonen funnits allt sedan den uppfanns! Mot slutet av 60-talet blev efterfrågan på mobiltelefoner lämpade för landsvägstrafik så stor att man i de nordiska länderna på allvar började fundera på att bygga upp ett gemensamt telefonnät för de nordiska länderna. Orsaken till det här var naturligtvis att ett samnordiskt mobiltelefonnät med tanke på framtiden var det mest ändamålsenliga alternativet. År 1969 tillsattes så den så kallade NMTkommittén vars uppgift var att utarbeta riktlinjerna för ett samnordiskt system. Redan då insåg man att arbetet skulle ta lång tid och man inledde sitt arbete med att planera ett nytt manuellt system som sedan togs i bruk i Danmark, Norge och Sverige, nämligen NTD-systemet. Detta nätsystem arbetar på samma frekvensområde som NMT och det avskaffas därför efterhand som NMT byggs ut.

Finska ARP skrotas inte! '

Finland anslöt sig inte till NTD-systemet utan vi byggde ut vårt eget ARP-system på ett annat frekvensområde vilket i dag betyder att vårt manuella radiotelefonnät ingalunda behöver avskaffas då NMT byggs ut. NMT arbetar på 450 MHz medan ARP arbetar på 150 MHz. De som i dag äger en radiotelefon för ARP behöver alltså inte vara oroliga för framtiden — systemet kommer fortsättningsvis att vara i bruk trots NMT.

NMTplaneringen kom så småningom igång på allvar och år 1977 kunde det första nätet köras igång på prov i Stockholmsregionen. Redan på ett tidigt stadiu utgick man från att det nordiska mobiltelefonnätet NMT skulle byggas upp med hjälp av den senaste till buds stående tekniken. Man ställde upp mycket höga kvalitetskrav och likaså ställde man ytterst höga krav på systemets funktion: i princip skulle en NMTtelefon fungera precis på samma sätt som en helt vanlig telefon. Tariffpolitiken var också föremål för ingående analyser innan man slutligen fick fram en för alla parter godtagbar taxering. Det kostar lika mycket att ringa från en finsk NMTielefon var helst man befinner sig i norden. Ringer man till en NMTtelefon från en vanlig telefon tillkommer givetvis de normala samtalsavgifterna.

80-talets telefonnät

NMT kan definitivt kallas 80-talets telefonnät: det är som helhet betraktat tekniskt överlägset det fasta telefonnätet och de finesser NMT innehåller redan i dag får vi i de flesta fall vänta på ett tag ännu i det fasta telefonnätet! Det här beror naturligtvis på att NMTcentralerna är helt digitaliserade medan de flesta fasta telefoncentraler fortfaranmde fungerar ”mekaniskt”. Det är egentligen två företeelser som för användaren är nya jämfört med andra mobiltelefoner; för det första är telefonnätet helt automatiskt vilket innebär att man inte behöver anropa någon central och be den koppla samtalet till det önskade numret utan man slår det önskade numret direkt, precis som på sin hemtelefon! Med den lilla skillnaden att en NMTtelefon har knappsats i stället för den ännu vanliga nummerskivan och för det andra arbetar NMT med duplex-trafik i stället för simplex eller semi-duplex som i äldre mobiltelefonsystem. Duplex innebär alltså att man kan tala och lyssna samtidigt (precis som hemma alltså) och man slipper det där tryckandet på knappen varje gång man

Av CHRISTER EKEBO —unikt i hela världen ska säga någonting, vilket är fallet om trafiksättet är simplex eller semi-duplex [i vilket fall den ena samtalspartnern inte behöver koppla om mellan sändning och mottagning).

NNMT har också diverse intressanta och användbara finesser som dels finns inbyggda i själva telefonapparaterna och dels i själva nätet. Själva telefonapparaten är försedd med en mikroprocessor som styr dess basfunktioner, men ”på köpet” får man också en hel del annat. Till detta annat hör nummerminnet. Man kan utnyttja s k kortnummerval genom att på förhand lagra i minnet ett visst telefonnummer och ge det en ”adress” i form av en eller ett par siffror. Om man ofta ringer till Forum kanske man vill ha Forums nummer inslaget i minnet: man lagrar alltså 90 658144 och gör detta exempelvis på adressen 3. Då man sedan sitter där i sin bil och har ärende till Forum trycker man bara på en kommandoknapp och siffran 3 så slår apparaten automatiskt hela numret och det är bara att vänta på att någon ska svara. De flesta apparater har minst ett tiotal minnespositioner för det här ändamålet men det förekommer faktiskt minnen med ända upp till nära 100 positioner!

