Utgiven i Forum nr 2008-04

Nobelvinnare backar upp koldioxidmotor

av Leif Bergström Forum 2008-04, sida 18-19, 24.04.2008

Taggar: Teman: koldioxidutsläpp

FEN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2088

VARLDEN: USA

Nobelvinnare backar

UTSLÄPP BLIR BRÄNSLE.

Koldioxid kan omvandlas till syntetiskt bränsle som enligt amerikanska forskare kan driva en koldioxidmotor. Utsläppen från kolkraftverk kan bli en ny energikälla.

upp koldioxidmotor

Amerikanska forskare har nu planer på en kretsloppsmotor som tar till vara sina egna koldioxidutsläpp och gör dem till nytt bränsle. I projektet Green Freedom visioneras om att utvinna bränsle direkt ur luften eller från industrins skorstenar.

LEIF BERGSTRÖM IH KALIFORNIEN

X I de flesta framtidsvisioner ersätts dagens bilar av elektriska, soldrivna eller bränslecellsdrivna fordon. Men ett par amerikanska forskare tror att vi också om 50 år kan köra våra pålitliga förbränningsmotorer, tankade med syntetisk bensin - utvunnen från växthusgasen koldioxid.

F. JEFFREY MARTIN OCh WILLIAM KUBIC JR. vid LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY har ännu inte ens byggt någon småskalig prototyp, men de hävdar att all erforderlig teknik redan är i bruk. De presenterade tidigare i år sina rön för kollegor vid konferensen ALTERNATIVE ENERGY NOW i Florida.

Bränsle av koldioxid. Växthuseffekten och klimathotet beror i dag på den ökade förekomsten av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären. Det har länge varit känt att koldioxid kan omvandlas till syntetiskt bränsle.

I Martins och Kubics modell skulle luft blåsas över kaliumkarbonat i flytande form vilket binder koldioxiden, som sedan kan omvandlas till valfritt bränsle: metanol, bensin eller flygplansbränsle.

Vid förbränningen skapas på nytt koldioxid, som därmed åter kan återanvändas i ett ständigt kretslopp. Förutsatt en konstant bränsleförbrukning skulle koldioxidhalten inte öka. Forskarnas rapport har väckt uppmärksamhet i USA och vunnit stöd från andra forskare, bland annat 1994 års Nobelpristagare i kemi GEORGE OLAH, som mottog priset för banbrytande forskning kring kolväten. Olah har också föreslagit en teknik liknande Martins och Kubics.

Ett problem är att processen själv kräver mycket energi. Skulle den energin komma från olja eller kol så är ingenting vunnet. De två forskarna föreslår i stället ett kärnkraftverk, men påpekar att solenergi åtminstone hypotetiskt är ett alternativ. De hoppas ha en liten försöksanläggning igång inom ett år och en större prototyp några år därefter.

Hittills är det kanske på budgetsidan d kommit längre än andra forskare. En kommersiell anläggning måste enligt beräkningar producera närmare tre miljoner liter om dagen. Martin och Kubic anser att produktionskostnaden kan hållas på cirka 23 eurocent per liter. Med tillägg för rimlig vinstmarginal och transportkostnader för att få ut bränslet till konsumenterna anser de att tekniken kan bli kommersiellt rimlig vid ett bensinpris på 76 eurocent per liter. Det priset skulle med ytterligare tekniska landvinningar kunna pressas mot 56 eurocent litern, ungefär där bensinpriset ligger denna vår i USA.

Projektet har de döpt till Green Freedom. Forskarna vid Los Alamos National Laboratory föreslår ett kärnkraftverk som energikälla. De menar att ett projekt med solceller skulle ge ett högre literpris.

Samma tankstationer. Samtidigt fortsätter arbetet vid andra forskningsinstitut och företag på elbilar och bränsleceller. Båda teknologierna skulle kräva nya kraftverk, an tingen för att skapa den erforderliga elektriciteten eller för att utvinna väte ur luft. Och båda skulle kräva utbyggnaden av en helt ny infrastruktur. Fördelen med Martins och Kubies projekt är att infrastrukturen — tankbilar och bensinstationer - redan finns. Dessutom kan tekniken användas för att producera olika typer av bränsle, också för flygplan, där ingenhittills föreslagitbatterier eller bränsleceller som en lösning.

Rik energikälla. Miljömässigt påpekar forskarna att biobränslen kan ha en liknande effekt, eftersom växter förbrukar koldioxid i fotosyntesen. Men biobränslen kräver enorma odlingsarealer och kommer direkt att konkurrera med en växande befolknings näringsbehov.

Iteorin kan Green Freedom utvinna koldioxiden antingen direkt ur luften, eller i högre koncentration från industriers skorstenar.

Samtidigtingickettdotterbolagtill HoNEYWELL i vintras ett samarbete med UNIVERSITY

OF SOUTHERN CALIFORNIAS forskningsinstitut, somileds av professor Olah, om utvecklingen avteknik för att omvandla koldioxid till miljövänliga bränslen.

”I teorin kan Green Freedom utvinna koldioxiden antingen direkt ur luften, eller i högre koncentration från industriers skorstenar. Ökade utsläpp minskar tillväxten, Och medan politiska ansträngningar i USA de senaste åren siktat på att försöka ransonera tillåt nautsläpp, för att tvinga industrier att minska utsläppen eller övergå till renare energikällor, säger nu alltfler debattörer att sådana program är otillräckliga.

I Kina och Indien byggs ständigt fler kolkraftverk och nya bilar rullar ut på vägarna, vilket ökar på föroreningarna explosionsartat.

”Om vi försöker begränsa utsläppen utan hjälp av helt nya teknologier kommer vi att bromsa ekonomisk tillväxt, inklusive utvecklingspotentialen för miljardtals människor”, skrev ekonomen JEFFREY SACHS nyligen i SCIENTIFIC AMERICAN.

Vad som krävs är nu i stället jättelika offentligt finansierade projekt för att utveckla ny teknik för renare energi, menar Sachs och andra debattörer. USA avvisade vid FN-konferensen i Bangkok i mars ett förslag om att västvärlden - vars ekonomier i hundratalet årtillåtits växa med hjälp av förorenande energi - skulle satsa 0,5 procent av sin BNP på utveckling av ren energi.

Utgiven i Forum nr 2008-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."