Om den person man talar med uppmanar en att ringa ett visst nummer efter samtalet, kan man genast slå in numret i minnet och när samtalet avslutats är det sedan bara att ge order åt apparaten att slå det inmatade numret. Apparaten håller också alltid det senast slagna numret i minnet varför man, om numret råkar vara upptaget eller inte svarar, inte behöver slå hela numret på nytt: ett tryck på en knapp och apparaten slår numret på nytt.

Man kan utnyttja nätets inbyggda tjänster på liknande sätt. En sådan tjänst är telefonvakten, en ”sekreterare”. ”Sekreteraren” meddelar sedan abonnenten vilka samtal som inkommit under den tid sorh telefonvakten varit anlitad. Men det här kan

Det samnordiska mobiltelefonnätet är i dag världens mest avancerade mobiltelefonsystem. Systemet är unikt i flera avseenden, och dessutom är det ett utomordentligt gott bevis på ett lyckat nordiskt samarbete. Det faktum att de nordiska länderna har enats om ett gemensamt mobiltelefonnät har väckt en hel del förundran och uppseende i andra länder där liknande försök har misslyckats.

Också tekniskt sett är systemet unikt: det utnyttjar de senaste landvinningarna inom radio- och datatekniken vilket för användaren betyder samma bekvämlighet som vid användningen av en helt vanlig telefon!

NMT-telefonens manöverorgan är för det mesta sammanbyggda med själva telefonluren. På själva apparaten finns bara en del “baskontroller” såsom strömbrytare och dylikt.

NYAST

Basstationen är telefonnätets kontaktpunkt till en mobiltelefon. Via dessa stationer går all trafik till och från NMT-telefonerna.

NMT-telefonens vanligaste användning. Den bilburne försäljaren är inte längre omöjlig att nå före slutet av veckan…

också skötas på ett annat sätt: man kan programmera centralen att automatiskt koppla alla samtal som kommer in till den egna NMTtelefonen till ett annat nummer, till exempel in till kontoret eller hem! Det bör observeras att allt detta kan utföras bara genom att slå en sifferkod på den egna NMTtelefonen — som sänds som ett vanligt nummer till centralen.

Ring runt hela världen!

Eftersom NMT är en del av det normala telefonnätet i och med att de båda näten har sammankopplats via NMTväxlarna, så kan man från en NMTtelefon ringa vart som helst dit man kan ringa från en normal hemmartelefon. Likaså kan mean naturligtvis varifrån som helst ringa till en NMT telefon. Det enda kravet som måste uppfyllas är att den aktuella NMTtelefonen bör befinna sig inom det geografiska område som täcks av NMT. I motsats till vad som är fallet då man tar kontakt med en manuell mobiltelefon, behöver den som ringer inte ens känna till i vilket land den NMT telefon han eller hon ringer till finns. NMT systemet söker automatiskt upp telefonen i fråga!

NMT är i första hand tänkt att användas i bilar och andra fordon. Användningen av telefonen har därför planerats så att telefonen ska kunna vara i bruk också då bilen är i gång och ute i trafiken. Telefonen ska givetvis kunna placeras bekvämt i bilen vilket för det mesta betyder att telefonerna är uppdelade i två separata enheter, nämligen en manöverenhet och en radioenhet. Manöverenheten består vanligen av själva telefonluren och knappsatsen (som oftast är inbyggd i lurens handtag) samt en ställning för luren var >»

TT

Ungefär halva Finland täcks i dag av NMT, men utbyggnaden fortsätter hela tiden. Det Sskuggade området på kartan visar NMTs täckning per den 1.3.1984.

ytterligare ingår en del manöver- och kontrollorgan såsom signallampor av olika slag och en liten högtalare. Radioenheten placeras valigen under en bänk eller i bagageutrymmet, men redan nu strävar man till att bygga apparaten så liten att den ryms in i bilradiofacket. Den placeringen är förmodligen den vanligaste inom en relativt nära framtid eftersom det torde vara ganska klart att telefonernas fysiska dimensioner kommer att minskas högst betydligt. I apparaterna ingår en hel del kretsar som i dag är uppbyggda med diskreta komponenter men vilka tekniskt sett bör kunna integreras, varvid deras dimensioner drastiskt minskar. Man kan väl till och med utgå ifrån att själva apparaten så småningom blir så liten att den i sin helhet ryms in i själva luren och att effektförlusterna i sändarens utgångssteg blir så små att kylningen inte behöver vara ett hinder för detta. Mänskan blir emellertid knappast mindre, vilket i sin tur betyder att luren och manöverorganen inte kan förminskas i någon högre grad utan att de blir opraktiska att använda!

De flesta av de på marknaden förekommande telefonerna är portabla, dvs de kan med några enkla grepp avlägsnas från sin ordinarie plats i bilen och placeras i en för ändamålet konstruerad axelväska, i vilken dessutom finns en ackumulator. På det här sättet blir telefonen helt bärbar (vikt under 10 kg) och den kan tas med ut i båten, till sommarvillan, ut i skogen till bärplock 10

NMT i de övriga nordiska länderna. Danmark är I praktiken heltäcket, likaså Sverige (med undantag av fjälltrakterna och norra Norrland) medan bara de södra delarna av Norge än så länge är täckta.

ningsstället eller skogsavverkningsplatsen osv. En tillverkare gör till och med gällande att deras telefoner är damm- och vattentäta. Telefonen med i badkaret alltså?

Efterfrågan över förväntningarna

Priset för en NMTtelefon kan verka högt då man får höra att den kostar nära 20 000 mark. Någon billig leksak är det således inte frågan om. Efterfrågan dikteras ju dels av behovet och dels av priset och om man ska dra några slutsatser beträffande prisnivåns lämplighet utgående från efterfrågan så blir den slutsatsen nog att man träffat rätt. Behovet är stort och man är av allt att döma beredd att betala vad det kostar, för efterfrågan i dag är i stort sett tre gånger större än man hade räknat med. Man beräknar att 100 000 NMTtelefoner ska vara i bruk fram till midsomrmaren i år! Det här har ställt till vissa problem: systemet är tidvis överbelastat och, som en rikssvensk tidning uttryckte saken, håller på att klappa ihop. Orsaken till allt detta är anturligtvis att för många apparater är i bruk samtidigt varvid basstationernas kapacitet inte längre räcker till. Post och televerken har gjort upp en plan för systemets utbyggnad men den planen är för tillfället alltför långsam i förhållande till ökningen av telefonapparater. Problemet är naturligtvis av ekonomisk natur: re 4/84

Antalet NMT-abonnenter stiger hela tiden. Diagrammet visar utvecklingen per land och totalt fram till dagens situation. 100 000 — strecket torde nås inkommande sommar.

surserna räcker inte till för en snabbare utbyggnad. NMTkommittén visste nog att det fanns ett behov av detta slag av telefonnät, men man uppskattade tydligen behovet alltför försiktigt

Avancerad teknik

Som redan nämnts rör sig priset för en NMTtelefon nära 20 000 mark. Priset kan kanske verka högt och många frågar sig säkert vad det egentligen är som kostar så mycket och tankarna går säkert till andra elektroniska apparater såsom mikrodatorer och annat i den stilen, Hur kommer det sig att en relativt liten apparat som en radiotelefon kan kosta så mycket? Man får ju ARP-telefoner till ett pris under 10 000 mark och en vanlig marin-VHF telefon kostar ungefär 5 000 mark, för att inte tala om den vanliga kortvågstelefonen för 27 MHz-bandet som man får för ett par tusenlappar. Tittar man emellertid litet närmare på en NMTtelefon, så inser man snabbt att det är frågan om en mycket avancerad apparat. De kvalitetskrav myndigheterna har satt upp för dessa telefoner är minst sagt höga, men avsikten har självfallet varit att åstadkomma en välfungerande och så långt det är möjligt störningsfri telefontrafik inom nätet. För att lyckas med detta blir man tvungen att kräva mycket av telefonerna. I själva verket så mycket att tillverkarna ibland har betraktat krave som i det närmaste orimliga! En NMT telefon är en kombinerad radiosändare och mottagare, radioamstörerna brukar kalla det här för en transceiver. I jämförelse med alla de ovannämnda telefonerna och en amatör-transceiver skiljer sig NMT telefonen på en väsentlig punkt: den kan både sända och ta emot en signal samtidigt (duplex-trafik). Sändarens effekt är 15 watt och den mottagna signalens effekt kan vara några mikrowatt eller ännu lägre. För sändaren innebär det här inget problem, men för mottagaren betyder det här enorma problem. Vi ska inte i det här sammanhanget gå in på varför det är så här, låt oss bara kostatera att så är fallet. Det här innebär emellertid att mottagaren måste vara konstruerad så att den klarar av detta och det betyder att man får ta till mycket dyrbara tekniska lösningar. Endast det bästa är gott nog - några kompromisser duger inte! Det är alltså inga leksaker vi har att göra med utan radioapparater av högsta professionella klass. Skulle ma konstruera en kortvågstelefon med lika goda egenskaper (vilket är fullt möjligt) så skulle den också kosta lika mycket…

Basstationer och växlar

NMT består i princip av mobiltelefonerna och ett nät av fasta s k basstationer kopplade till en MTX-central, över vilken trafiken mellan mobiltelefonerna och det övriga telefonnätet sker. Om man ringer från en mobiltelefon till en fast telefon tas signalen emot av den närmast belägna basstationen. Vilken basstation som får sköta trafiken beror på hörbarheten och den detaljen övervakas automatiskt av systemet. Från basstationen slussas signalen vidare till en NMTväxel, en MTX varifrån signalen kopplas in i det vanliga telefonnätet och slutligen till den önskade telefonen. Signalen från den fasta telefonen ut till en NMTtelefon går givetvis i omvänd ordning. I Finland har vi bara en MTX och den är

NMT-nätet står i kontakt med det normala telefonnätet via mobiltelefonväxlarna (MTX) av vil ka det finns en i Finland, i Lahtis. Det är frågan om en helt elektronisk växel som möjliggö en hel del intressanta funktioner i NMT.

a0a FÖRU belägen i Lahtis. Basstationer finns det betydligt flera och sådana byggs till hela tiden. NMTFtelefonen kan givetvis ta kontakt med en annan NMTtelefon och då går signealen till basstationen varefter MTXcentralen ringer upp den anropade telefonen. NMTtelefonerna ”pratar” med centralerna och meddelar sina aktuella positioner. Varje telefon får en hemadress som dess egen MTX-central känner till. När teefonen sedan förflyttar sig geografiskt tar den kontakt med den basstation som för tillfället hörs bäst och meddelar sin aktuella position (egentligen inom vilket trafikområde den befinner sig) och denna information vidarebefordras till hemcentralen. På det här sättet vet nätet hela tiden var en viss telefon finns och systemet letar snabbt reda på den om det kommer ett samtal. Teefonens ägare och användare behöver inte bry sin hjärna med det här, det sköts helt automatiskt. Eftersom en bil rör sig relativt snabbt, kan det mycket väl hända att basstationen måste bytas under pågående samtal. Också det här sker automatiskt och utan att samtalet bryts. Det uppstår bara en kort paus på någon sekund varefter hörbarheten blir bättre! Telefonen själv meddelar också om den inte kan få kontakt med en basstaion (kan naturligtvis inträffa om man kommer utanför täckningsområdet). Då man rör sig från ett land till ett annat måste man på apparaten ändra landkod så att den tar kontakt med i fråga varande lands basstationer och inte förtvivlat försöker ta kontakt med hemlandets stationer.Det här är egentligen det enda man behöver göra manuellt för att kontakten ska fungera!

Nya modeller!

Hittills har NMtelefonerna tillverkats med två effektlägen [15 watt och 1,5 watt) men från och med i vår måste nya telefone vara förseda med ännu ett effektläge, 150 milliwatt. Det här är nödvändigt med tanke på framtiden då man i större tätorter kommer att utveckla ett ”småcell-system” vilket betyder att området får många små basstationer med en relativt liten räckvidd. Detta måste man ta till för att de tillgängliga kanalerna ska räcka till,

En annan sak som man bör hålla i minnet när man anskaffar eller använder en NMTtelefon är, att det är frågan om en radiosändning. Det här betyder att någon annan än den man talar med kan avlyssna samtalet eftersom det inte är speciellt svårt att avlyssna samtalet om man råkar ha en radiomottagare som kan ta emot det aktuella frekvensområdet. Telefonhemligheten kan alltså inte garanteras under alla omständigheter i NMTnäte uu GFF —————— ]i— omomm— mm 11

Utgiven i Forum nr 1984-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."